A A A A A
Bible Book List

Mateo 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaangˋguɨ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ jmooˋnaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ jmooˋnaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijǿøˉ jaléngˈˋ dseaˋ; co̱ˈ song jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jaˋ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e niguoˈˆ e seaˋ quiáˈrˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

’Jo̱baˈ mɨ˜ jmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jaˋ jmooˋnaˈ lɨ˜ cuǿøngˋ jǿøˉ dseaˋ fɨ́ɨngˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e jmóorˋ lajo̱. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jmɨcaaiñ˜ e jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ lacaangˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niféˈˋ dseaˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉbre. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨcaang˜ i̱ dseaˋ do, nɨcalɨ́ˈˉbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ do, co̱ˈ joˋ eeˋ niˈíngˈˆguɨr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ jmɨcó̱o̱ˈˇ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jaˋ ˈnéˉ jméeˈ˜naˈ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nijmeeˉnaˈ do, doñiˊ faˈ jaangˋ dseaˋ i̱ cuíingˋnaˈ eáangˊ; jo̱ jmeeˉnaˈ e jo̱ e jaˋ ñiˊ dseaˋ. Jo̱guɨ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jǿøˉbre lají̱i̱ˈ˜ e jmooˋnaˈ do, jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús jial féengˈ˜naaˈ Fidiéeˇ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ mɨ˜ sɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jaˋ jmooˋnaˈ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜. Co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ tɨˊ dsíirˊ síngˈˋ yaaiñ˜ e sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ jo̱guɨ lacaangˋ lɨ˜ seángˈˊ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ jǿøngˉ írˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨcaang˜ i̱ dseaˋ do nɨcalɨ́ˈˉbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ do, jo̱baˈ joˋ eeˋ niˈíngˈˆguɨr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, mɨ˜ siing˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, güɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ jo̱ jniing˜ yaang˜naˈ ˈnʉ́ʉˊ jo̱ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ i̱ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jo̱. Jo̱ co̱ˈ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jǿøˉbre jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do, jo̱baˈ nicuǿˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

’Jo̱guɨ mɨ˜ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jaˋ fóˈˋnaˈ jmiguiʉˊ ya̱ˈˊ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ uiing˜ seaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ; co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ ɨˊ dsíirˊ e song jmiguiʉˊguɨ niféˈrˋ, jo̱baˈ jáˈˉguɨ ninúˉ diée˜ quiáˈrˉ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ jie˜ mɨˊ jmeáangˈ˜ yaang˜ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ jéemˊ nɨñirˊ jaléˈˋ e ˈnéˉ quíiˉnaˈ nʉ́ˈˉguɨ e nimɨ́ɨˈ˜naˈre. Jo̱baˈ lalab ˈnéˉ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ:

Tiquíˆiiˈ, dseaˋ guiinˈ˜ ñifɨ́ˉ,
güɨjmifémˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ ˈnʉˋ,
co̱ˈ ˈnʉbˋ dseaˋ fénˈˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
10 Jo̱guɨ güɨjángˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiníˈˆ
e laco̱ˈ nicá̱ˈˋ nifɨˊ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ.
Jo̱guɨ güɨjmitib˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ e iing˜ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la,
lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ lɨti˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quíiˈˉ.
11 Jo̱guɨ cuǿøˈ˜ jneaˈˆ jaléˈˋ e ˈnéˉ niquiee˜naaˈ e jmɨɨ˜ lana.
12 Jo̱guɨ íingˊ dseeˉ uii˜ quíˉnaaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e nɨcajmóˆnaaˈ,
lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jneaˈˆ íingˊnaaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ mɨ˜ eeˋgo̱ nɨcaˈléerˊ quíˉnaaˈ.
13 Jo̱guɨ jmeeˉ íˆ jneaˈˆ lacaangˋ lɨ˜ ngɨˋnaaˈ
e laco̱ˈ jaˋ nijiʉ́ˈˋnaaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ,
jo̱guɨ jmeeˉ íˆ jneaˈˆ cajo̱
e laco̱ˈ jaˋ nijmeángˈˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ jneaˈˆ.
Co̱ˈ ˈnʉbˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ røøˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ
jo̱guɨ i̱ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ i̱ niingˉ eáangˊ cajo̱ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.
Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab caˈeˊ Jesús ie˜ jo̱ jial féengˈ˜naaˈ Fidiéeˇ.

