A A A A A
Bible Book List

Matouš 2Slovo na cestu (SNC)

Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády král Heroda. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali se:

"Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

Tato novina velmi znepokojila krále Heroda, a nejen jeho, ale i všechny obyvatele Jeruzaléma.

Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal se jich, kde se má narodit Kristus.

Oni mu odpověděli: "V Betlémě v Judsku. Prorok to předpověděl:

'Betléme, nejsi poslední v Judsku, z tebe vyjde vévoda, který se bude starat o můj lid, jako pastýř o ovce."`

Herodes si učence z východu tajně pozval a podrobně se jich vyptával, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a pověřil je úkolem:

"Jděte a důkladně zjistěte vše o tom dítěti a až je najdete, přijďte mi to oznámit; půjdu se mu také poklonit."

Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu. A hle! Hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě.

10 Měli z toho nevýslovnou radost.

11 Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary - zlato, kadidlo a drahocenný olej.

12 Ve snu je však Bůh varoval, aby se nevraceli k Herodovi. Zvolili tedy jinou zpáteční cestu.

13 Po jejich odchodu měl Josef sen, ve kterém mu anděl přikázal: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta; tam zůstaň, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž pátrat po dítěti, aby je připravil o život."

14 Josef hned v noci vstal, vzal dítě i matku a vydal se s nimi do Egypta.

15 Tam byli až do smrti krále Heroda. Splnila se tím Boží předpověď vyslovená prorokem: "Z Egypta jsem povolal svého syna."

16 Když Herodes poznal, že ho východní učenci zklamali, velmi se rozhněval a dal pobít v Betlémě a okolí všechny chlapce do stáří dvou let. Tento věk odhadl podle výpovědi učenců.

17 Tehdy se vyplnilo Jeremjášovo proroctví:

18 "Slyším nářek, pláč a bědování. To matka oplakává své syny a nedá se utěšit, protože jsou mrtví."

19 Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl

20 a vybídl ho: "Vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte."

21 Josef poslechl a vrátili se.

22 Velmi se však zalekl, když se dověděl, že Herodovým nástupcem v Judsku je jeho syn Archelos. Ve snu dostal další pokyn od Boha, aby šel do Galileje.

23 Usídlil se v Nazaretu a tím se splnila další proroctví o Mesiáši, že totiž bude nazýván Nazaretský.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes