A A A A A
Bible Book List

Mateo 15 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Waa na machˈeenaˈ na cwajndii naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ

15  Quia joˈ cwanti nnˈaⁿ fariseos ñequio nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, jnaⁿna Jerusalén, tquieˈcañomna Jesús. Taˈxˈeena nnoom:

—Nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoom na mañequiaaˈ, ¿chiuu na cwiwincjeˈna ñˈoom na tqueⁿ welooya nda̱a̱ya? Queⁿˈ cwenta tiquindyuuˈna quia na nlcwaˈna.

Ndoˈ tˈo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Ndoˈ ˈo jeˈ, ¿chiuu na cwiwincjeˈyoˈ ñˈoom na sa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom cweˈ ñeˈcatsantyjo̱ˈyoˈ ñˈoom na tqueⁿ lotya̱a̱ya? Ee ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom luaa matsonaˈ: “Catseitˈmaaⁿˈndyuˈ tsotyeˈ ñˈeⁿ tsoˈndyoˈ.” Ndoˈ matsotinaˈ: “ˈÑeeⁿ juu na matso ñˈoom wiˈ nacjooˈ tsotye, tsondyee tsaⁿˈñeeⁿ matsonaˈ na maxjeⁿ calaˈcueeˈ nnˈaⁿ juu.” Sa̱a̱ ˈo cwinduˈyoˈyoˈ na wanaaⁿ na nntso tsˈaⁿ nnom tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ: “Catseitˈmaⁿ tsˈomˈ, taxocanda̱a̱ nnteijndeiya ˈu ˈnaⁿ na tjo̱o̱ndyuˈ, ee chaˈtso na matseixmaⁿya jnda̱ tqua̱a̱ⁿya joonaˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.” Ndoˈ na luaaˈ cwilaˈtiuuˈyoˈ joˈ chii cwitˈmo̱ⁿˈyoˈ tacaⁿnaˈ na nntseitˈmaaⁿˈñe tsˈaⁿ tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ. Cwilˈaˈyoˈ na tajndeii ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ee na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈtiˈyoˈ ñˈoom na tqueⁿ lotyeˈyoˈ. ˈO nnˈaⁿ na we waa na cwilˈaˈyoˈ, jeeⁿ xcwe mˈaaⁿ ñˈoom na tyoñequiaa profeta Isaías cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Luaa matsonaˈ:

Naⁿmˈaⁿˈ cweˈ ñequio ntjaⁿndyueena cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ja,
sa̱a̱ tˈmaⁿ waa na tixcweeˈ nˈomna ñˈeⁿndyo̱.
Cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ja,
ee cwitˈmo̱o̱ⁿna ñˈoom na cweˈ cwilˈueendye nnˈaⁿ, tachii ñˈoomya.

10 Quia joˈ tˈmaⁿ Jesús nnˈaⁿ na jndyendye, tsoom:

—Candyeˈyoˈ ñˈoom na nntsjo̱o̱ ndoˈ calaˈno̱ⁿˈyoˈ. 11 Nantquie na macwaˈ tsˈaⁿ, xocatsˈaanaˈ na tilˈueñe tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ ñˈoom na matseineiⁿ tsˈaⁿ, joonaˈ cwilˈanaˈ na tilˈueñe tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

12 Quia joˈ jâ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndyô̱ ñˈeⁿ Jesús, saantyjaaˈâ jom, lˈuuyâ nnoom:

—¿Aa ntyjiˈ quia na jndye nnˈaⁿ fariseos ñˈoom na tsuˈ luaaˈ, sˈaanaˈ na ticjaaweeˈ nˈomna?

13 Tˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ cwii ñˈoom tjañoomˈ, tsoom:

—Tsotya̱ya na mˈaaⁿ cañoomˈluee, ticwii cwii tsˈoom ntjom na nchii nqueⁿ tcoomˈm, maxjeⁿ nnqueeⁿ juunaˈ. 14 Joˈ chii caˈndyeˈyoˈ naⁿmˈaⁿˈ. Ee matseijomnaˈ joona chaˈna naⁿnchjaaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿna nato nda̱a̱ ntyjenchjaaⁿna. Ndoˈ manquiuˈyoˈ tsaⁿnchjaaⁿˈ quia na wjaañˈoom tyjenchjaaⁿˈaⁿ, wendyena nntiomnaˈ tsueˈtsjoom.

