25 "Dan woat daut Himelsrikj fejlikjt woare met tean Junkfrulied dee aeare Laumpe neeme, en rut jinje daen Briegaum to trafe.

Nu fief fonn dee weare nich kluak, oba dee aundre fief weare faeasechtich.

Dee fief dee nich kluak weare, neeme aeare Laumpe, oba neeme nich Eelj met.

Oba dee kluake neeme aeare Laumpa, en neeme uk Jefaese met Eelj met.

Aus dee Briegaum sien kome fetrok, schleepe dee aula enn.

Med enne Nacht wea doa en Jeschrecht: 'Kjikjt! de Briegaum kjemt! Got am entjaeajen!'

Donn stunnde dee Junkfruhlied aule opp, en puttste aeare Laumpe.

Donn saede dee, dee nich kluak weare to dee faeasechtje: 'Jaeft onns fonn june Eelj, dan onnse Laumpe gone ut!'

Donn saede dee faeasechtje: 'Doa es nich jenuach fa junt uk onns. Got no daen dee Eelj fekjeepe en kjeept fa junt selfst'.

10 En aus see wajch jinje to kjeepe, kjeem dee Briegaum, en dee, dee reed weare jinje met am enenn no dee Kjast, en de Daea wort toojemoakt.

11 Nohaea kjeeme dee aundre Junkfrulied en saede: 'Herr, Herr, moak op!'

12 Oba hee auntwuad en saed: 'Enn Woarheit saj ekj junt, ekj kjan junt nich'.

13 Doaromm woakt, dan jie weete nich waut fonn Dach oda Stunnd hee kjemt.

14 Dan daut es soo aus en Maun dee butrem Launt reisd, en roopt siene Sklowe en aewajeef an sien Hab en Goot.

15 Eenem jeef hee fief Selwastekja, noch eenem twee, en noch eenem eent, doano aus en jieda faeijch wea, en feleet.

16 Fuats jinkj dee, dee fief Selwastekje jekreaeje huad, en haundeld doamet, en jewonn fief meeha.

17 En dee, dee twee jekreaeaje haud, deed jrod soo, en jewonn twee meeha.

18 Oba dee, dee bloos eent jekraeaje haud, jinkj wajch en growd en Loch enne Ead, en festuak sien Herr sien Selwastkj.

19 No ne lange Tiet kjeem dee Sklowe aea Herr trig en feraeakjend met siene Sklowe.

20 Dee, dee fief Selwastkje jekraeaje haud brocht fief meeha, en saed: 'Herr, du jeefst mie fief Selwastekje; kjikj! ekj ha fief meeha jewonne.'

21 De Herr saed to am: 'Goot! du best en gooda en trua Sklow, du best aewa en poa Dinje tru jewast, ekj woa die aewa fael sate; go enn dien Herr siene Freid enenn.'

22 Donn kjeem dee, dee twee Selwastekje jekraeaje haud, en saed: 'Herr, du jeefst mie twee Selwastekje; kjikj! ekj ha twee meeha jewonne.'

23 Sien Herr saed to am: 'Goot! du best en gooda en trua Sklow, du best eawa en poa Dinje tru jewast, ekj woa die aewa fael sate. Go enn dien Herr siene Freid enenn.'

24 En dee, dee een Selwastekj jekraeaje haud kjeem uk, en saed: 'Ekj weet daut du en hoada Maun best, du deist arnte wua du nich jeseit hast, en deist toop saumle wua du nich utjestreit hast;

25 en ekj aengst mie, en jinkj wajch en festuak dien Selwastekj enne Ead; kjikj, hia hast waut dient es.'

26 Sien Herr auntwuad en saed to am: 'Du beesa en fula Sklow; du wist daut ekj arnte doo wua ekj nich jeseit ha, en toop saumle doo wua ekj nich utjestreit ha?

27 Du haudst doaromm sullt mien Selwastekj enne Bank jelajcht, dan wan ekj kjeem wudd ekj daut mienje jekjraeaje ha met Entrast.

28 Aulsoo naemt daut Selwastekj fonn am, en jaeft daem daut dee tean haft;

29 dan waeaemma haft, daem woat meeha jejaeft woare, en hee woat aewafluss ha; oba fonn daem dee nich haft, woat sogoa daut wajchjenome woare waut hee haft.

30 En schmiet daem nutsloosa Sklow enn daut butaschte Diestaness enenn; doa woat weegauljet Hiele en Taenekjnirsche senne.'

31 En wan dee Menschesaen kome woat enn aul siene Harlichkjeit, en aul siene Enjel met am, dan woat hee opp siene harlichkjeits Troon sette;

32 en aul dee Natsjoone woare fer am toop jesaumelt woare, en hee woat dee utaneen deele, eena fonn dee aundre soo aus en Hoad de Schop fonne Kose,

33 en hee woat dee Schop to siene rajchte Sied stale, oba dee Kose aune linkje.

34 Dan woat dee Kjeenich to daen aune rajchte Sied saje: 'Komt! dee jie fonn mien Foda jesaeajent sent, oaft daut Rikj daut fa junt reed jemoakt es fonn aunfank de Welt.

35 Dan mie hungad en jie jeewe mie to aete; mie darscht, en jie jeewe mie to drinkje; ekj wea en Framda, en jie neeme mie opp;

36 Ekj wea noaktich, en jie jeewe mie Kjleeda; ekj wea krank, en jie besochte mie; ekj wea em Jefenknes, en jie kjeeme no mie.'

37 Dan woare dee aune rajchte Sied auntwuate en saje: 'Herr, waneehe sag wie die hungrich, en jeewe die aete, oda darschtich, en jeewe die to drinkje?

38 Waneehe sag wie die aus en Framda en neeme die opp, oda noaktich en jeewe die Kjleeda?

39 En waneehe sag wie die krank, oda enn en Jefenknes, en kjeeme no die?'

40 En dee Kjeenich woat an auntwuate en saje: 'Enn Woarheit saj ekj junt: Waut jie fa eenem fonn dise jerinjste fonn miene Breeda jedone ha, daut ha jie fa mie jedone.'

41 Dan woat hee to daen aune linkje Sied saje: 'Got fonn mie wajch, jie Fefluchte! enn daut eewjet Fia daut fa daem Diewel en siene Enjel reed jemoakt es.

42 Dan mie hungad, en jie jeewe mie nich to aete; mie darscht, en jie jeewe mie nich to drinkje;

43 Ekj wea en Framda, en jie neeme mie nich opp; noaktich, en jie jeewe mie nich Kjleeda; krank en em Jefenknes, en jie besochte mie nich.'

44 Dan woare dee am uk auntwuate en saje: 'Herr, waneehe sag wie die hungrich, oda darschtich, oda en Framda, oda noaktich, oda krank, oda em Jefenknes, en deede die nich bedeene?'

45 Dan woat hee an auntwuate en saje: 'Enn Woarheit saj ekj junt: Waut jie nich fa eenem fonn dise jerinjste fonn miene Breeda jedone ha, ha jie uk nich fa mie jedone.'

46 En dee woare enn eewje Strof enenn gone, oba dee Jerajchte enn daut eewjet Laewe."

Bible Gateway Sponsors