Add parallel Print Page Options

ˈOoñˈomna Jesús na mˈaaⁿ Pilato

27  Quia na jnda̱ teincoo chaˈtso ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye quiiˈ tsjoom nda̱a̱ nnˈaⁿ judíos ñeˈcwii jlaˈtjoomˈna ñˈoom na tˈmaⁿna cueˈ Jesús. Jlaˈtyeⁿna jom, tyˈeñˈomna jom. Tyˈecatioona cwenta jom lˈo̱ nquii Poncio Pilato na juu cwiluiiñe gobiernom.

Cantyja na tueˈ Judas

Ndoˈ Judas, tsˈaⁿ na tquiaa cwenta Jesús luee naⁿˈñeeⁿ, quia na ntyˈiaaⁿˈaⁿ na jnda̱ teijndaaˈ na nncueˈ Jesús, tioo na jeeⁿ tia ntyjeeⁿ cantyja na sˈaaⁿ. Tjatseilcweeⁿˈeⁿ ntquiuu nchooˈ nqui sˈom xuee nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye quiiˈ tsjoom. Tsoom nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ:

—Tˈmaⁿ jnaⁿya waa na seiquio̱o̱ya cwii tsˈaⁿ lueeˈyoˈ na tjaaˈnaⁿ jnaⁿ tseixmaⁿ.

Tˈo̱o̱ naⁿˈñeeⁿ nnoom, jluena:

—¿Ljoˈ machˈeenaˈ jâ na ljoˈ? Candoˈ nncuˈ.

Quia joˈ Judas tyeⁿnqueeⁿˈeⁿ sˈom xueeˈñeeⁿ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ. Jnda̱ joˈ jlueeⁿˈeⁿ, tjaaⁿ. Tjatseintyjañê, seicueeˈñe cheⁿnqueⁿ.

Ntyee na cwiluiitquiendye jlaˈxcwiina sˈomˈñeeⁿ. Jluena:

—Sˈommeiiⁿ jnda̱ njomlˈua na nncueˈ tsˈaⁿ. Joˈ chii ticatyˈiomyanaˈ na nlatjo̱o̱ⁿˈa joonaˈ ñequio sˈom na cwiquioo cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

Jnda̱ na jlaˈtjoomˈna ñˈoom ñˈeⁿ ncˈiaana, jlaˈcatsuuna sˈomˈñeeⁿ. Tiomlˈuana cwii taⁿˈ tyuaa na jnda̱a̱ tsˈaⁿ na machˈee ncuaa. Joˈ joˈ lˈana watsˈom tyueˈ yuu na nncˈoocatyˈiuuna lˈoo, nnˈaⁿ na cweˈ cwiquieya tsjoomna. Cweˈ joˈ hasta xuee jeˈ jndyu tyuaaˈñeeⁿ Tyuaa Niomˈ. Ndoˈ na luaaˈ tuii seicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom ˈndyoo profeta Jeremías, tsoom: “Nnˈaⁿ Israel jlaˈjndaaˈndyena na njomlˈuañe tsˈaⁿ ntquiuu nchooˈ nqui sˈom xuee. Jnda̱ chii toˈñoomlcweˈna sˈomˈñeeⁿ. 10 Ñequio joonaˈ jlaˈjndana cwii taⁿˈ tyuaaˈ tsˈaⁿ na machˈee ncuaa chaˈxjeⁿ na tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom no̱o̱ⁿ na maxjeⁿ nluii.”

Tyomeintyjeeˈ Jesús jo nnom Pilato

11 Tyˈeñˈomna Jesús, tyomeintyjeeⁿˈeⁿ jo nnom gobiernom Pilato. Taxˈee tsaⁿˈñeeⁿ nnoom:

—¿Aa ˈu cwiluiindyuˈ Rey cwentaa nnˈaⁿ judíos?

Tˈo̱ Jesús, tsoom:

—Maxjeⁿ joˈ ja, chaˈna matsuˈ.

12 Ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye quiiˈ tsjoom tquiana jnaaⁿˈaⁿ nnom Pilato. Ndoˈ meiiⁿ na cwiqueⁿna ñˈoom nacjoomˈm sa̱a̱ jom meiⁿcwii ñˈoom tîcˈo̱o̱ⁿ. 13 Joˈ chii tso Pilato nnoom:

—¿Aa maxjeⁿ ticandiˈ ñˈoommeiiⁿ na cwitjeiˈyuuˈndyena nacjoˈ?