14 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús:

—Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ ˈléerˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cajo̱ niˈíimˉbre dseeˉ quíiˉnaˈ. 15 Dsʉˈ song ˈnʉ́ˈˋguɨ jaˋ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ ˈléerˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cajo̱ jaˋ niˈíiñˉ dseeˉ quíiˉnaˈ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ ayuno

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ mɨ˜ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ ayuno, jaˋ jmeáangˈ˜ yaang˜naˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ fɨˈíˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e jmóorˋ lajo̱; co̱ˈ jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijǿøˉ dseaˋ quiáˈrˉ e jmóorˋ ayuno. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨcaang˜ i̱ dseaˋ do, nɨcalɨ́ˈˉbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ do, jo̱ joˋ eeˋ niˈíngˈˆguɨr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 17 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, mɨ˜ jmooˋnaˈ ayuno, rú̱u̱ˈ˜naˈ níˆnaˈ jo̱guɨ jmeáangˈ˜naˈ guiʉ́ˉ yaang˜naˈ, 18 jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nilɨlíˈˆ dseaˋ e jmooˋnaˈ ayuno. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ i̱ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ nilɨlíˈˆ e jo̱, jo̱ dseaˋ íbˋ i̱ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

Jaléˈˋ e jloˈˆ e seaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ jmooˋnaˈ e sɨlɨ́ɨˈˇnaˈ eáangˊ cuuˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉco̱ˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la íimˉ jaléˈˋ e óoˋ dseaˋ jo̱guɨ seengˋ cajo̱ jaléngˈˋ guɨsɨ́ˋ i̱ ˈléeˊ, jo̱guɨ seemˋ ɨ̱ɨ̱ˋ cajo̱ i̱ dsitáaiñˈ˜ i̱ ˈléeˊ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ dseaˋ. 20 Jo̱ guiʉ́ˉguɨb e nijmeeˉnaˈ e nilɨseaˋ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ jaléˈˋ e jloˈˆ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ jaˋ seengˋ jaléngˈˋ guɨsɨ́ˋ i̱ ˈléeˊ, o̱ˈguɨ dsitáangˈ˜ jaléngˈˋ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ ˈléeˊ cajo̱. 21 Co̱ˈ lɨ˜ seaˋ jaléˈˋ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ do, e jo̱bɨ eáangˊ guiing˜ óoˊnaˈ jóng.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ co̱o̱ˋ jɨˋ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e jnéˈˋ dseaˋ

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaléˈˋ jminiˇ dseaˋ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ jɨˋ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e jnéˈrˋ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨrˊ; jo̱baˈ song jloˈˆ jminíˆnaˈ, jo̱baˈ guiʉ́bˉ jnéˈˋnaˈ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨˋnaˈ jóng; 23 jo̱ dsʉˈ song jaˋ dseengˋ jminíˆnaˈ, jo̱baˈ jaˋ jnéˈˋnaˈ jóng lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨˋnaˈ. Jo̱ song lajeeˇ e jneáˋ røøˋ jminíˆnaˈ niˈuíingˉ e jaˋ jnéˈˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ dseángˈˉ nʉʉˋguɨb niˈuíingˉ jminíˆnaˈ jóng.

Jaˋ cuǿøngˋ e guiing˜ dsíiˊ dseaˋ Fidiéeˇ mɨ˜ eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ cuuˉ

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nijmérˉ ta˜ fɨˊ quiniˇ gángˉ fiir˜ co̱lɨɨng˜, dsʉco̱ˈ song cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ nilíˋ ˈníˈˋ níimˉbre jaangˋ jo̱guɨ nijmiti˜bre ta˜ e niquiʉ́ˈˉ i̱ jaangˋguɨ do. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e ˈnʉ́ˈˋ nijmitíˆnaˈ co̱lɨɨng˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ nijmitíˆnaˈ cajo̱ jaléˈˋ ta˜ seángˈˊ jmiguiʉˊ cuuˉ.

