A A A A A
Bible Book List

Mateo 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajméeˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quijí̱ˉ jial niˈéˉ Jesús dseeˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajgóˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ yʉ́ˈˆ mogui˜ Jesús, jo̱ e Jmɨguíˋ do cangojéengˋ dseaˋ do fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ e laco̱ˈ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ nijmérˉ quijí̱ˉ jial e niˈéˉ dseaˋ do dseeˉ.

Jo̱ fɨˊ jo̱b cateáangˋ Jesús lajeeˇ tu̱lóˉ jmɨɨ˜ jo̱guɨ tu̱lóˉ uǿøˋ jo̱ jaˋ e cagǿˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ lajeeˇ jo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱baˈ cadseáˉ jmɨˈaaiñˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱b cangoquiéengˊ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús e jmóorˋ quijí̱ˉ jial niˈéˉ dseaˋ do dseeˉ, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Song jáˈˉ e ˈnʉˋ lɨnˈˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, quiʉ́ʉˈ˜ ta˜ e niˈuíingˉ iñíˈˆ e cu̱u̱˜ e néeˊ na.

Jo̱ dsʉˈ dsifɨˊ lajo̱b cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Dsʉˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jaˋ nilɨseengˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ juguiʉ́ˉ e lɨco̱ˈ niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈrˉ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, co̱ˈ ˈnéˉ e nijmitir˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ nilɨseeiñˋ juguiʉ́ˉ.”

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do cangojéeiñˋ Jesús fɨˊ fɨɨˋ güeangˈˆ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siiˋ Jerusalén, jo̱ caseáaiñˋ dseaˋ do cartɨˊ yʉ́ˈˆ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ lajeeˇ nɨteáaiñˉ fɨˊ jo̱, lalab casɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Song jáˈˉ e lɨnˈˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, bíingˊ uøˈˊ cartɨˊ uii˜ quiáˈˉ e guáˈˉ la; dsʉco̱ˈ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ féˈˋ lala:
    Fidiéeˇ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ e nijmérˉ íˆ ˈnʉˋ,
    jo̱ nisáiñˈˊ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ guoorˋ lajeeˇ guiáangˈ˜ guoˈˊ guiáˈˆ güíˋ e laco̱ˈ jaˋ nitɨtaanˈ˜ cartɨˊ ni˜ uǿˆ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dsʉˈ lala féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱: “Jaˋ jmooˈˋ jial niˈéˉ Fíiˈˋ Fidiéeˇ dseeˉ.”

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do cangojéeiñˋ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ e ñíiˊ eáangˊ, jo̱ caˈeˈrˊ dseaˋ do jaléˈˋ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ jo̱guɨ jial niingˉ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ; jo̱ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do casɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Jnea˜ nicuǿøˆø ˈnʉˋ lajaléˈˋ e móoˈˉ na song nisiˈˆ uǿˉ jníˈˆ fɨˊ quiniiˉ jo̱guɨ nijmifénˈˊ jnea˜.

10 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨhuíingˉ cáanˋn, Satanás, dsʉco̱ˈ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ féˈˋguɨ: “Jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉbingˈ nijmifénˈˊ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ íˋbre e nijmitíˈˆ cajo̱.”

11 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajmɨˈnángˋ ˈñiaˈˊ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ caguilíingˉ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ ángeles fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús e cangoto̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ dseaˋ do.

Mɨ˜ canaangˋ Jesús jmóorˋ ta˜ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ calɨñiˊ Jesús e ˈnʉñíbˆ nɨˈiuungˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ, jo̱baˈ caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. 13 Dsʉˈ jaˋ caje̱rˊ fɨˊ Nazaret, co̱ˈ dob cangogüeárˋ fɨˊ Capernaum fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ Galilea, fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ lɨ˜ neáangˊ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨju̱ˇ Zabulón có̱o̱ˈ˜guɨ Neftalí. 14 Jo̱ cangojéeˊ jaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ calɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Saíiˆ, jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

15 E guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈˉ dseaˋ sɨju̱ˇ Zabulón có̱o̱ˈ˜guɨ Neftalí
néeˊ cáangˋ guaˋ Jordán fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ Galilea
fɨˊ dsíiˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea cajo̱.
Jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ seengˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ.
16 Jo̱ lafaˈ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ,
dsʉˈ cangárˉ co̱o̱ˋ jɨˋ e jloˈˆ niingˉ ˈgøngˈˊ.
Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ sɨjúuiñˉ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈrˉ,
dsʉˈ nɨcajneáˉ e jɨˋ do jee˜ írˋ.

