Add parallel Print Page Options

Macwjiiˈñe Jesús canchooˈwe nnˈaⁿ nluiindye apóstoles

10  Jesús tqueeⁿˈñê jâ nnˈaⁿ canchooˈwe. Tquiaaⁿ cantyja najndeii na matseixmaaⁿ nda̱a̱yâ na catjeiiˈâ jndyetia naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ, ndoˈ na calaˈnˈmaaⁿyâ nnˈaⁿ chaˈtso nnom ntycu na wiina ñequio chaˈtso nnom na tajndeiiˈ nˈomna na maquiinaˈ.

Nmeiiⁿ ncuee canchooˈwendyô̱ apóstoles na jñoom tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ. Najndyee Simón, na mati jndyu Pedro, jnda̱ we tyjeeⁿ Andrés, jnda̱ joˈ Jacobo ñequio tyjeeⁿ Juan ntseinda Zebedeo, Felipe ñequio Bartolomé, Tomás ñequio ja Mateo na ñetoˈño̱ⁿ tsˈiaaⁿnda̱a̱ nnˈaⁿ, ndoˈ Jacobo jnda Alfeo ñequio Lebeo, tsaⁿ na cwiluena Tadeo, Simón, tsˈaⁿ na ndiiˈñe tmaaⁿˈ nnˈaⁿ partido cananista, ndoˈ ñˈeⁿ Judas Iscariote, tsaⁿ na tquiaa cwenta Jesús.

Majñom Jesús nnˈaⁿ canchooˈwendye

Ndoˈ canchooˈwendyô̱ jâ jñom Jesús, jnda̱ tquiaaⁿ ñˈoom nda̱a̱yâ, tsoom:

—Tintsaquieˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na nchii nnˈaⁿ judíos ndoˈ tintsaquieˈyoˈ naquiiˈ meiⁿcwii tsjoom ˈnaaⁿ nnˈaⁿ samaritanos. Sa̱a̱ catsaˈyoˈ na mˈaⁿ nnˈaaⁿya, nnˈaⁿ Israel na cwiluiindyena chaˈcwijom canmaⁿ na jnda̱ tsuundye. Ndoˈ yocheⁿ na tsacoˈndiiˈndyoˈ, quiaˈyoˈ ñˈoom, canduˈyoˈ na jnda̱ tueˈntyjo̱ na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ. Calaˈnˈmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿwii ñequio nnˈaⁿ na cho tycu lepra. Calanlcwiˈyoˈ lˈoo. Catjeiˈyoˈ naⁿjndii naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ. Chaˈxjeⁿ na jnda ˈo na cweˈyu naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, malaaˈtiˈ quiaˈ ˈo na nndaa ntˈomcheⁿ.

’Tintsachoˈyoˈ sˈom cajaⁿ, meiⁿ sˈom xuee, meiⁿ sˈom wee na ñjom chetsjaˈ na ntyjaandyoˈ. 10 Meiⁿ chetsjaˈ tintsachoˈyoˈ na tsaˈyoˈ nato, ñecwii ljo liaa, meiⁿ lcoom, meiⁿ tsˈoomlˈeii. Ee tsˈaⁿ na mandiˈntjom nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, tseixmaaⁿ na coˈñoom na nleilˈueeˈñê na macaⁿnaˈ jom.

