Jesus sänder ut de tolv

10 (A) Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna[a]: först Simon som kallas Petrus[b] och hans bror Andreas[c], sedan Jakob, Sebedeus son[d], och hans bror Johannes[e], Filippus[f] och Bartolomeus[g], Tomas[h] och tullindrivaren Matteus[i], Jakob, Alfeus son[j], och Taddeus[k], Simon seloten[l] och Judas Iskariot[m], han som skulle förråda honom.

(B) Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. (C) Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. (D) Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. (E) Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, 10 (F) inte väska för resan, inte två tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat.

11 När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. 12 Och när ni kommer in i ett hus[n], så hälsa[o] det. 13 Om huset är värdigt ska er frid vila över det, men är det inte värdigt ska er frid återvända till er. 14 (G) Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 15 (H) Jag säger er sanningen: Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden.

Som får bland vargar

16 (I) Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. 17 (J) Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska[p] er i sina synagogor. 18 (K) Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. 19 (L) Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, 20 och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er.

21 (M) En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 22 (N) Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 23 Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen: Ni hinner inte igenom Israels städer innan Människosonen kommer.

24 (O) En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. 25 (P) Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul[q], hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det?

26 (Q) Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. 27 Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken.

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt[r]? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Far[s]. 30 (R) Och på er är till och med alla hårstrån räknade. 31 (S) Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

32 (T) Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. 33 (U) Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Inte fred utan svärd

34 (V) Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor,[t] 36 (W) och var och en får sin familj till fiender.

37 (X) Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. 38 (Y) Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. 39 (Z) Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.

40 (AA) Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. 41 (AB) Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. 42 Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten, därför att det är en lärjunge – jag säger er sanningen: Han ska inte gå miste om sin lön."

Footnotes

 1. 10:2 apostlarna   Sändebud med fullmakt att representera sin uppdragsgivare (jfr vers 40).
 2. 10:2 Simon som kallas Petrus   Den mest tongivande bland apostlarna (jfr 16:18 med not), som övervann sitt inre motstånd (Luk 5:8, 22:31f, Joh 13:6f) och efter uppståndelsen blev apostlarnas ledare (Joh 21, Apg 1-12, Gal 2:7f) och författare till Första och Andra Petrusbrevet.
 3. 10:2 Andreas   Förde sin bror Petrus till Jesus (Joh 1:40f, Mark 1:16). Enligt traditionen var han senare verksam bland skyterna kring Svarta havet och blev korsfäst i Patras på Peleponessos.
 4. 10:2 Jakob, Sebedeus son   Tillhörde Jesu närmaste lärjungar (4:21f, 17:1f, 20:20f, 26:37, Luk 9:54) och blev som den förste av apostlarna martyr, halshuggen på 40-talet e Kr i Jerusalem (Apg 12:2).
 5. 10:2 hans bror Johannes   Författare till Johannesevangeliet, Johannesbreven och troligen Uppenbarelseboken, "den lärjunge som Jesus älskade" (Joh 13:23, 19:26, 20:2, 21:7), en av kyrkans "pelare" (Gal 2:9) som längre fram levde till hög ålder i Efesos.
 6. 10:3 Filippus   figurerar huvudsakligen i Johannesevangeliet (1:43f, 6:5f, 12:21, 14:8). Enligt traditionen förkunnade han sedan i nuvarande Turkiet där han blev korsfäst i Hierapolis.
 7. 10:3 Bartolomeus   Arameiska för "Tolmais son", troligen samma person som bar förnamnet Natanael (Joh 1:45f). Enligt traditionen missionerade han bl a i Indien och sedan i Armenien där han till sist blev flådd levande.
 8. 10:3 Tomas   kallas ibland Tvivlaren (jfr Joh 20:24f, se även 11:16 och 14:5). Enligt traditionen förkunnade han sedan i Syrien, Persien och Indien.
 9. 10:3 Matteus   Författare till Matteusevangeliet, också kallad Levi (Luk 5:27). Längre fram kan han ha förkunnat i Persien och Etiopien.
 10. 10:3 Jakob, Alfeus son   är mindre känd då han hamnat i skuggan av sin mer kände namne Jakob, Herrens bror som skrev Jakobsbrevet.
 11. 10:3 Taddeus   Andra handskrifter: "Lebbeus" (de båda namnen är smeknamn för ett älskat barn, av arameiska för "bröst" respektive "hjärta"). Troligen samma person som Judas, Jakobs son (Luk 6:16). Enligt traditionen förkunnade han i Edessa, Mesopotamien och Persien.
 12. 10:4 Simon seloten   Seloterna (av grek. zélos, iver, jfr eng. "zeal") var nationalister som ivrade för uppror mot romarna. I denna vers används deras hebreiska namnform, kananaíos. Traditionen kring Simons vidare öden är flertydig.
 13. 10:4 Judas Iskariot   stal ur kassan (Joh 12:6), förrådde Jesus för pengar (Matt 26:14f) och begick sedan självmord (27:5). Namnet Iskariot syftar troligen på Keriot, en stad i södra Judeen.
 14. 10:12 hus   Grek. oikía betecknar både byggnaden och den familj som bor där (jfr "hushåll").
 15. 10:12 hälsa   Den normala hälsningen var en tillönskan om frid och välgång (hebr. shalóm, jfr dubbeltydigheten i det svenska ordet "hälsa"). Se även Rut 2:4.
 16. 10:17 piska   Hos judarna verkställdes kroppsstraff normalt med läderpiska (5 Mos 25:2f).
 17. 10:25 Beelsebul   Judiskt namn för djävulen, de onda andarnas furste (12:24). Alternativ form för hebr. Baal-Zebúb, "flugornas herre" som tillbads bland filisteerna i Ekron (2 Kung 1:2f).
 18. 10:29 kopparmynt   Grek. as, en sextondels denar eller en halv timlön för den enkle arbetaren.
 19. 10:29 utan er Far   Inte utan Guds närvaro, vetskap, delaktighet eller vilja (jfr Luk 12:6).
 20. 10:35f Mika 7:6.