17 Jo̱ lajeeˇ e nɨguiing˜ Jesús fɨˊ Capernaumbaˈ canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ féˈrˋ:

—Quɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ dseeˉ quíiˉnaˈ, dsʉco̱ˈ nɨjaquiéemˊbaˈ e nicá̱ˋ dseaˋ do nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Mɨ˜ catǿˈˉ Jesús quiúungˉ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ sángˈˊ ˈñʉˋ

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ e ngóoˊ Jesús ngɨrˊ fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ Galilea, cangáiñˉ gángˉ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ rúngˈˋ, jaangˋ i̱ siiˋ Simón jo̱ siiˋbɨr Tʉ́ˆ cajo̱, jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Dɨ́ˆ. Jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ do taaiñ˜ ta˜ feáˋ ˈmáaˊ fɨˊ dsíiˊ jmɨ́ˋ quiáˈˉ e sáiñˈˊ ˈñʉˋ. 19 Jo̱ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—ˈNʉ́ˈˋ ñilíingˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ jnea˜ nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ ta˜ e guiáˆnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ jee˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ lɨ́ɨbˊjiʉ e ta˜ jo̱ la lɨ́ɨˊ ta˜ sángˈˊ ˈñʉˋ.

20 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ do dsifɨˊ ladob catʉ́rˋ ˈmáaˊ quiáˈrˉ jo̱ cangolíimˆbre có̱o̱ˈ˜ Jesús.

21 Jo̱ tɨˊ dobɨjiʉ nɨngóoˊ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do mɨ˜ cangáiñˉ jiéngˈˋguɨ gángˉ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ rúmˈˋ cajo̱, jo̱ jaaiñˈˋ do siirˋ Tiáa˜ jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Juan. Jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ do lɨ́ɨiñˊ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Zebedeo. Jo̱ teáaiñˈ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ móoˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ tiquiáˈrˆ e jmoˈrˊ jaléˈˋ ˈmáaˊ quiáˈˉ e sáiñˈˊ ˈñʉˋ. Jo̱ Jesús catǿˈˉreiñˈ do, 22 jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caˈuøøiñˈˋ do e fɨˊ dsíiˊ móoˊ lɨ˜ teáaiñˈ˜ do jo̱ cangolíimˉbre có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ dob caseáaiñˊ i̱ tiquiáˈrˆ do.

Mɨ˜ caˈeˈˊ Jesús fɨ́ɨngˊ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

23 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangɨˊ Jesús fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea e eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quiáˈrˉ e té̱e̱ˉ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ. Jo̱ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨjaquiéemˊbaˈ e nicá̱ˋ dseaˋ do nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ jmiˈleáamˉbɨr jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ lɨ˜ cuˈˋ quiáiñˈˉ é. 24 Jo̱ eáamˊ nɨniˈˊ júuˆ quiáˈˉ Jesús quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóorˋ do fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ dsilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús e dsijéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ lɨiñˈˊ; jo̱ quiéengˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ joñíingˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ caang˜ guotɨɨˉ jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jaˋ líˋ ngɨ́ˉ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ i̱ na dseángˈˉ jmiˈleáamˉ Jesús.

25 Jo̱ eáamˊ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús; jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ seeiñˈˋ do i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea jo̱guɨ seemˋbɨ i̱ jalíingˉ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Decápolis jo̱guɨ seemˋbɨ i̱ jalíingˉ fɨˊ Jerusalén jo̱guɨ seemˋbɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jalíingˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jalíingˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ laco̱ˈ iʉ˜ guaˋ Jordán.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes