A A A A A
Bible Book List

Mateo 6 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Maˈmo̱ⁿ Jesús na calˈaaya jndye nnom naya

’Queⁿˈyoˈ cwenta quia na nlˈaˈyoˈ cwii nnom na matyˈiomyanaˈ, nchii nlˈaˈyoˈ cweˈ cha na cantyˈiaa nnˈaⁿ, ee xeⁿ na ljoˈ, tjaaˈnaⁿ naya ˈnaⁿˈyoˈ jo nnom Tsotyeˈyoˈ na mˈaaⁿ cañoomˈluee. Cweˈ ncˈe joˈ quia macheˈ naya cwii tsˈaⁿ, catsaˈ na ñenncuˈ ntyjiˈ, tintseixuaandyuˈ. Ee mˈaⁿ nnˈaⁿ na cweˈ cwilˈaya na ya nnˈaⁿndye. Cwiˈoona lanˈom ñequio nˈom nantaa cˈuaa ndyueena na cwilˈana naya ndyeñeeⁿˈ, cha queⁿ nnˈaⁿ cwenta ndoˈ calaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ joona. Mayuuˈcheⁿ nntsjo̱o̱ nndyeˈyoˈ, cweˈ tomti juu cantyja na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ joona, joˈ na cwitaˈntjomna. Sa̱a̱ ˈu jeˈ, quia na macheˈ naya tsˈaⁿ, ticaˈmo̱ⁿˈ na nljeii cwiicheⁿ tsˈaⁿ, meiiⁿ tsˈaⁿ na jeeⁿ ya ñˈoom ñˈeⁿndyuˈ. Catsˈaanaˈ na ñenncuˈ ntyjiˈ naya na macheˈ. Ndoˈ nquii Tsotyeˈ na mantyˈiaaⁿˈaⁿ ljoˈ macheˈ na cweˈ ntyˈiu, jom nntseinoomñê ljoˈ na matseitjo̱o̱naˈ ˈu.

Maˈmo̱ⁿ Jesús chiuu nlana̱a̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

’ˈO quia na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, talˈaˈyoˈ chaˈna joo nnˈaⁿ na cweˈ cwilˈaya na ya nnˈaⁿndye. Ee joona jeeⁿ ya nquiuna na jndooˈcheⁿ nnˈaⁿ cwimeintyjeeˈna, cwilaˈneiⁿna nnom Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ lanˈom ndoˈ jo nqui nantaa. Mayuuˈcheⁿ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, cweˈ tomti juu na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ joona joˈ na cwitaˈntjomna. Sa̱a̱ ˈu jeˈ, quia matseiˈneiⁿˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, cjaˈquieˈ naquiiˈ waˈ, catseicuˈ ˈndyootsˈaˈ, ndoˈ catseineiⁿˈ nnom Tsotyeˈ na mˈaaⁿ na titquiooˈñe. Ndoˈ jom na noomˈm meiiⁿ titquiooˈñê, nntseinoomñê ljoˈ na matseitjo̱o̱naˈ ˈu.

’Quia na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, tanduˈyoˈ ñˈoom na ñejuu ñejuunaˈ, chaˈxjeⁿ quilˈa nnˈaⁿ na ticataˈjnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee joona cwilaˈtiuuna na jndye ndiiˈ cwiluena, joˈ na mañeeⁿ. ˈO jeˈ tilˈaˈyoˈ chaˈna cwilˈa joona. Ee Tsotyeˈyoˈ ntyjiijndaaˈñê cwaaⁿ ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ ˈo cwii tjo̱o̱cheⁿ na cwitaⁿˈyoˈ nnoom. Quia na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, luaa canduˈyoˈ:

Tsotya̱a̱yâ na mˈaaⁿˈ cañoomˈluee,
ñequiiˈcheⁿ catseitˈmaaⁿˈñenaˈ xueˈ.
10 Candyo cantyja na matsa̱ˈntjomˈ.
Caluii cantyja na lˈue tsˈomˈ nnom tsjoomnancue chaˈxjeⁿ na macwiluii cañoomˈluee.
11 Quiaaˈ nantquie ˈnaⁿˈ na macaⁿnaˈ jâ xuee jeˈ.
12 Catseitˈmaⁿ tsˈomˈ jâ natia na jnda̱ lˈaayâ chaˈxjeⁿ jâ cwilatˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿyâ nnˈaⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndye nda̱a̱yâ.
13 Cateijndeiˈ na ticjaachuunaˈ jâ na nlˈaayâ yuu na ticatsa̱ˈntjomnaˈ.
Ndoˈ catseicandyaandyuˈ jâ cantyja ˈnaaⁿˈ juu natia.
Ee chaˈwaa na yo na cwii wjaanaˈ ˈu cwiluiindyuˈ na matsa̱ˈntjomˈ, ndoˈ cwiluiindyuˈ najnduˈ,
ndoˈ tseixmaⁿˈ na catseitˈmaaⁿˈñenaˈ ˈu. Amén.

14 ’Xeⁿ ˈo cwilatˈmaⁿ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndye nda̱a̱ˈyoˈ, quia joˈ mati Tsotyeˈyoˈ na mˈaaⁿ cañoomˈluee, nntseitˈmaⁿ tsˈoom ˈo na cwilaˈtjo̱o̱ndyoˈ nnoom. 15 Sa̱a̱ xeⁿ ˈo ticalatˈmaⁿ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndye nda̱a̱ˈyoˈ, quia joˈ mati Tsotyeˈyoˈ xocatseitˈmaⁿ tsˈoom ˈo jnaⁿˈyoˈ na waa.

Cantyja na nntseiˈcwejndoˈñe tsˈaⁿ

16 ’Quia na cwilaˈcwejndoˈndyoˈ, tilˈaˈyaˈyoˈ na taquiomya nda̱a̱ˈyoˈ cweˈ cha na caliu nnˈaⁿ na ljoˈ cwilˈaˈyoˈ. Ee mˈaⁿ nnˈaⁿ na cweˈ cwilˈayana taquiomya nda̱a̱na, cha caˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈcwejndoˈndyena. Mayuuˈcheⁿ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, cweˈ tomti juu na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ joona, joˈ na matseinoomñenaˈ na cwilaˈcweˈjndoˈndyena. 17 Sa̱a̱ ˈu jeˈ quia matseiˈcwejndoˈndyuˈ, cwjaaˈndyuˈ ncheⁿˈ xqueⁿˈ, camaⁿˈ njomˈ, 18 cha ticwitquiooˈ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na matseiˈcwejndoˈndyuˈ, macanda̱ nquii Tsotyeˈ na mˈaaⁿ na titquiooˈñê nlqueeⁿ cwenta. Ndoˈ jom na noomˈm meiiⁿ titquiooˈñê, nntioˈnaaⁿñê ˈu.

Jeeⁿ jnda naya ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ cañoomˈluee

19 ’Tilatjomˈyoˈ ˈnaⁿ na jndanaˈ nnom tsjoomnancue yuu mˈaⁿ cantyˈua na nlaˈndaaˈ joonaˈ, ndoˈ yuu na nlquii chˈmeiⁿ, ndoˈ yuu na nnda̱a̱ nncˈooquieˈ naⁿcantyˈue na nntjeiiˈna joonaˈ. 20 Sa̱a̱ joo naya ˈnaⁿˈyoˈ na quitˈmaⁿ nˈomˈyoˈ calatjomˈyoˈ joonaˈ jo nandye cañoomˈluee yuu na xocwaˈ cantyˈua, meiⁿ na nlquii chˈmeiⁿ ndoˈ meiⁿ na nncˈooquieˈ naⁿcantyˈue na nntjeiiˈ joonaˈ. 21 Ee yuu na cwilaˈweˈyoˈ naya na cwilatjomˈyoˈ, joˈ joˈ ntyjaaˈ nˈomˈyoˈ.

Tsˈom nnom tsˈaⁿ tseixmaⁿnaˈ lámpara

22 ’Quia na mandiˈ ñˈoom na mayuuˈ, matseijomnaˈ ˈu chaˈna tsˈaⁿ na tquiooˈya na xuee mantyˈiaaˈ. Ee quia matseiˈno̱ⁿˈ ñˈoom na mayuuˈñeeⁿ quia joˈ mateijndeiinaˈ chaˈwaa na mˈaaⁿˈ. 23 Sa̱a̱ xeⁿ tiñeˈcandiˈ ñˈoom na mayuuˈ, matseijomnaˈ ˈu chaˈna tsˈaⁿ na tisˈa nˈomnnom na mˈaaⁿ na nchjaaⁿˈ. Ee meiiⁿ na mandiˈ ñˈoomˈñeeⁿ sa̱a̱ xeⁿ tixocatseiˈno̱ⁿˈ na mayuuˈ juunaˈ, naquiiˈ tsˈomˈ matseiˈxmaⁿˈ chaˈcwijom na jaaⁿñeñˈeⁿ.

Xonda̱a̱ nndya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nda̱a̱ we patrom

24 ’Tjaaˈnaⁿ ˈñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nndiˈntjomtyeⁿ nnom we patrom na ñejom. Ee nncˈoom tsˈaⁿ na ticueeˈ tsˈoom cwii patromˈñeeⁿ, ndoˈ nncˈoom na wiˈ tsˈoom cwiicheⁿ. Oo nntsˈaanaˈ na nntseitˈmaaⁿˈñê cwii naⁿˈñeeⁿ, ndoˈ cwiicheⁿ tilˈueñe. Xeⁿ na jeeⁿ cwiqueⁿndyoˈ na nlaˈtjomˈyoˈ ˈnaⁿ na nleityandyoˈ xocjuˈnaaⁿñenaˈ na nlaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ee we ntyja nmeiⁿˈ xonda̱a̱ nndyeˈntjomˈyoˈ na ñejom.

Tyˈo̱o̱tsˈom machˈeeⁿ cwenta ntseinaaⁿ

25 ’Cweˈ ncˈe joˈ, nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱: Tancˈomˈyoˈ na jeeⁿ jndye mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ na cwitandoˈyoˈ tsjoomnancue, ljoˈ na nlcwaˈyoˈ oo na nncweˈyoˈ, ndoˈ liaˈyoˈ chiuu nleitsaaⁿˈndyoˈ. Ee Tyˈo̱o̱tsˈom mantyjeeⁿ cantyjati na cwitandoˈyoˈ majndeiiticheⁿ na cweˈ nantquie na cwicwaˈyoˈ. Mantyjeeⁿ hasta chaˈwaandyoˈ ˈo, majndeiiticheⁿ na cweˈ liaa na cwicweeˈyoˈ. 26 Queⁿˈyoˈ cwenta cantyja ˈnaaⁿ cantsaa na maˈntyja jo nandye. Jooyoˈ tjaa ljoˈ cwinomyoˈ na nntyjeendyeyoˈ na nlaˈweyoˈ nantquie na nleilˈue ˈio cha. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, nquii Tsotyeˈyoˈ na mˈaaⁿ cañoomˈluee mañequiaaⁿ na cwicwaˈ jooyoˈ. Ndoˈ ˈo cajndandyoˈtiˈyoˈ ntyjeeⁿ, nchiiti cantsaa. 27 Mati ¿cwaaⁿ cwiindyoˈ ˈo nnda̱a̱ nntsˈaa na nleitcooñeti cweˈ na jeeⁿ jndye matseitiuu?

28 ’Quia joˈ ¿chiuu na jeeⁿ jndye mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ cantyja chiuu na nleitsaaⁿˈndyoˈ? Queⁿˈyoˈ cwenta, nˈoom ljaaˈ quiiˈ jnda̱a̱, ya cwiwijnda̱naˈ. Neiⁿncooˈ cwiwaaˈ ljaaˈ. Tiquilˈanaˈ tsˈiaaⁿ, meiⁿ tiquilˈanaˈ tsaⁿ na nluii liaanaˈ. 29 Sa̱a̱ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱: Juu rey Salomón meiiⁿ jeeⁿ tyañê, ndoˈ tjacantyja na ya ˈnaⁿ na tyoleichom, sa̱a̱ tîcatseijomnaˈ na neiⁿncooˈ liaⁿˈaⁿ chaˈna neiⁿncooˈ cwii ljaaˈmeiⁿˈ. 30 Ndoˈ xeⁿ laaˈtiˈ matseichjoomñe Tyˈo̱o̱tsˈom ljaaˈ quiiˈ jnda̱a̱ na niomnaˈ xuee jeˈ ndoˈ ˈio cha nlconaˈ, majndeiiticheⁿ ntyjeeⁿ chiuu nlcweeˈyoˈ liaa, ˈo nnˈaⁿ na ticalaˈyuˈya nˈomˈyoˈ. 31 Joˈ chii tancˈomˈyoˈ na jeeⁿ jndye mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ na nnduˈyoˈ: “¿Chiuu nlˈaayo̱o̱ na nlcwaaˈa ndoˈ na nncwa̱a̱ya?” oo nnduˈyoˈ: “¿Chiuu nlˈaayo̱o̱ na nleijndaaˈ liaaya?” 32 Ee ñenquiiˈcheⁿ nmeiⁿˈ cwilˈueeˈndye nnˈaⁿ na ticˈom nacje ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotyeˈyoˈ na mˈaaⁿ cañoomˈluee mantyjeeⁿ na tjo̱o̱ndyoˈ chaˈtso nmeiⁿˈ. 33 Sa̱a̱ najndyee quiandyoˈ na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo. Ndoˈ calˈaˈyoˈ yuu na matyˈiomyanaˈ chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈoom, quia joˈ nñequiaaⁿ chaˈtso nmeiⁿˈ na macaⁿnaˈ ˈo. 34 Joˈ chii tincˈomˈyoˈ na jeeⁿ jndye mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ˈnaⁿ na nlcaⁿnaˈ ˈo xuee na cwii wjaanaˈ. Ee xuee ˈio waanquia ñˈomtiuu cwentaaˈnaˈ. Xuee jeˈ maleiˈtyeⁿ nawiˈ na chuunaˈ cwentaˈyoˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes