Add parallel Print Page Options

Rodowód Jezusa

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka,
Izaak ojcem Jakuba,
Jakub ojcem Judy oraz jego braci.
Juda był ojcem Faresa i Zary; ich matką była Tamar.
Fares był ojcem Hesroma,
Hesrom ojcem Arama.
Aram był ojcem Aminadaba,
Aminadab ojcem Naassona,
a Naasson ojcem Salmona.
Salmon był ojcem Boesa, matką zaś była Rachab.
Boes oraz Rut byli rodzicami Jobeda,
a Jobed ojcem Jessaja.
Jessaj był ojcem Dawida, króla.
Dawid był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza.
Salomon był ojcem Roboama,
Roboam ojcem Abiasza,
Abiasz ojcem Asafa.
Asaf był ojcem Jozafata,
Jozafat ojcem Jorama,
Joram ojcem Ozjasza.
Ozjasz był ojcem Joatama,
Joatam ojcem Achaza,
Achaz ojcem Ezechiasza.
10 Ezechiasz był ojcem Manassesa,
Manasses ojcem Amosa,
Amos ojcem Jozjasza.
11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci.
Było to w czasie przesiedlenia do Babilonu.
12 A po przesiedleniu do Babilonu
Jechoniaszowi urodził się Salatiel,
który z kolei był ojcem Zorobabela.
13 Zorobabel był ojcem Abiuda,
Abiud ojcem Eliakima,
Eliakim ojcem Azora.
14 Azor był ojcem Sadoka,
Sadok ojcem Achima,
Achim ojcem Eliuda.
15 Eliud był ojcem Eleazara,
Eleazar ojcem Mattana,
Mattan ojcem Jakuba.
16 Jakub był ojcem Józefa, męża Marii,

z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem.

17 Ogólnie więc biorąc, Abrahama od Dawida dzieli czternaście pokoleń; czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również czternaście pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu do narodzin Chrystusa.

Historia narodzenia Jezusa

18 Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. 19 Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu.

20 Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. 21 Urodzi ona Syna i dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów.

22 To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka:

23 Oto pocznie dziewica.
Urodzi ona syna

i nadadzą mu imię Emmanuel,

co znaczy: Bóg z nami.

24 Po obudzeniu się, Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. 25 Nie współżył z nią jednak aż do narodzin Syna, któremu dał na imię Jezus.