A A A A A
Bible Book List

Mateo 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mateo

Jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

I̱ lab jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ dseata˜ Davíˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham. Jo̱ Abraham calɨsíˋ tiquiáˈˆ Isáaˊ jo̱ Isáaˊ calɨsíˋ tiquiáˈˆ Jacóoˆ jo̱ Jacóoˆ calɨsíˋ tiquiáˈˆ Judá có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ rúiñˈˋ. Jo̱ Judá calɨsíˋ tiquiáˈˆ Fares có̱o̱ˈ˜guɨ Zara jo̱ niquiáˈrˆ calɨsírˋ Tamar. Jo̱ Fares calɨsíˋ tiquiáˈˆ Esrom jo̱ Esrom calɨsíˋ tiquiáˈˆ Aram. Jo̱ Aram calɨsíˋ tiquiáˈˆ Aminadab jo̱ Aminadab calɨsíˋ tiquiáˈˆ Naasón jo̱ Naasón calɨsíˋ tiquiáˈˆ Salmón. Jo̱ Salmón calɨsíˋ tiquiáˈˆ Booz jo̱guɨ niquiáˈrˆ calɨsírˋ Rahab. Jo̱ Booz calɨsíˋ tiquiáˈˆ Obed jo̱guɨ niquiáˈrˆ calɨsíˋ Rut. Jo̱ Obed calɨsíˋ tiquiáˈˆ Isaí. Jo̱guɨ Isaí calɨsíˋ tiquiáˈˆ i̱ dseata˜ Davíˈˆ jo̱ íbˋ tiquiáˈˆ Salomón jo̱guɨ niquiáˈrˆ i̱ calɨ́ngˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ Urías.

Jo̱ Salomón calɨsíˋ tiquiáˈˆ Roboam jo̱ Roboam calɨsíˋ tiquiáˈˆ Abías jo̱ Abías calɨsíˋ tiquiáˈˆ Asa. Jo̱ Asa calɨsíˋ tiquiáˈˆ Josafat jo̱ Josafat calɨsíˋ tiquiáˈˆ Joram jo̱ Joram calɨsíˋ tiquiáˈˆ Uzías. Jo̱ Uzías calɨsíˋ tiquiáˈˆ Jotam jo̱ Jotam calɨsíˋ tiquiáˈˆ Acaz jo̱ Acaz calɨsíˋ tiquiáˈˆ Ezequías. 10 Jo̱ Ezequías calɨsíˋ tiquiáˈˆ Manasés jo̱ Manasés calɨsíˋ tiquiáˈˆ Amón jo̱ Amón calɨsíˋ tiquiáˈˆ Josías. 11 Jo̱ Josías calɨsíˋ tiquiáˈˆ Jeconías có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ rúiñˈˋ. Jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ catǿˉ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Babilonia fɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ e ˈñúuiñˈ˜ do.

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, Jeconías calɨsíˋ tiquiáˈˆ Salatiel jo̱ Salatiel calɨsíˋ tiquiáˈˆ Zorobabel. 13 Jo̱ Zorobabel calɨsíˋ tiquiáˈˆ Abiud jo̱ Abiud calɨsíˋ tiquiáˈˆ Eliaquim jo̱ Eliaquim calɨsíˋ tiquiáˈˆ Azor. 14 Jo̱ Azor calɨsíˋ tiquiáˈˆ Sadoc jo̱ Sadoc calɨsíˋ tiquiáˈˆ Aquim jo̱ Aquim calɨsíˋ tiquiáˈˆ Eliud. 15 Jo̱ Eliud calɨsíˋ tiquiáˈˆ Eleazar jo̱ Eleazar calɨsíˋ tiquiáˈˆ Matán jo̱ Matán calɨsíˋ tiquiáˈˆ Jacóoˆ. 16 Jo̱ Jacóoˆ calɨsíˋ tiquiáˈˆ Séˆ, jo̱ i̱ Séˆ do íbˋ i̱ calɨ́ˉ dseañʉˈˋ quiáˈˉ Yáˆ; jo̱ i̱ Yሠdo, íbˋ i̱ lɨ́ɨngˊ niquiáˈˆ Jesús i̱ lɨ́ɨngˊ Mesías e guǿngˈˋ: Dseaˋ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ.