14 Sa̱a̱ meiⁿcwii ˈndyoo ñˈoom tîcˈo̱o̱ⁿ cantyja ñˈoom na tueeˈna nacjoomˈm. Joˈ chii sˈaanaˈ na jeeⁿ tjaweeˈ tsˈom Pilato na tîcˈo̱ Jesús.

Cwiwijndaaˈtyeⁿ na nncueˈ Jesús

15 Ndoˈ ticwii chu na nncueeˈ xuee pascua tyowaa costumbre na nquii gobiernom nntseicandyaañê meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ pra̱so na nntaⁿ nnˈaⁿ. 16 Ndoˈ quia joˈ tyomˈaaⁿ cwii pra̱so na jndyu Barrabás wˈaancjo na tˈmaⁿ ñˈoom waa nacjoomˈm. 17 Ndoˈ quia na tjomndye nnˈaⁿ, taxˈee Pilato nda̱a̱na, tsoom:

—Jeˈ canduˈyoˈ, ¿ˈñeeⁿ juu lˈue nˈomˈyoˈ na nntseicandyaandyo̱? ¿Aa juu Barrabás, oo ¿aa Jesús na cwilue nnˈaⁿ na cwiluiiñe Cristo?

18 Ee seiˈno̱ⁿˈ Pilato na cweˈ na jndoona Jesús joˈ chii jlaˈquioona juu lˈo̱o̱ⁿ nchii ee na waa jnaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ.

19 Ndoˈ yocheⁿ na wacatyeeⁿ na nncuˈxeeⁿ ñˈoomˈñeeⁿ seicwanom scoomˈm cwii ñˈoom na mˈaaⁿ. Tso: “Ticatiiˈndyuˈ ñˈoomwaaˈ ee tsaⁿmˈaaⁿˈ matseixmaaⁿ cantyja na matyˈiomyanaˈ. Ee tsjom teincooquiuuˈ jeeⁿ ñeseicachjuu tsaⁿtsjom ja cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ.”

20 Ndoˈ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye quiiˈ tsjoom tyolaˈjndo̱ˈna nˈom nnˈaⁿ na cataⁿ naⁿˈñeeⁿ na candyaañe juu Barrabás ndoˈ Jesús cueeⁿˈeⁿ. 21 Joˈ chii taxˈeenndaˈ Pilato nda̱a̱ nnˈaⁿ na jndyendye, tsoom:

—Cwa canduˈyoˈ, ¿cwaaⁿ cwii na wendye joona lˈue nˈomˈyoˈ na catseicandyaandyo̱?

Joona tˈo̱o̱na, jluena:

—Juu Barrabás.

22 Taxˈeenndaˈ Pilato nda̱a̱na. Tsoom:

—Xeⁿ juu Barrabás nndyaañê quia joˈ ¿chiuu nntsˈaayo̱ ñequio Jesús na cwinduˈyoˈ na cwiluiiñe Cristo?

Chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ tˈo̱o̱na nnoom, jluena:

—Catyˈioomˈ jom tsˈoomˈnaaⁿ.

23 Quia joˈ taxˈee Pilato nda̱a̱na, tsoom:

—¿Ljoˈ jnaⁿ tseixmaaⁿ nquiuˈyoˈ?

Sa̱a̱ majndeiiti jlaˈxuaa naⁿˈñeeⁿ, jluena:

—Catyˈioomˈ jom tsˈoomˈnaaⁿ.

24 Jnda̱ na ntyˈiaaˈ Pilato na tîcanaⁿñê ñˈoomˈñeeⁿ hasta manndyo na nlaˈwendyena nacjoomˈm, quia joˈ tcaaⁿ ndaatioo, jñoomˈm na jndooˈ chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ. Tsoom:

—Jeˈ mandyuuˈa cha caluiˈyuuˈnaˈ na ticacho̱o̱ jnaⁿ xeⁿ nlacueˈyoˈ tsaⁿmˈaaⁿˈ na tjaa jnaaⁿˈ. Joˈ chii, cajndoˈ ncjoˈyoˈ.

25 Sa̱a̱ tˈo̱o̱ chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ, jluena:

—Ljoˈ chˈeenaˈ jâ. Ncjo̱o̱yâ nncho̱o̱nqua̱a̱ⁿyâ jnaⁿ ñequio ndaayâ na nncueˈ tsaⁿmˈaaⁿˈ.