11 ’Ndoˈ meiⁿyuucheⁿ na nntsaquieˈyoˈ, meiiⁿ tsjoom tˈmaⁿ, meiiⁿ tsjoom chjoo, joˈ joˈ calˈueeˈndyoˈ ˈñeeⁿ juu tseixmaⁿ na ya tsˈaⁿñe. Waaˈ tsaⁿˈñeeⁿ joˈ caljooˈndyoˈ hasta quia na nluiˈyoˈ tsjoomˈñeeⁿ. 12 Quia na cwitsaquieˈyoˈ naquiiˈ wˈaaˈñeeⁿ, canduˈyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na Tyˈo̱o̱tsˈom matioˈnaaⁿñê joona. 13 Ndoˈ xeⁿ wˈaaˈñeeⁿ mˈaⁿ nnˈaⁿ na ya nnˈaⁿndye, quia joˈ nluii chaˈxjeⁿ na cwinduˈyoˈ na catioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom joona. Sa̱a̱ xeⁿ ticˈomna na ya nnˈaⁿndyena, quia joˈ tixocaluii chaˈxjeⁿ na cwinduˈyoˈ. 14 Ndoˈ xeⁿ nntsˈaanaˈ na mˈaaⁿ ˈñeeⁿ juu na tiñeˈcatseiljo ˈo, oo tiñeˈcandii ñˈoom na cwinduˈyoˈ, quia na cwicaluiˈyoˈ wˈaaˈñeeⁿ oo tsjoomˈñeeⁿ calaˈquiaˈyoˈ tsˈojnda̱a̱ na chuuˈ ncˈeeˈyoˈ. Ee na nlˈaˈyoˈ na luaaˈ cwicaluiˈyuuˈnaˈ na joona tiñeˈcatoˈñoomna ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiñeˈquiaˈyoˈ. 15 Mayuuˈcheⁿ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, juu xuee na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, matˈmaⁿti nlcoˈwiˈnaˈ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ yuu na tîcatoˈñoom nnˈaⁿ ñˈoom naya, nchiiti na nlcoˈwiˈnaˈ nnˈaⁿ ndyuaa Sodoma ñequio Gomorra na teiyo seityuiiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwii cwii tsjoomna ncˈe na wiˈndye naⁿˈñeeⁿ.

Nlcoˈwiˈnaˈ ˈo

16 ’Queⁿˈyoˈ cwenta, majño̱o̱ⁿya ˈo quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na wiˈndye. Cwiluiindyoˈ chaˈcwijom canmaⁿ na mˈaⁿ quiiˈntaaⁿ lobo. Cweˈ joˈ cˈomˈcˈeendyoˈ chaˈna catsuu cha tiquiuˈnnˈaⁿnaˈ ˈo. Ndoˈ cˈomˈyoˈ na tjaa mayaⁿˈyoˈ chaˈna catuˈ. 17 Matsjo̱o̱ calˈaˈyoˈ cwenta naⁿˈñeeⁿ ee nncˈoochona ˈo nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ ndoˈ nlaˈseiˈna ˈo meiiⁿ naquiiˈ lanˈom ˈnaaⁿna. 18 Ndoˈ nncˈoochona ˈo jo nda̱a̱ gobiernom ñequio jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitˈmaⁿndyeti ncˈe cwilaˈxmaⁿˈyoˈ cwentaya. Joˈ na nñequiaanaˈ na wanaaⁿ na nntjeiˈyuuˈndyoˈ cantyja ˈnaⁿya nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ ndoˈ mati nda̱a̱ nnˈaⁿ na tyoocandaa ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 19 Sa̱a̱ tincˈomˈyoˈ ñˈomtiuu ñˈoom na nntjeiˈyuuˈndyoˈ oo chiuuya nlanchuˈyoˈ ñˈoom. Ee nquii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈmo̱o̱ⁿ naquiiˈ nˈomˈyoˈ cwaaⁿ ñˈoom na nnduˈyoˈ quia na jeˈ mamacaⁿnaˈ na nntjeiˈyuuˈndyoˈ. 20 Ee ñˈoom na nnduˈyoˈ nchii na jndo̱ˈ nˈomˈ ncjoˈyoˈ ee nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom nntseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈomˈyoˈ cwaaⁿ ñˈoom nntˈo̱ˈyoˈ.