15 Quia joˈ tso Pedro nnom Jesús:

—Caˈmo̱ⁿˈ nda̱a̱yâ ljoˈ ñecatso ñˈoom tjañoomˈwaaˈ.

16 Tˈo̱ Jesús nnom, matsoom:

—¿Aa mati ˈo ndicwaⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nlaˈno̱ⁿˈyoˈ? 17 Aa ticaliuˈyoˈ na chaˈtso nantquie na macwaˈ tsˈaⁿ, cwiˈoocuenaˈ tsˈom tsiaaˈ nchii naquiiˈ tsˈom. Ndoˈ jnda̱ chii nnteiiˈ juunaˈ. 18 Sa̱a̱ ñˈoom na matseineiⁿ tsˈaⁿ cwinaaⁿˈ naquiiˈ tsˈom, ndoˈ joonaˈ cwilˈanaˈ na tiljuˈñe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 19 Ee naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ cwinaaⁿˈ ñˈoom na tia na matseitiuu na nntseicueⁿˈeⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ, na nncˈoomyaaⁿ ñequio cwiicheⁿ tsˈaⁿ, oo na nncˈoomyaaⁿ ñequio sˈandyua oo scundyua, oo na nnchˈueeⁿ ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ, oo na nntseineiiⁿ cantu oo ñˈoom jnaaⁿˈ. 20 Chaˈtso nmeiⁿˈ cwilˈanaˈ na tiljuˈ naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ na nlcwaˈ tsˈaⁿ na cweˈ na ticañoomˈm chaˈxjeⁿ ñˈoom na cwiqueⁿ nnˈaⁿ fariseos, xocatseiˈndaaˈnaˈ jom jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Cwii yuscu na nchii tsˈaⁿ judío seiyuˈ ñequio Jesús

21 Quia joˈ jluiˈ Jesús joˈ joˈ ndi ñˈa̱a̱ⁿyâ ñˈeⁿñê, tjaaⁿ jo ndyuaa tsjoom Tiro ñˈeⁿ Sidón. 22 Ndoˈ cwii yuscu tsjaaⁿ nnˈaⁿ cananita na macˈeⁿ ndyuaaˈñeeⁿ jndyotseicandyooˈñê na mˈaaⁿ Jesús, cˈuaa seineiiⁿ, seityˈooñê tsoom:

—ˈU Ta, na cwiluiindyuˈ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooˈ, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ñˈeⁿndyo̱. Mˈaaⁿ nomjndaaya na jeeⁿ cwajndii matjoom. Maleiñˈoom jndyetia jom.

23 Sa̱a̱ Jesús meiⁿcwii ñˈoom ticˈo̱o̱ⁿ. Quia joˈ jâ saantyjaaˈâ jom, jlaˈtyˈoondyô̱ nnoom, lˈuuyâ:

—Cwa cajñomˈ yuscumˈaaⁿˈ, ee jeeⁿ cˈuaa ˈñom ndyontyjo̱o̱ⁿ nanqua̱a̱ⁿˈa.

24 Quia joˈ tso Jesús:

—Macanda̱ na mˈaⁿ nnˈaⁿ ndyuaa Israel na jñom Tyˈo̱o̱tsˈom ja. Ee joona cwiluiindyena chaˈcwijom canmaⁿ na jnda̱ tsuundye.

25 Ndoˈ tyjeˈcañoom yuscuˈñeeⁿ jom, tcoˈ xtye jo nnoom, tso:

—Jeeⁿ ˈu Ta, cateijndeiˈ ja.

26 Sa̱a̱ tˈo̱o̱ⁿ nnom yuscuˈñeeⁿ, tsoom:

—Ticatsonaˈ na nncwjiˈ tsˈaⁿ tyooˈ cwentaa yocanchˈu ndoˈ nncjuˈyom juunaˈ nda̱a̱ calueˈ nchˈu.

27 Tso yuscuˈñeeⁿ nnoom:

—Mayuuˈ Ta, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, cwicwaˈ calueˈ nchˈu nacajnda̱a̱ na cwiquiaa nacjeeˈ meiⁿsa ˈnaaⁿˈ ntyˈoyoˈ.

28 Quia joˈ tˈo̱o̱ⁿ nnom yuscuˈñeeⁿ, tsoom:

—ˈU yuscu, tˈmaⁿ waa na matseiˈyuˈyaˈ tsˈomˈ. Catsˈaanaˈ chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈomˈ.

Ndoˈ xjeⁿˈñeeⁿ mañoomˈ nˈmaⁿ nomjnda yuscuˈñeeⁿ.

