Aus hee daut Follkj sach, jinkj hee opp en Boajch, en aus hee sikj dol jesat haud, kjeeme siene Jinje no am;

en hee muak sien Mul op en lead an en saed:

"Seelich sent dee, dee Oam sent enn Jeist, dan soone jeheat daut Himelsrikj.

Seelich sent dee, dee traure, dan dee woare jetreest woare.

Seelich sent dee Saunftmootje, dan dee woare de Welt oawe.

Seelich sent dee, daen no Jerachtichkjeit hungat en darscht, dan dee woare saut woare.

Seelich sent, dee sikj aewa aundre erboarme, dan dee woare daut Erboarme kjriehe.

Seelich sent dee, dee en reinet Hoat habe, dan dee woare Gott seene.

Seelich sent dee, dee Fraed moake, dan see woare Gott siene Kjinja jenant woare.

10 Seelich sent dee, dee omm Jerachtichkjeits haulwe fefolcht woare, dan soone jeheat daut Himelsrikj.

11 Seelich se jie, wan Mensche junt aulahaunt faeaschmiete en fefolje, en aulahaunt beeset fonn junt noraede waut nich soo es, omm mienet haulwe.

12 Freit junt, en siet froo, wiel jun Loon em Himel es seeha Groot; dan soo deede see dee Profeete fefolje dee fer ju weare.

13 Jie sent daut Sollt oppe Ead, oba wan daut Sollt Jeschmak feloare haft, met waut saulet jesollte woare? dan daut es to nusscht meeha to brucke aus rut to schmiete en fonn Mensche unja de Feet to klunge.

14 Jie sent daut Licht fa de Welt. Ne Staut dee oppem Boajch jebut es, kaun nich festoake woare.

15 Ne Laump woat nich aunjestekjt en dan unja en Jefaes jestalt, oba opp en Laumpahoola, soo dautet Licht jeft fa aul daen dee em Hus sent.

16 Soo lot jun Licht fer Mensche schiene daut see june goode Woakje seene, en jun himlischa Foda doaderch feharliche.

17 Denkt nich daut ekj jekome sie daut Jesats oda dee Profeete to fenichte; ekj sie nich jekome to fenichte, leewa to erfele.

18 Dan ekj saj junt enn Woarheit, doa woat opp kjeen Wajch en Punkt oda en Straeakj fonn daut Jesats feschwinje bottet aules erfelt es.

19 Doaromm, waeaemma eent fonn dise jerinjste fonn daut Jesats brakjt, en leat Mensche soo, woatet jerinjste senne enn daut Himelsrikj; oba waeaemma daut helt en soo leat, woat huach je-acht woare enn daut Himelsrikj.

20 Dan ekj saj junt, daut wan june Jerachtichkjeit nich fael baeta es aus dee Schreftjeleade en Farisaea aeare, woa jie opp kjeen wajch enn daut Himelsrikj enenn kome.

21 Jie ha jeheat daut to daen enn oole Tiede jesajcht wort: 'Du saust nich doot moake, en waea deit, woat fer daut Jerecht kome'.

22 Oba ekj saj junt, daut waeaemma aewa sien Brooda doll es, es schulldich fer daut Jerecht to kome; en waeaemma to sien Brooda sajcht: 'Do Dommkopp' es schulldich em Halfia to kome.

23 Doaromm, wan du diene Gow no daem Aultoa brinjst, en doa behelst daut dien Brooda waut jaeajen die haft,

24 dan lot diene Gow doa fer daem Aultoa, en go eascht en moak aewareen met dien Brooda, en dan komm en brinj diene Gow.

25 See daut du met dien Jaeajna schwind aewareen kjemst oppem Wajch, daut hee die nich nom Rechta nemt, en dee Rechta die daem Wachtmeista aewajeft, en dee die em Jefenknes enenn stoppt;

26 ekj saj die enn Woarheit, du woascht doa opp kjeen Wajch rut kome bott du daut latste Tsent betolt hast.

27 Jie ha jeheat dautet jesajcht es: 'Du saust nich de Eehe braeakje'.

28 Ekj saj oba daut waeaemma ne Fru aunkjikjt met en Janka em Hoat aea to ha, haft enn sien Hoat aul dee Eehe met aea jebroake.

29 Aulsoo wan dien rajchtet Uag die stolpre moakt, dan riet daut ut en schmiet daut fonn die; dan daut es baeta eent fonn diene Jlieda to feleare, dan daut dien gaunse Lief sull enne Hal jeschmaete woare.

30 En wan diene rajchte Haunt die stolpre moakt, schnied daut auf en schmiet daut fonn die; dan daut es baeta eent fonn diene Jlieda to feleare dan daut dee gaunse Lief sull enne Hal jeschmaete woare.

31 Daut es jesajcht worde: 'Waeaemma siene Fru wel gone lote, saul aea en Scheidebreef jaewe'.

32 Oba ekj saj junt daut waeaemma siene Fru gone lat fa irjent sest waut aus Eehebruch, drift aea to Eehebruch; en waeaemma ne Fru friet dee wajch jeschekjt es, brakjt de Eeehe.

33 Wada, jie ha jeheat dautet to dee fonn oole Tiet es jesajcht worde: 'Du saust nich faulsch schweare, oba saust daem Herr dien Fespraeakje betole'.

34 Oba ekj saj junt: doot aewahaupt nich schweare, nich biem Himel, dan daut es Gott sien Troon;

35 uk nich bie de Ead, dan daut es ne Footbenkj fa siene Feet; uk nich bie Jerusalem, dan daut es daem groote Kjeenich siene Staut.

36 Schwea uk nich bit dien Kopp, dan du kaunst nich een Hoa Wit oda Schwoat moake.

37 Oba lot dien Wuat Yo, Yo, en Na, Na senne, waut meeha es aus daut kjemt fonn beeset.

38 Jie ha jeheat dautet es jesajcht worde: 'En Uag fa en Uag, en ne Taen fa ne Taen';

39 oba ekj saj junt, doot nich Rach eewe; waea die aune rajchte Back schleit, drei am daen aundra uk han;

40 en waea die ferem Jerecht wel daen Wanikj wajch naeme, dan lot am daen Rok uk ha.

41 En waea die felangt ne Miel met am to gone, dan go twee met am.

42 Waea die no waut frajcht, jef am; en waea waut fonn die liehe wel, saj am nich auf.

43 Jie ha jeheat dautet es jesajcht worde: 'du Saust dien Noba leef ha, en dien Fient saust du hause'.

44 Oba ekj saj junt: Hat june Fiend leef, en doot fa daen baede dee junt fefloje;

45 daut jie jun himlische Foda siene Kjinje kjenne senne, dan hee moakt de Sonn opp goode uk beese Mensche opp gone, en schekjt Raeajen opp Jerajchte uk Onnjerajchte.

46 Dan wan jie bloos daen leef ha dee junt leef ha, waut fonn Loon ha jie doafaea? Doone nich sogoa dee Takskollakjta daut selwje?

47 En wan jie bloos june Breede bejreese, waut doo jie meeha aus aundre? Doone dee Heide nich soogoa daut selwje?

48 Doaromm siet follkome soo aus jun himlische Foda follkome es."