Add parallel Print Page Options

Diyos ang Siyang Huhusga sa Lahat

94 Karapatang magparusa, O Yahweh, ay taglay mo,
    ipakita mo ngayon ang karapatang ganito.
Tumayo ka at sa lupa'y igawad ang iyong hatol,
    ang hambog ay hatulan mo ng parusang nauukol.
Hanggang kailan kaya, Yahweh, magagalak ang masama?
    Hanggang kailan ibabantog ang kanilang mga gawa?
Gaano bang katagal pa ang masama'y maghahambog,
    upang sila'y magmalaki sa kanilang gawang buktot?
Kanila ngang nililipol itong mga hinirang mo,
    Yahweh, inaapi nila mga taong tinubos mo.
Ang mga ulila, balo't mamamayan ng ibang bansa,
    pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa.
Madalas na sinasabi, “Hindi kami pansin ni Yahweh,
    hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob.”

Unawain ninyo, bayan, kayong kulang ang isipan;
    hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang?
Itong Diyos na lumikha nitong ating mata't tainga,
    akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita?
10 Sa lahat ng mga bansa di ba siya ang hahatol?
    Di ba siya'ng guro nila pagkat siya ang marunong?
11 Batid(A) ni Yahweh mga plano nating baluktot,
    katulad lang ng hininga, madaling malagot.

12 Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral,
    silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan.
13 Pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan,
    hanggang yaong masasama'y mahulog sa kanilang hukay.
14 Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan,
    itong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan;
15 mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
    diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

16 Sino kaya'ng kakampi ko sa pagbaka sa masama?
    Sino ngayon ang babaka sa masama nilang gawa?
17 O Yahweh, kung ako nga ay hindi mo tinulungan,
    akin sanang kaluluwa'y naroon na sa libingan.
18 Kapag aking nagunitang, “Ang paa ko'y dumudulas,”
    dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako'y tumatatag.
19 Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin,
    ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin.

20 Sa iyo ba ay papanig mga hukom na masama,
    na ang laging kapasyaha'y ang hatol na hindi tama?
21 Sama-sama silang lagi't ang matuwid ang kalaban,
    ang hatol sa walang sala ay hatol na kamatayan.
22 Ngunit ikaw, O Yahweh, ang sa aki'y nagtatanggol.
    Ikaw na aking Diyos ang matibay na kanlungan.
23 Sa masamang gawa nila ay Diyos ang gaganti,
    lilipulin niyang lahat, pagkat sila'y di mabuti;
    ang wawasak sa kanila ay ang Diyos na si Yahweh.