17 Jo̱ calɨséngˋ guiquiʉ̱ˊ ˈléˈˋ íingˈ˜ dseaˋ catɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ Abraham jo̱ cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseata˜ Davíˈˆ, jo̱ jiéˈˋguɨ guiquiʉ̱ˊ ˈléˈˋ catɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseata˜ Davíˈˆ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ cangojéengˋ dseaˋ Babilonia jaléngˈˋ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ e ˈñúuiñˈ˜, jo̱ jiéngˈˋguɨ guiquiʉ̱ˊguɨ ˈléˈˋ catɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e catǿˉ dseaˋ Babilonia jaléngˈˋ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ Mesías do i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ calɨséngˋ Dseaˋ Jmáangˉ

18 Lalab calɨ́ˉ mɨ˜ calɨséngˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ siiˋ Yሠi̱ nɨninéeˊ júuˆ quiáˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ sɨmingˈˋ i̱ siiˋ Séˆ, dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e nigüeárˋ co̱lɨɨng˜ cangoquieeng˜ i̱ Yሠdo yʉ̱ʉ̱ˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 19 Jo̱ i̱ Séˆ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ sɨmingˈˋ i̱ dsíngˈˉ guiúngˉ, jo̱baˈ jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ e cajméerˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ Yሠdo fɨˊ quiniˇ dseaˋ. Jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nitiúungˉneiñˈ do e ɨɨmˋjiʉ e laco̱ˈ jaˋ nilɨñiˊ dseaˋ. 20 Jo̱ lajeeˇ e ɨˊ dsíiˊ i̱ Séˆ do e nijmérˉ lajo̱, lajeeˇ güɨɨiñˋ jo̱ caquɨrˊ e cajnéngˉ jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ casíingˋ dseaˋ do. Jo̱ íˋ casɨ́ˈrˉ i̱ Séˆ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Séˆ, sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ, jaˋ jmooˈˋ ˈgóˈˋ e nicønˈˆ Yሠe nilíiñˉ dseamɨ́ˋ quíiˈˉ, dsʉco̱ˈ i̱ jiuung˜ i̱ quiéeiñˋ na caˈuíiñˉ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 21 Jo̱ nilɨseengˋ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ quiáˈrˉ, jo̱ ˈnʉˋ nitó̱ˈˆ e nilɨsiirˋ Jesús, jo̱ nilɨsiirˋ lana dsʉco̱ˈ nileáiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ.

22 Jo̱ jaléˈˋ e cajíngˈˉ i̱ ángel do calɨ́ˉ e laco̱ˈ calɨti˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e caféˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
23     Jaangˋ sɨmɨ́ˆ nidsiquieeiñ˜ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ,
    jo̱ mɨ˜ nilɨseengˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, nité̱rˉ e nilɨsiiñˋ Emanuel e guǿngˈˋ:
    Fidiéeˇ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ.

24 Jo̱ mɨ˜ cajnéˉ dsíiˊ i̱ Séˆ do, jo̱baˈ cajméeˋbre jaléˈˋ e cajíngˈˉ i̱ ángel do jo̱guɨ cacǿmˉbre i̱ Yሠdo e nilíˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ. 25 Dsʉˈ jaˋ caquiaiñˈˆ có̱o̱iñˈ˜ do cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ quiéeiñˈˋ do. Jo̱ mɨ˜ calɨséngˋ íˋ, jo̱baˈ caté̱e̱ˋ Séˆ e calɨsíñˈˋ do Jesús.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Mateo 2
Viewing of
Cross references
Footnotes