28 Oba lot aum Saubat auset dicht biem easchta Dach enne Waeakj kjeem, kjeeme Marie Magdaleena en dee aundre Marie omm daut Grauf to beseene.

En kjikj! doa pasead en grootet Eadbaebe; dan daem Herr sien Enjel kjeem utem Himel, en rolld daen Steen wajch en sad sikj doa enopp.

Sien Aunseene wea soo aus en Blits, en siene Kjleeda weare soo wit aus Schnee.

Ut Angst fa am, tsetade dee Wajchta en folle han soo aus wan see Doot weare.

En dee Enjel saed to dee Fruhes: "Aengst junt nich, dan ekj weet daut jie Jesus seakje dee jekjrietsicht wea.

Hee es nich hia, dan hee es oppjestone soo aus hee saed; komt, seet dee Staed wua hee jelaeaje haft.

En got schwind en fetalt siene Jinja daut hee fom Doot oppjestone es, en kjikjt! hee jeit fer junt no Galilaea. Doa woa jie am seene. Kjikjt! Ekj ha junt jesajcht!"

En see jinje schwind fom Grauf wajch enn Angst en groote Freid, en rande dee Jinja daut to fetale.

En seet! Jesus bejaeajend an en saed: "Ekj jrees junt!" En see kjeeme no am, en hilde am aune Feet, en baede am aun.

10 Donn saed Jesus to an: "Aengst junt nich. Got en sajcht miene Breeda daut see no Galilaea gone, doa woare see mie seene."

11 Waearent see jinje, kjeeme walkje fonn dee Aunstaultswajchta enne Staut enenn, en fetalde dee Huagapriesta waut paseat wea.

12 Dee fesaumelde sikj met dee Elteste, en hilde Rot, en jeewe dee Soldota jenuach Jelt,

13 en saede: "Sajcht daut dee Jinja enne Nacht kjeeme en stoole am wajch wiel wie schleepe.

14 En wan daut fer daem Rejeara kjemt, woa wie am aewaraede, daut jie omm nusscht sorje brucke."

15 Dee neeme daut Jelt en deede soo aus an wea unjarecht worde. En dee Raed wort fespreet mank aul dee Jude bott fonndoagendach.

16 Donn jinje dee alf Jinja no Galilaea, no daen Boajch soo aus Jesus bestalt haud.

17 Aus see am sage, baede see am aun, oba eenje twiewelde.

18 En Jesus kjeem no an, raed met an en saed: "Aule Follmacht es mie jejaeft em Himel en oppe Ead.

19 Nu got en moakt Jinja mank aule Natsjoone, en tauft an enn daem Foda, en daem Saen, en daem Heilje Jeist sien Nome,

20 en leat an aules beoobachte waut ekj junt befoole ha; en kjikjt! ekj sie aule Doag met junt, soo lang aus de Welt steit."

Bible Gateway Sponsors