To̱ˈˋ fɨ́ɨmˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ

25 ’Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e uˈˆ cøˈˆnaˈ e laco̱ˈ cuøˊ e seengˋnaˈ, o̱ˈguɨ quiáˈˉ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaˈ cajo̱. Co̱ˈ eáangˊguɨ laniingˉ e seengˋ dseaˋ laco̱ˈguɨ jaléˈˋ e gøˈrˊ do, jo̱guɨ eáangˊguɨ laniingˉ ngúuˊ táaiñˋ cajo̱ laco̱ˈguɨ jaléˈˋ sɨ̱ˈrˆ e quiˈrˊ. 26 Quie̱ˋnaˈ cuente quiáˈˉ fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ i̱ ngɨˊ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ; jaˋ e jniˊreˈ o̱ˈguɨ e sɨtɨ́ɨngˊneˈ o̱ˈguɨ ˈmeaˊreˈ jaléˈˋ e nidǿˈˉreˈ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáaˉreˈ. Dsʉˈ Tiquíiˆ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ hémˈˊbreiñˈ do. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, ¡eáangˊguɨ quíingˊnaˈ laco̱ˈguɨ e fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ! 27 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱, doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ jmóoˋ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱, jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ cajo̱ faˈ e nijmérˉ e seeiñˋ huǿøˉguɨ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ quiáˈrˉ faˈ jialguɨ la lɨ́ˋ dsíirˊ.

28 ’Jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaˈ. Co̱ˈ quie̱ˋnaˈ cuente jial cuaangˋ jaléˈˋ líˆ e seaˋ fɨˊ jee˜ móˈˋ; jaˋ jmóoˋ ta˜ o̱ˈguɨ jmɨlɨɨng˜ sɨ̱ˈˆ yaang˜. 29 Jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jɨˋguɨ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Salomón do, dseaˋ i̱ eáangˊ seaˋ cuuˉ, dseángˈˉ jaˋ caquímˈˊ ˈñiaˈrˊ ˈmɨˈˊ e niguoˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la niguoˈˆ co̱o̱ˋ líˆ. 30 Jo̱ song Fidiéeˇ jmóorˋ e eáangˊ niguoˈˆ sɨ̱ˈˆ jaléˈˋ líˆ e seaˋ lacaangˋ fɨˊ jee˜ móˈˋ, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ cateáˋbaˈ e ee˜ e jloˈˆ do, co̱ˈ dsaˈóˋ iéeˊ fɨˊ ni˜ jɨbˋ nidsitóoˈ˜, jo̱ dsʉˈ ¡eáangˊguɨb nijméˉ Fidiéeˇ íˆ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ e líˆ do, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e tɨɨngˋ Fidiéeˇ jmérˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ! 31 Jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ e foˈˆnaˈ: “¿E˜ niquiee˜naaˈ? o̱si ¿E˜ niˈnéˈˆnaaˈ? o̱si foˈˆbɨ́ɨˈ é ¿E˜ ˈmɨˈˊ niquíˈˆnaaˈ?” 32 Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇbingˈ i̱ jmóoˋ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e lajo̱. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, seemˋ jaangˋ Tiquíiˆnaˈ i̱ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱ íˋbingˈ i̱ nɨñiˊ e ˈnéˉnaˈ jaléˈˋ e jo̱. 33 Co̱ˈ e labaˈ ˈnéˉ e jmeeˉnaˈ; laˈuii˜ e nijmɨˈúungˋnaˈ e seengˋnaˈ e Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ e jmooˋnaˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊbre cajo̱, co̱ˈ lajo̱baˈ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ. 34 Jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e nidsijéeˊ quíiˉnaˈ e jmɨɨ˜ dsaˈóˋ, co̱ˈ dsaˈóˋ jiéˈˋguɨ e lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ. Dsʉco̱ˈ nitébˈˋ jí̱i̱ˈ˜ fɨˈíˆ dsíiˊ e seaˋ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes