Add parallel Print Page Options

Panalangin para Parusahan ng Diyos ang Masasama

Katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit: ayon sa tono ng “Huwag Mong Sirain”. Isang Miktam.[a]

58 Tama ba ang hatol ng mga pinuno?
    Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo?
Hindi! Pagkat ang inyong binabalangkas
    pawang karahasa't gawaing di tama.

Iyang masasama sa mula't mula pa,
    mula sa pagsilang ay sinungaling na.
Sila'y makamandag, ahas ang kaparis,
    katulad ay kobrang ang tainga ay may takip;
itong mga tawak at salamangkero,
    di niya dinirinig, hindi pansin ito.

Bungiin ang ngipin nila, O Panginoon,
    alisin ang pangil niyong mga leon.
Itapon mo silang katulad ng tubig,
    sa daa'y duruging parang mga yagit.
Parang mga susô, sa dumi magwakas,
    batang di nabuhay sa sangmaliwanag.
Puputulin silang hindi nila batid,
    itatapon ng Diyos sa tindi ng galit;
    bagaman buháy pa'y iyon na ang sinapit.

10 Ang mga matuwid nama'y magagalak kung ang masasama'y parusahang ganap;
    pagkakita nila sa dugong dumanak, hindi mangingiming doon na tumahak.
11 Saka sasabihin ng mga nilalang, “Ang mga matuwid ay gantimpalaan;
    tunay ngang may Diyos, na hukom ng lahat!”

Footnotes

  1. Mga Awit 58:1 MIKTAM: Tingnan ang Awit 16.