26 Joˈ chii Pilato seicandyaañê Barrabás chaˈxjeⁿ na taⁿ nnˈaⁿ. Ndoˈ sa̱ˈntjoom na calaˈseiˈ sondaro ˈnaaⁿˈaⁿ Jesús. Jnda̱ joˈ tquiaaⁿ juu lueena na catyˈioomna juu tsˈoomˈnaaⁿ.

27 Jnda̱ joˈ tyˈeñˈom sondaroˈñeeⁿ Jesús naquiiˈcheⁿ watsˈiaaⁿ. Joˈ joˈ jlaˈtjomndye chaˈtso ntmaaⁿˈ sondaro nacañomˈm. 28 Tjeiiˈna liaⁿˈaⁿ ndoˈ jlaˈcweena cwiicheⁿ liaa jom, liaatco colo wee juunaˈ. 29 Ndoˈ jlaˈtyjoondyena nˈoomnioom cwii tsei. Tioomna juunaˈ xqueeⁿ chaˈcwijom corona. Ndoˈ tjaaˈndyena cwii tsmaaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ ntyjaya chaˈcwijom tsˈoomlˈeiiˈ tsaⁿmatsˈiaaⁿ tˈmaⁿ. Jnda̱ chii tyotaˈna cantyena jo nnoom na cweˈ cwincona jom. Tyoluena:

—Cwilaˈtˈmaaⁿˈndyô̱ ˈu Rey cwentaa nnˈaⁿ judíos.

30 Mati tyotueeˈna ndaajnaⁿˈ cjoomˈm. Tjeiiˈndyena tsmaaⁿ na ndiiˈ tsˈo̱o̱ⁿ, tyotmeiiⁿˈna juunaˈ xqueeⁿ. 31 Jnda̱ tjacjoona na cwincona jom, quia joˈ tjeiiˈna liaatcoˈñeeⁿ, jlaˈcweenndaˈna liaⁿˈaⁿ jom. Jnda̱ chii tyˈeñˈomna jom na nntyˈioomna jom tsˈoomˈnaaⁿ.

Cwityˈioomna Jesús tsˈoomˈnaaⁿ

32 Xjeⁿ na maˈoocaluiˈna quiiˈ tsjoom, tjomndyena cwii tsˈaⁿ tsjoom Cirene na jndyu Simón. Lˈana na jndeiˈnaˈ na cjaañˈoom tsˈoomˈnaaⁿ na nñoom Jesús.

33 Tquiena cwii joo na jndyu Gólgota. Ñˈoomwaaˈ ñecatsonaˈ Ta Tseiˈxqueⁿ Tsˈoo. 34 Tquiana winom na nncˈom na tjoomˈnaˈ ñequio cwii nasei na ja. Sa̱a̱ taticˈom quia ljeiiⁿ na tjoomˈ naseiˈñeeⁿ.

35 Ndoˈ quia jnda̱ tyˈioom sondaro jom tsˈoomˈnaaⁿ, tyoˈoona xˈiaa na nntyˈiaana ˈñeeⁿ nleijnoomˈ cwii cwii liaⁿˈaⁿ. Ndoˈ na luaaˈ tuii seicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na seiljeii profeta. Tso: “Tyoˈoona xˈiaa na nntyˈiaana ˈñeeⁿ joona nleijnoomˈ cwii cwii liaya.” 36 Jnda̱ chii tyˈecwindyuaandye sondaroˈñeeⁿ na cwilˈana cwenta Jesús. 37 Ndoˈ jo ndyeyu tsˈom xqueeⁿ tyˈioomna ljeii na tˈmo̱ⁿnaˈ jnaaⁿˈaⁿ. Tsonaˈ: “Luaañe juu Jesús na cwiluiiñe Rey cwentaa nnˈaⁿ judíos.”

38 Mati joˈ joˈ tyˈioomna we naⁿcantyˈue nˈoomˈnaaⁿ, cwii tsaⁿˈñeeⁿ ñoom tsˈoomˈnaaⁿ na meintyjeeˈ ntyjaaˈ Jesús ntyjaya. Ndoˈ cwiicheⁿ tsaⁿˈñeeⁿ ñoom tsˈoomˈnaaⁿ na meintyjeeˈ ntyjatymaaⁿˈ. 39 Ndoˈ nnˈaⁿ na tyowinom joˈ joˈ tyoluena ñˈomwiˈ nacjooˈ Jesús. Tyolaˈcaandyena nqueⁿna. 40 Tyoluena:

—ˈU tsˈaⁿ na matsuˈ na nntseityuiˈ watsˈom tˈmaⁿ ndoˈ ñendyee xuee nntseiweˈnndaˈ juunaˈ, cwa jeˈ cwjiˈnˈmaaⁿndyuˈ cheⁿnncuˈ. Xeⁿ mayuuˈ na cwiluiindyuˈ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, cwa candyoˈcueˈ tsˈoomˈnaaⁿwaaˈ.

41 Ndoˈ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nnˈaⁿ tmaaⁿˈ fariseos, ñequio nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiˈ tsjoom chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ mati maluaaˈ tyolaˈjnaaⁿˈna Jesús. Tyoluena:

42 —Jeeⁿ ya ñetjeiˈnˈmaaⁿñê ntˈomcheⁿ sa̱a̱ tileicanda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñe cheⁿnqueⁿ. Xeⁿ mayuuˈ na cwiluiiñê Rey cwentaa jaa nnˈaⁿ Israel, cwa candyocueeⁿ na nñoom tsˈoomˈnaaⁿ quia joˈ nlayuuˈa ñˈeⁿñê. 43 Jom matseicantyjaaˈ tsˈoom ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom ee tsoom nda̱a̱ya na jom cwiluiiñê Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii xeⁿ na mayuuˈ na jnda ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿñe, cwjiˈnˈmaaⁿñê juu.

44 Ndoˈ mati naⁿcantyˈue na ñom nˈoomˈnaaⁿ ñˈeⁿ Jesús, tyotueeˈna ñˈomwiˈ nacjoomˈm.

Tquiaañe Jesús na tueeⁿˈeⁿ

45 Quia na tueeˈ na quiajmeiⁿˈ, teijaaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue hasta na ndyee na matmaaⁿ. 46 Juu xjeⁿˈñeeⁿ jndeii seixuaa Jesús, tsoom:

—Elí, Elí, lama sabactani.

(Ñˈoomwaaˈ matsonaˈ: Tsotya̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom, ¿chiuu na maˈndiiˈ ja? )

47 Cwantindye joo nnˈaⁿ na mˈaⁿ nndyooˈ quia na jndyena ñˈoommeiⁿˈ, jluena:

—Tsaⁿmˈaaⁿˈ macwaaⁿ profeta Elías.

48 Ndoˈ mantyja jleinom cwii tsˈaⁿ, tjacˈoom cwii ˈnaⁿ na ya mawˈanaˈ ndaa. Nchjeeñê juunaˈ naquiiˈ winom na ta̱, tioom juunaˈ nnom tsmaaⁿ cha nnda̱a̱ nncueˈcañoomnaˈ ˈndyoo Jesús na nncˈuu. 49 Sa̱a̱ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ tyoluena:

—Caˈndiiˈ jom. Ñeˈcantyˈiaayâ aa nncwjeˈcañoom Elías na nncwjiˈnˈmaaⁿñe jom.

50 Quia joˈ seixuaanndaˈ Jesús jndeii, mana tueeⁿˈeⁿ. 51 Ndoˈ xjeⁿˈñeeⁿ liaatco na ntyjatyˈio watsˈom tˈmaⁿ jndiiˈtconaˈ hasta xjeⁿ nomtyuaacheⁿ. Jndeii sˈeii tyuaa ndoˈ tiuu ljo̱ˈ. 52 Mati jnaaⁿ ndeiˈluaa ndoˈ jndye nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ na tyolaˈyuˈ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom tandoˈnndaˈna xjeⁿˈñeeⁿ. 53 Quia na jnda̱ tandoˈnndaˈ Jesús, mati naⁿˈñeeⁿ jluiˈna naquiiˈ ndeiˈluaana, tyˈequieˈna quiiˈ tsjoom Jerusalén. Joˈ joˈ teitquiooˈndyena nda̱a̱ jndye nnˈaⁿ.

54 Ndoˈ juu capeitaⁿ ñequio sondaro ˈnaaⁿˈaⁿ na cwilˈa cwenta Jesús quia na ntyˈiaana na sˈeii ndoˈ tqueⁿna cwenta chaˈtso na tuii, jeeⁿ ndyaˈ tyuena. Jluena:

—Mayuuˈcheⁿ tsaⁿmˈaaⁿˈ tyoluiiñê Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom.