Seinˈmaⁿ Jesús jndye nnˈaⁿwii

29 Jnda̱ jluiˈ Jesús joˈ joˈ ndi ñˈa̱a̱ⁿyâ ñˈeⁿñê, tjaaⁿ ˈndyoo ˈndyoo ndaaluee Galilea. Tjawaaⁿ cwii ta, tjacjom joˈ joˈ. 30 Ndoˈ tquieˈcañom jndyendye nnˈaⁿ na mˈaaⁿ. Tquiochona ntˈom nnˈaⁿ na ntjeiⁿ ncˈeeˈ, nnˈaⁿ nchjaaⁿ, nnˈaⁿ na tileicalaˈneiⁿ, nnˈaⁿ na ticanda̱a̱ˈndye ndoˈ ñequio jndye ntˈomcheⁿ nnˈaⁿwii. Tyotsa̱ˈna nnˈaⁿwiiˈñeeⁿ nacañoomˈ Jesús, ndoˈ seinˈmaaⁿ naⁿˈñeeⁿ. 31 Jndyendye nnˈaⁿ ntyˈiaana na cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ na tileicalaˈneiⁿ, ndoˈ tcoˈyanaˈ nnˈaⁿ na ticanda̱a̱ˈndye, ndoˈ cwiˈoocaˈ nnˈaⁿ na ntjeiⁿ ncˈeeˈ, ndoˈ ya cwintyˈiaa nnˈaⁿ na nchjaaⁿ. Joˈ chii sˈaanaˈ na jeeⁿ tjaweeˈ nˈomna. To̱ˈna na tyolaˈtˈmaaⁿˈndyena nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ Israel.

Tquiaa Jesús na tcwaˈ ñequiee meiⁿ naⁿnom

32 Quia joˈ tˈmaⁿ Jesús jâ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndyô̱ ñˈeⁿñê. Tsoom nda̱a̱yâ:

—Jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya tmaaⁿˈ nnˈaⁿmˈaⁿˈ, ee jnda̱ ndyee xuee na mˈaⁿna ñˈeⁿndyo̱ ndoˈ tatjaaˈnaⁿ ljoˈ cwii cwileiˈñˈomtina na nlcwaˈna. Ticalˈue tsˈo̱o̱ⁿ na njño̱o̱ⁿ joona na cˈoona lˈaana na ñeˈjndoˈna, tintsˈaanaˈ na tajndeiiˈ nˈomna na ˈoona nato.

33 Quia joˈ lˈuuyâ nnoom:

—Ñjaaⁿñe mˈaaⁿya jo jnda̱a̱ tjaaˈnaⁿ yuu ya nliuuyâ nantquie na jndye na nnda̱a̱ˈ nncjaacjoo nnˈaⁿ na jndyendye.

34 Taxˈee Jesús nda̱a̱yâ:

—¿Cwanti tyooˈ cwileiˈñˈomˈyoˈ?

Tˈo̱o̱yâ nnoom, lˈuuyâ:

—Ntquieeˈ taⁿˈ tyooˈ ndoˈ ñˈeⁿ cwantindye calcaa nchˈu.

35 Quia joˈ sa̱ˈntjoom na cwindyuaandye nnˈaⁿ nomtyuaa. 36 Toˈñoom ntyooˈñeeⁿ ñequio calcaa ndoˈ tquiaaⁿ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿnaˈ. Jnda̱ joˈ tyjeeⁿ ndoˈ tquiaaⁿ joonaˈ nda̱a̱yâ na cwilaˈjomndyô̱ ñˈeⁿñê. Ndoˈ jâ tˈo̱o̱ⁿyâ joonaˈ nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ. 37 Chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ tcwaˈtjacjoona. Ndoˈ jlaˈcato̱o̱ˈâ ntquieeˈ tsquiee ñequio ntaⁿˈ ntyooˈ ñequio calcaa na ˈndiicheⁿnaˈ. 38 Nnˈaⁿ na tcwaˈ quia joˈ tueeˈ chaˈna ñequiee meiⁿ naⁿnom. Meiⁿ tîcatuˈnchondye naⁿlcu ñequio yocanchˈu. 39 Quia na jnda̱ tˈmaⁿ Jesús nnˈaⁿ ee mana cwito̱ⁿˈndyena, quia joˈ tuo̱o̱ⁿ tsˈom wˈaandaa. Saayâ, squia̱a̱yâ ndyuaa Magdala.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes