27 Tiedich tsemorjenst, hilde aul dee Huagapriesta en dee Elteste utem Follkj en Rot jaeajen Jesus, omm an doot to moake.

Aus see am jebunje haude, leide see am wajch, en aewejeewe am aun Pielatus daen Rejeara.

Donn aus Judas, dee am ferode haud, sach daut am feuadeelt wort, wea am daut leet waut hee jedone haud, en jinkj en brocht dee Selwastekja trig no dee Huagapriesta en Eltesta en saed:

"Ekj ha jesindicht enn daem daut ekj onnschuldjet Bloot ferode ha." Oba see saede: " Waut jeit onns daut aun? See selfst doano".

En hee schmeet dee Selwastekja em Tempel enenn, jinkj wajch en honk sikj selfst.

Oba dee Huagapriesta neeme dee Selwastekja en saede: "Daut es nich erlaupt daut enne Kaus enenn to laje, dan daut es Blootjelt."

See hilde en Rot, en koffte doamet daut Toppstrikja Leemflekj tom Framde begrowe.

Doaromm woat daut flekj Launt bott fonndoagendach daut Blootflekj jenant.

Donn wort erfelt waut derch daen Profeet Jeremia jesajcht wea: "See neeme dee dartich Selwastekje, daen Pries daen see betsemt haude fa dee Iesrael Saens,

10 en jeewe daut fa daut Toppstrikja Leemflekj, soo aus de Herr mie befoole haud."

11 En Jesus stunnt fer daem Rejeara; en dee fruach am: "Best du de Jude aea Kjeenich?" En Jesus saed to am: "Du hastet jesajcht."

12 En aus dee Huagapriesta en Eltesta am beschuljde, jeef hee kjeene Auntwuat.

13 Donn saed Pielatus to am: "Heascht du nich woo fael dise faeabrinje jaeajen die?"

14 Oba hee auntwuad nich en Wuat, soo daut dee Rejeara sikj seehe fawunndad doaewa.

15 Nu opp daut Fast haud dee Rejeara ne Jewanheit een Jefangna loos to lote, waememma see wulle.

16 En see haude donn en beriemda Jefangna dee Barabas heet.

17 Aus see nu soo fesaumelt weare, saed Pielatus to an: "Waem wel jie daut ekj loos lote saul, Barabas, oda Jesus dee Christus jenant woat?"

18 Dan hee wist daut see am Jesus waeajen Aufgonst jebrocht haude.

19 Aus hee nu opp sien Rechtastool saut, schekjt siene Fru no am, en saed: "Ha nusscht met daem jerajchta Maun to doone, dan ekj ha fael jelaede fonndoag enn en Droom waeajen am."

20 Oba dee Huagapriesta en Eltesta beraede daut Follkj daut see sulle no Barabas froage, en Jesus ommbrinje.

21 Oba dee Rejeara auntwuad en saed to an: "Woona fonn dee twee wel jie daut ekj loos lote saul?" See saede: "Barabas".

22 Pielatus saed to an: "Waut saul ekj dan doone met Jesus, dee Christus jenant es?" See saede aula: "Lot am jekjrietsicht woare!"

23 Oba hee saed: "Wuaromm, waut haft hee beeset jedone?" Oba see schreaje bloos dolla, en saede: "Lot am jekjrietsicht woare!"

24 En aus Pielatus sach daut hee nusscht kunn utreede, oba dautet leewa en grootet Opprua jeef, neem hee Wota, en wossch siene Henj fer daut Follkj, en saed: "Ekj sie oone Schullt aun dis Maun sien Bloot! Seet junt selfst doafaea."

25 En daut Follkj auntwuad en saed: "Sien Bloot sie opp onns en onnse Kjinja."

26 Donn jeef hee an Barabas, en leet Jesus feheift woare, en aewajeef am daut am sull jekjrietsicht woare.

27 Donn neeme daen Rejeara siene Soldote Jesus em Rechthus enenn, wua dee gaunse Schoa Soldote toop fesaumelt weare.

28 En see trokke am siene Kjleeda auf, en neeme am en schoarlock rooda Mauntel omm.

29 En see flochte ne Kroon fonn Dorne, en sade am daen oppem Kopp, en jeewe am en Rua enn siene rajchte Haunt, en kjneede fer am han, spotte am, en saede: "Wie jreese die, du Judekjeenich!"

30 en speaje am em Jesecht, en neeme daut Rua en schluage am doamet aewam Kopp.

31 Aus see am soo fespott haude, trokke see am daen Mauntel auf, en leida am wajch omm am to kjrietsje.

32 En aus see rut jinje, funge see en Maun fonn Kjiereene, dee Siemoon heet, en bedwunge daem sien Kjriets to droage.

33 Aus see bott dee Staed kjeeme dee Golgata heet - ne Staed dee uk Doodeskopp Plauts jenant woat -

34 jeewe see am Wien met Gaul jemenjt to drinkje; oba aus hee daut schmakjt, drunk hee daut nich.