55 Ndoˈ joˈ joˈ mˈaⁿ jndye yolcu na cweˈ cwintyˈiaatquiana ljoˈ cwiluii. Jnaⁿ naⁿˈñeeⁿ tsˈo̱ndaa Galilea, tquiontyjo̱na naxeⁿˈ Jesús na cwindyeˈntjomna nnoom. 56 Quiiˈntaaⁿ yolcuˈñeeⁿ ñˈeⁿ María Magdalena ñequio María tsondyee Jacobo ñˈeⁿ José, ndoˈ ñequio tsondyee ntseinda Zebedeo.

ˈOocatyˈiuuna Jesús

57 Quia tueeˈ na tmaaⁿ, cwii tsaⁿtya na jndyu José na jnaⁿ tsjoom Arimatea, cwiluiiñe tsˈaⁿ na matseijomñe ñˈoom na tˈmo̱ⁿ Jesús, 58 tjaaⁿ na mˈaaⁿ Pilato, tjacaaⁿ tsˈoo Jesús. Ndoˈ tquiaa Pilato ñˈoomˈm na nñeˈquia sondaro seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈ Jesús nnom José. 59 Quia joˈ tjacoˈñom José Jesús, seityjooñê liaa sábana na ljuˈ juu tsˈooˈñeeⁿ. 60 Jnda̱ chii tjaaˈñê tsˈooˈñeeⁿ naquiiˈ tsueˈtsjo̱ˈ xco na jnda̱ tuiiya na tseixmaⁿnaˈ tseiˈtsuaa ˈnaaⁿˈaⁿ. Jnda̱ joˈ seicuuˈñê ˈndyoo tseiˈtsuaa ñequio cwii tsjo̱ˈ tˈmaⁿ, mana tjaaⁿ. 61 Ndoˈ María Magdalena ñequio cwiicheⁿ María ntyˈiaacheⁿna na luaaˈ sˈaaⁿ. Tyˈewindyuaandyena ndyeyu ˈndyoo tseiˈtsuaaˈñeeⁿ.

Cwilˈa sondaro cwenta tseiˈtsuaa

62 Xuee na tuii na luaaˈ, maxuee na cwilaˈjndaaˈndye nnˈaⁿ ˈnaⁿ na nlcaⁿnaˈ joona ee na ˈio xuee na nntaˈjndyeena. Quia na teincoo cwiicheⁿ xuee, ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnˈaⁿ fariseos, ñecwii tmaaⁿˈ tyˈena na mˈaaⁿ Pilato. 63 Jluena nnoom:

—ˈU ta gobiernom, cwijaañjoomˈ nˈo̱o̱ⁿyâ ñˈoom na tyotso tsaⁿcantuˈñeeⁿ quia ndi wanoomˈm. Tsoom na xuee jnda̱ ndyee nncwandoˈxcoom jnda̱ na tueeⁿˈeⁿ. 64 Cweˈ joˈ lˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na catsa̱ˈntjomˈ sondaro ˈnaⁿˈ, na cˈoocalˈana cwenta tseiˈtsuaⁿˈaⁿ hasta xeⁿjnda̱ teinom ndyee xuee cha nntseicuˈnaˈ na joo nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê nlquieˈcañomna ndoˈ nntyˈueena seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈaⁿ, jnda̱ joˈ nluena nda̱a̱ nnˈaⁿ na jom jnda̱ mawandoˈxcoom na tueeⁿˈeⁿ. Ndoˈ juu cantuwaaˈ tˈmaⁿti nñequiuˈnnˈaⁿnaˈ nnˈaⁿ nchiiti ñˈoom na ñeseineiiⁿ xjeⁿ na ñetanoomˈm.

65 Tˈo̱ Pilato nda̱a̱na, tsoom:

—Nmeiiⁿ sondaro na mañequia lueeˈyoˈ. Cwa catsaˈyoˈ ñˈeⁿndyena. Ya ya cwenta calˈaˈyoˈ tseiˈtsuaaˈñeeⁿ.

66 Quia joˈ tyˈe naⁿˈñeeⁿ. Tyˈelaˈcuˈtyeⁿna tseiˈtsuaa. Tyˈioomna sa̱yo yuu na ntjom ˈndyoo tsueˈtsjo̱ˈ quio tsjo̱ˈ tˈmaⁿ cha nno̱o̱ⁿ xeⁿ nntseicanaaⁿñe tsˈaⁿ. Jnda̱ chii ˈndyena sondaro na nlˈa cwenta tseiˈtsuaa.