21 ’Ee ntseinda tsˈaⁿ nñequiana cwenta tyjeena na nlaˈcueeˈ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ juu. Ndoˈ ñˈeeⁿ nnˈaⁿ na nñeˈquiana cwenta ndana na cwje. Ndoˈ nda nnˈaⁿ nlaˈwendyena nacjoo tyendyeena cha cwje naⁿˈñeeⁿ. 22 Ndoˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ nncˈomna na jndoona ˈo, ncˈe na cwilaxmaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaⁿya. Sa̱a̱ juu tsˈaⁿ na tyeⁿ cwiljooˈñe ñˈeⁿndyo̱ hasta na macanda̱, tsaⁿˈñeeⁿ nluiˈnˈmaaⁿñe. 23 Quia cwitaˈwiˈna ˈo na mˈaⁿˈyoˈ cwii tsjoom, caluiˈyoˈ joˈ joˈ, catsaˈyoˈ cwiicheⁿ tsjoom. Ee ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱, tyooluiˈñˈeⁿ njoom ndyuaa Israel na nntjeiˈyuuˈndyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ ndoˈ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee nncwja̱nndaˈa.

24 Tsoti Jesús ñˈoom tjañoomˈ nda̱a̱ jâ nnˈaⁿ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿñê. Tsoom:

—Juu tsˈaⁿ na matseiˈnaaⁿˈ ticaluiitˈmaⁿñê, ee nquii maestro ˈnaaⁿˈaⁿ cwiluiitˈmaⁿñeti nchiiti jom. Ndoˈ mati juu tsˈaⁿ na mandiˈntjom ticaluiitˈmaⁿñê, ee nquii patrom ˈnaaⁿˈaⁿ tˈmaⁿti cwiluiiñe nchiiti jom. 25 Juu tsˈaⁿ na matseiˈnaaⁿˈ matsonaˈ na catjoom chaˈxjeⁿ na matjom maestro ˈnaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ mati juu tsˈaⁿ na mandiˈntjom matyˈiomnaˈ na cjaawinoom chaˈxjeⁿ na mawinom tsˈaⁿ na mandiˈntjoom nnom. Ndoˈ nquii tsˈaⁿ na cwiluiitquieñe cwii wˈaa, xeⁿ nlue nnˈaⁿ na cwiluiiñê tsaⁿjndiitquiee, majndeiiticheⁿ tinluena ñˈoomwiˈ nacjoo nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ.

ˈÑeeⁿ juu laxmaaⁿya na cˈo̱o̱ⁿya na nquiaaya

26 ’Quia joˈ tintyueˈyoˈ ljoˈ na nlˈa nnˈaⁿ ˈo. Ee chaˈtso na wantyˈiuuˈ mˈaaⁿnaˈ jeˈ, maxjeⁿ nleitquiooˈ. Ndoˈ meiⁿ tjaaˈnaⁿ cwii na cweˈ ntyˈiu tuii na tixocwitquiooˈnaˈ. 27 Cweˈ joˈ joo ñˈoom tjañoomˈ na matseina̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ, ˈo calaneiⁿˈ ndyeyuˈyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ. Ndoˈ ñˈoom na matseina̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ na ñencjoˈyoˈ, canduˈyoˈ na candye chaˈtso nnˈaⁿ. 28 Tincˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ joo nnˈaⁿ na cwilaˈcwjee ncˈiaa ee tixonda̱a̱ nlaˈcatsuuna añmaaⁿ nnˈaⁿ. ˈO jeˈ cˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom ee jom waa najneiⁿ na nncjoomˈm tsˈaⁿ quiiˈ bˈio, na nntsuuñe añmaaⁿˈ tsˈaⁿ na macanda̱.

29 ’ˈO manquiuˈyoˈ na meiⁿchjoo ticajnda cwiwilˈua we cantsaa nchˈu. Sa̱a̱ nquii Tsotyeˈyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom machˈeeⁿ cwenta jooyoˈ. Meiⁿcwiindye jooyoˈ xocueˈ na ticaljeiiⁿ. 30 Mati ticwii cwii soonqueⁿˈyoˈ majndaaˈ ntyjeeⁿ ljoˈ joonaˈ. 31 Cweˈ joˈ tilacatyuendyoˈ ee jndandyoˈtiˈyoˈ ntyjeeⁿ nchiiti cantsaa nchˈu.

Catjeiˈyuuˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo

32 ’Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nncwjiˈyuuˈñe cantyja ˈnaⁿya jo nda̱a̱ nnˈaⁿ, ja nncwjiˈyuuˈndyo̱ na mawajnaⁿˈa jom jo nnom Tsotya̱ya na mˈaaⁿ cañoomˈluee. 33 Sa̱a̱ ˈñeeⁿ tsˈaⁿ na nncwjiˈñe cantyja ˈnaⁿya jo nda̱a̱ nnˈaⁿ, mati ja nncwjiˈyuuˈndyo̱ na ticwajnaⁿˈa jom jo nnom Tsotya̱ya na mˈaaⁿ cañoomˈluee.

Cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús mato̱ⁿˈnaˈ nnˈaⁿ

34 ’Ticalaˈtiuuˈyoˈ na jndyo̱o̱ tsjoomnancue na ya nncˈom nnˈaⁿ ñˈeⁿ ncˈiaana. Ee ja nchii na jndyo̱o̱ na caljoya nˈom nnˈaⁿ ñequio ncˈiaana. Ee cantyja ˈnaⁿya nncˈom nnˈaⁿ na jndoondye ntyjeena. 35 Ee cantyja ˈnaⁿ ja nnto̱ⁿˈnaˈ tsaⁿsˈa ñˈeⁿ tsotyeeⁿ, mati tsaⁿscu ñˈeⁿ tsoñeeⁿ, ndoˈ tsaⁿnntsa ñˈeⁿ sta̱xeeⁿˈeⁿ. 36 Cweˈ joˈ cwii cwii tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñˈeⁿndyo̱, nquiee nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ nlaˈjndoona jom.

37 ’ˈÑeeⁿ juu tsˈaⁿ na jndati ntyjii tsotye, tsondyee, nchiiti ja, tsaⁿˈñeeⁿ titseixmaaⁿ na nncˈoomñê cwentaya. Mati juu tsˈaⁿ na jndati ntyjii ñˈeⁿ tiˈjnda, oo nomjnda, nchiiti ñˈeⁿndyo̱ ja, tsaⁿˈñeeⁿ ticatsonaˈ na nncˈoomñe cwentaya. 38 Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na nntseijomñe cantyja na matsˈaa, xeⁿ tiljoya tsˈom nawiˈ na matjom cantyja ˈnaⁿya, meiiⁿ cueˈ, tsaⁿˈñeeⁿ ticatsonaˈ na nntseixmaaⁿ cwentaya. 39 Ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoˈ na nntjom ncˈe na mˈaaⁿ cantyja ˈnaⁿya, nluiˈnˈmaaⁿñe tsaⁿˈñeeⁿ. Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na malˈueeˈñe cheⁿnquii chiuu nluiˈnˈmaaⁿñê, majoˈto joˈ nntsuuñê.

Naya na cwicandaa nnˈaⁿ

40 ’Meiⁿquia tsˈaⁿ na matseiljo ˈo, mati ja matseiljo tsaⁿˈñeeⁿ. Ndoˈ juu tsˈaⁿ na matseiljo ja, mati matseiljo tsaⁿˈñeeⁿ Tsotya̱ya na jñom ja. 41 Meiⁿquia tsˈaⁿ na matseiljo cwii profeta na mañequiaa ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, juu naya na macandaaˈ cwii profeta, majoˈti nndaaˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Ndoˈ meiⁿquia tsˈaⁿ na matseiljo cwii tsˈaⁿ na mˈaaⁿ cantyja na matyˈiomyanaˈ, ncˈe na mantyˈiaaⁿˈaⁿ na ya machˈee tsaⁿˈñeeⁿ, mañejuu naya na macandaaˈ tsˈaⁿ na ya machˈee, majoˈti nndaˈ tsaⁿˈñeeⁿ. 42 Ndoˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na machˈee naya meiiⁿ ñeˈchjoowiˈ ndaatioo teiⁿ na nncˈuu cwii tsˈaⁿ na titˈmaⁿ cwiluiiñe ncˈe na matseijomñe ñˈeⁿndyo̱, ñˈoom na mayuuˈ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, tsaⁿˈñeeⁿ waa naya ˈnaaⁿˈaⁿ.