Add parallel Print Page Options

Panalangin Laban sa mga Kaaway ng Israel

Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba.

129 Ihayag mo, O Israel, ang ginawa ng kaaway,
    sa simulang usigin ka, mula pa nang kabataan!

“Simula pa noong bata, ako'y di na nilubayan,
    mahigpit na pinag-usig, bagaman di nagtagumpay.
Ako ay sinaktan nila, ang likod ko'y sinugatan,
    mga sugat na malalim, parang bukid na binungkal.
Ngunit ang Diyos na si Yahweh, palibhasa ay matuwid,
    pinalaya niya ako at sa hirap ay inalis.”

Nawa itong mga bansang laging namumuhi sa Zion,
    sa labanan ay malupig, mapahiya't mapaurong!
Matulad sa mga damong tumubo sa mga bubong,
    natutuyong lahat ito, kahit ito'y bagong sibol,
    di na ito binibigkis at hindi na tinitipon.
Kahit isang dumaraa'y di man lamang banggitin,
    “Nawa ang pagpapala ni Yahweh ay iyong tanggapin!
    Sa pangalan ni Yahweh, pagpapala ay iyong tanggapin!”