Add parallel Print Page Options

Pasasalamat sa Diyos sa Pagtatagumpay ng Hari

Katha ni David.

144 Purihin si Yahweh na aking kanlungan,
    sa pakikibaka, ako ay sinanay;
inihanda ako, upang makilaban.
Matibay kong muog at Tagapagligtas,
    at aking tahanang hindi matitinag;
    Tagapagligtas kong pinapanaligan,
nilulupig niya sakop kong mga bayan.

O(A) Yahweh, ano nga ba naman ang tao?
    At pinagtutuunan mo siya ng pansin?
Katulad ay ulap na tangay ng hangin,
    napaparam siya na tulad ng lilim.

Langit mong tahanan ay iyong hubugin, Yahweh, lisanin mo't bumabâ sa amin;
    mga kabundukan ay iyong yanigin, lalabas ang usok, aming mapapansin.
Ang maraming kidlat ay iyong suguin, lahat ng kaaway iyong pakalatin;
    sa pagtakas nila ay iyong tudlain!
Abutin mo ako at iyong itaas,
    sa kalalimang tubig ako ay iligtas;
    ipagsanggalang mo't nang di mapahamak sa mga dayuhang may taglay na lakas,
ubod sinungaling na walang katulad,
    kahit ang pangako'y pandarayang lahat.

O Diyos, may awitin akong bagung-bago,
    alpa'y tutugtugin at aawit ako.
10 Tagumpay ng hari ay iyong kaloob,
    at iniligtas mo si David mong lingkod.
11 Iligtas mo ako sa mga malupit kong kaaway;
    sa kapangyarihan ng mga banyaga ay ipagsanggalang;
    sila'y sinungaling, di maaasahan,
    kahit may pangako at mga sumpaan.

12 Nawa ang ating mga kabataan
    lumaking matatag tulad ng halaman.
Ang kadalagaha'y magandang disenyo,
    kahit saang sulok ng isang palasyo.
13 At nawa'y mapuno, mga kamalig natin
    ng lahat ng uri ng mga pagkain;
at ang mga tupa'y magpalaanakin,
    sampu-sampung libo, ito'y paramihin.
14 Mga kawan natin, sana'y dumami rin
    at huwag malagas ang kanilang supling;
sa ating lansangan, sana'y mawala na ang mga panaghoy ng lungkot at dusa!

15 Mapalad ang bansang kanyang pinagpala.
    Mapalad ang bayang si Yahweh'y Diyos na dinadakila!