Add parallel Print Page Options

Cartea neamului lui Isus Hristos

Cartea neamului(A) lui Isus Hristos, fiul(B) lui David, fiul(C) lui Avraam. Avraam(D) a născut pe Isaac; Isaac(E) a născut pe Iacov; Iacov(F) a născut pe Iuda şi fraţii lui; Iuda(G) a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares(H) a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; Iese(I) a născut pe împăratul David. Împăratul David(J) a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; Solomon(K) a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10 Ezechia(L) a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11 Iosia(M) a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării(N) în Babilon. 12 După strămutarea în Babilon, Iehonia(O) a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel(P); 13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17 Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Naşterea lui Isus Hristos

18 Iar naşterea(Q) lui Isus Hristos a fost aşa:

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.(R) 19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine(S) înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20 Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit(T) în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte(U) un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El(V) va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23 „Iată(W), fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24 Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. 25 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu(X). Şi el i-a pus numele Isus.

Magii la Ierusalim. Irod

După ce S-a născut(Y) Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit(Z) la Ierusalim şi au întrebat: „Unde(AA) este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua(AB) în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii(AC) cei mai de seamă şi pe(AD) cărturarii norodului şi a căutat să afle(AE) de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: ‘Şi tu, Betleeme(AF), ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul(AG) poporului Meu Israel’.” Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus(AH) daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis(AI) să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor

13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare”. 14 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. 15 Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din(AJ) Egipt”. 16 Atunci, Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

17 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia(AK), care zice:

18 „Un ţipăt s-a auzit în Rama,
plângere şi bocet mult:
Rahela îşi jelea copiii
şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau”.

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt

19 După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20 şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului”. 21 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel. 22 Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile(AL) Galileii. 23 A venit acolo, şi a locuit într-o cetate numită(AM) Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit(AN) prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

În vremea aceea a venit Ioan(AO) Botezătorul şi propovăduia în(AP) pustia Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor(AQ) este aproape”.

Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice:

„Iată glasul(AR) celui ce strigă în pustie:
‘Pregătiţi(AS) calea Domnului,
neteziţi-I cărările’.”

Ioan(AT) purta(AU) o haină de păr de cămilă şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste(AV) şi miere sălbatică(AW). Locuitorii(AX) din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi(AY) de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci(AZ), cine v-a învăţat să fugiţi de mânia(BA) viitoare? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ‘Avem ca tată(BB) pe Avraam!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 10 Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom(BC), care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Cât despre mine, eu vă(BD) botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El(BE) vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 Acela(BF) Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde(BG) într-un foc care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

13 Atunci(BH) a venit Isus din Galileea(BI) la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”. Atunci, Ioan L-a lăsat. 16 De îndată ce a fost botezat(BJ), Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul(BK) lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 17 Şi din ceruri(BL) s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta(BM) este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”.