Add parallel Print Page Options

Aluatul fariseilor

16 Fariseii(A) şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu’. Şi dimineaţa ziceţi: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât’. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? Un neam(B) viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat. Ucenicii trecuseră(C) de cealaltă parte şi uitaseră să ia pâini. Isus le-a zis: „Luaţi seama(D) şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor”. Ucenicii se gândeau în ei şi ziceau: „Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!” Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? Tot(E) nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi ridicat? 10 Nici(F) de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni şi câte coşniţe aţi ridicat? 11 Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor şi al saducheilor?” 12 Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

Isus în ţinutul Cezareii lui Filip

13 Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine(G) zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14 Ei(H) au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci”. 15 „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16 Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu(I) eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă(J) nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl(K) Meu, care este în ceruri. 18 Şi Eu îţi spun: tu(L) eşti Petru[a], şi pe(M) această piatră[b] voi zidi Biserica Mea, şi(N) porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19 Îţi(O) voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20 Atunci(P) a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Isus vesteşte patimile şi moartea Sa

21 De atunci încolo, Isus a început să spună(Q) ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învieze. 22 Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” 23 Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano(R), tu(S) eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 24 Atunci(T), Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. 25 Pentru că oricine(U) va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 26 Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce(V) ar da un om în schimb pentru sufletul său? 27 Căci Fiul(W) omului are să vină în slava Tatălui Său, cu(X) îngerii Săi, şi(Y) atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 28 Adevărat vă spun că(Z) unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”

Schimbarea la faţă

17 După(AA) şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt. El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. Pe când(AB) vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta(AC) este Fiul Meu preaiubit, în(AD) care Îmi găsesc plăcerea Mea, de(AE) El să ascultaţi!” Când(AF) au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus S-a apropiat, S-a(AG) atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!” Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. Pe când coborau din munte, Isus(AH) le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi”. 10 Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare(AI) de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” 11 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze(AJ) din nou toate lucrurile. 12 Dar(AK) vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au(AL) făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi(AM) Fiul omului din partea lor.” 13 Ucenicii au înţeles atunci(AN) că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui lunatic

14 Când(AO) au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis: 15 „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. 16 L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.” 17 „O, neam necredincios şi pornit la rău!” a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.” 18 Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 19 Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” 20 „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă(AP) aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 21 Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa

22 Pe(AQ) când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Isus plăteşte darea pentru Templu

24 Când au ajuns(AR) în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu[c] au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?” 25 „Ba da”, a zis Petru. Şi când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?” 26 Petru I-a răspuns: „De la străini”. Şi Isus i-a zis: „Aşadar, fiii sunt scutiţi. 27 Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi. Deschide-i gura şi vei găsi în ea un ban[d] pe care ia-l şi dă-li-l lor, pentru Mine şi pentru tine.”

Cel mai mare în Împărăţia cerurilor

18 În clipa aceea(AS), ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?” Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă(AT) nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine(AU) se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi oricine(AV) va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine. Dar(AW) pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor(AX) de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire! Dar vai(AY) de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! Acum, dacă(AZ) mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic. Şi, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul gheenei.

Pilda cu oaia rătăcită

10 Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii(BA) lor în ceruri văd(BB) pururea faţa Tatălui Meu, care este în ceruri. 11 Fiindcă(BC) Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. 12 Ce(BD) credeţi? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită? 13 Şi(BE), dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se rătăciseră. 14 Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi.

Iertarea greşelilor

15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai(BF) câştigat pe fratele tău. 16 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă(BG) să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. 17 Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân(BH) şi ca un vameş. 18 Adevărat vă spun că orice(BI) veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. 19 (BJ) mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi(BK) dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. 20 Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în[e] Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Pilda robului nemilostiv

21 Atunci, Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până(BL) la şapte ori?” 22 Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci(BM) până la şaptezeci de ori câte şapte. 23 De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. 24 A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni[f]. 25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l(BN) vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. 26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: ‘Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot’. 27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. 28 Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: ‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator’. 29 Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: ‘Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti’. 30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă până va plăti datoria. 31 Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. 32 Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’ 34 Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. 35 Tot aşa(BO) vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

Footnotes

  1. Matei 16:18 Greceşte: petra.
  2. Matei 16:18 Greceşte: petra.
  3. Matei 17:24 Greceşte: Cele două drahme.
  4. Matei 17:27 Greceşte: stater.
  5. Matei 18:20 Greceşte: Pentru Numele Meu.
  6. Matei 18:24 Greceşte: Talanţi.