Add parallel Print Page Options

34 Sinabi ni Yahweh kay Moises ang mga tagubilin para sa bansang Israel, “Pagpasok ninyo sa Canaan, ang lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito: Sa timog, ang ilang ng Zin na katapat ng Edom, ang dulo ng Dagat na Patay, ang daan paakyat sa Acrabim, ang Zin hanggang sa timog ng Kades-barnea, ang Hazaradar at ang Azmon, at ang Batis ng Egipto hanggang sa dagat.

“Sa kanluran: ang Dagat Mediteraneo.

“Sa hilaga: ang bahagi ng Dagat Mediteraneo, ang Bundok ng Hor, ang Hamat, ang Zedad; at ang Zifron hanggang Hazar-enan.

10 “Sa silangan: mula sa Hazar-enan hanggang Sefam; 11 ang Ribla, gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng Lawa ng Cineret, 12 at ang Jordan hanggang sa Dagat na Patay. Ito ang mga hangganan ng inyong lupain.”

13 Sinabi(A) (B) ni Moises sa mga Israelita, “Iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa siyam at kalahating lipi ng Israel; ang partihan ay dadaanin sa pamamagitan ng palabunutan. 14 Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon nang bahagi, at nahati na sa kani-kanilang sambahayan. 15 Ito ay nasa silangan ng Jordan, sa tapat ng Jerico.”

Ang mga Namahala sa Paghahati ng Lupain

16 Sinabi ni Yahweh kay Moises, 17 “Ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun ang mamamahala sa pagpaparte sa lupain. 18 Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparte ng lupain.” 19-28 Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh:

LipiPinuno
JudaCaleb na anak ni Jefune
SimeonSelemuel na anak ni Amiud
BenjaminElidad na anak ni Cislon
DanBuqui na anak ni Jogli
ManasesHaniel na anak ni Efod
EfraimKemuel na anak ni Siftan
ZebulunElisafan na anak ni Parnah
IsacarPaltiel na anak ni Azan
AsherAhiud na anak ni Selomi
NeftaliPedael na anak ni Amiud

29 Ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupain ng Canaan na ibinigay niya sa Israel.