Add parallel Print Page Options

Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak

Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit(A) sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita(B) sa Anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng Makapangyarihan doon sa langit.

Mas Dakila ang Anak kaysa sa mga Anghel

Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat(C) kailanma'y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak,
    mula ngayo'y ako na ang iyong Ama.”

Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel,

“Ako'y magiging kanyang Ama,
    at siya'y magiging aking Anak.”

At(D) nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya,

“Dapat siyang sambahin ng lahat ng mga

anghel ng Diyos.”

Tungkol(E) naman sa mga anghel ay sinabi niya,

“Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel,
    at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.”

Ngunit(F) tungkol sa Anak ay sinabi niya,

“Ang iyong trono, O Diyos,[a] ay magpakailan pa man,
    ikaw ay maghaharing may katarungan.
Katarunga'y iyong mahal, sa masama'y namumuhi;
kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili;
    higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi.”

10 Sinabi(G) pa rin niya,

“Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan,
    at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan.
11 Maliban sa iyo, lahat ay lilipas,
    at tulad ng damit, lahat ay kukupas,
12 at ililigpit mong gaya ng isang balabal,
    at tulad ng damit, sila'y papalitan.
Ngunit mananatili ka at hindi magbabago,
    walang katapusan ang mga taon mo.”

13 Kailanma'y(H) hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Maupo ka sa kanan ko,
    hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”

14 Ano(I) ang mga anghel, kung ganoon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan.

Footnotes

  1. 8 Ang iyong trono, O Diyos: o kaya’y Ang Diyos ang iyong trono .