35 En aus see am jekjrietsicht haude, deelde see sikj siene Kjleeda enn, en Leesde fa dee,

36 en sade sikj dol en woakjte doa aewa am.

37 En see stalde bowa sien Kopp dee Schreft wuamet hee beschuldicht wea: 'DIT ES JESUS, DEE JUDE KJEENICH".

38 Donn worde twee Reiba met am jekjrietsicht, eena aune rajchte sied, en eena aune linkje.

39 En dee, dee febie jinje, scheddeda mete Kjap en lastede am en saede:

40 "Du, dee du daem Tempel dolbraeakje wust, en enn dree Doag wada oppbuehe, wan du Gott sien Saen best, dan komm nu fom Kjriets rauf."

41 Dee Huagapriesta met dee Schreftjeleade en Elteste deede jrod soo, spotte am en saede:

42 "Hee rad aundre, oba sikj selfst kaun hee nich rade! Wan hee Iesrael aea Kjeenich es, dan lot am nu fomm Kjriets rauf kome, dan woa wie aun am jleewe.

43 Hee haud Toofetruehe enn Gott, lot daem am nu rade wan hee am habe wel, dan hee saed: 'Ekj sie Gott sien Saen'"

44 Dee Reiba dee met am jekjrietsicht weare, deede jrod soo, en spotte am uk.

45 Nu fonn klok twalw opp Medach bott klok dree Nomedach wea daut gauns diesta.

46 En onnjefaea bie klok dree no Medach schreach Jesus met ne lude Stem, en saed: "Eli, Eli, lama sabachtani?" daut heet: "Mien Gott, mien Gott, wuaromm hast du mie felote?"

47 Walkje fonn dee, dee doa romm stunnde en daut heade, saede: "Disa roopt Elia!"

48 Platslich rannd eena fonn an, en hold en Schwam en feld daen met Aedikj, en stuak daen opp en Schelprua en jeef am to drinkje.

49 Oba dee aundre saede: "Wacht! wel wie seene auf Elia woat kome en am rade!"

50 Jesus schreach wada met ne lude Stem, en jeef sien Jeist opp.

51 En kjikj! dee Gerdien em Tempel reet en twei fonn bowe bott unje, en dee Ead scheddad, en Steena reete uteneen;

52 en Jraewa worde op jemoakt, en fael kjarpa fonn daen dee jestorwe weare, stunnde opp;

53 en kjeeme ut dee Jraewe rut no daem daut Jesus fomm Doot oppjestone wea, en jinje enn dee heilje Staut enenn, en leete sikj fonn fael seene.

54 Aus dee Soldote Hauptmaun en dee aundre Soldote dee doa uk weare en aewa Jesus woakte, daut Eadbaebe en dee aundre Dinje sage dee paseade, haude see groote Angst, en saede: "Disa wea enn Woarheit Gott sien Saen".

55 Nu weare doa en deel Fruehes dee fonn en Enj auf daut aules toosage. Dee haude am nojefoljt fonn Galilaea en haude am jedeent.

56 Mank daen wea Marie Magdaleena, en Jakoobus en Joosef aeare Mutta Marie, en daen Tsebadaeaus siene Saens aeare Mutta.

57 Auset nu Owent wea, kjeem en rikja Maun fonn Aramatia dee Joosef heet, dee selfst uk eena fonn Jesus siene Jinja wea,

58 en kjeem no Pielatus en fruach no Jesus sien Lief. Donn jeef Pielatus befael daut am daen sull jejaeft woare.

59 En Joosef neem daen Lief, en wekjeld daen enn en reinet Loake,

60 en laed daen enn sien eajnet niehet Grauf daut hee ut Steen haud uthake lote, rolld en groota Steen fere Daea, en jinkj doafonn.

61 En Marie Magdaleena en dee aundre Marie saute jaeajenaewa fomm Grauf.

62 De naeakjste Morje, daut es dee Dach no daen Dach wua see reed muake fa daut Fast, saumelde dee Huagapriesta en Farisaea sikj fer Pielatus,

63 en saede: "Herr, wie ha behoole daut dee Fefeara saed aus hee noch laewd, 'No dree Doag woa ekj fomm Doot oppstone'.

64 Doaromm jeff befael daut daut Grauf goot fesechat woat bottem drede Dach, daut nich meteemol dee Jinja kome en am wajch staele, en dan saje to dee Mensche: 'Hee es fom Doot oppjestone!' Dan wudd dee latsta Fefearunk oaja aus dee Easchta."

65 Pielatus saed to an: "Jie ha dee Aunstaultswajchta: got en moakt daut soo secha aus jie kjenne"

66 See jinje en fesechade daut Grauf met dee Aunstaultswajchta, en fesaeajelde daen Steen.