A A A A A
Bible Book List

Mataeus 24 Reimer 2001 (REIMER)

24 En Jesus jinkj fomm Tempel wajch, en siene Jinja kjeeme no am, omm am dee Jebiede fom Tempel to wiese.

Hee auntwuad an en saed: "See jie aul dise Dinje? Enn Woarheit saj ekj junt, opp kjeen wajch woat hia een Steen oppem aundre bliewe, daut nich woat dol jeschamete woare".

Aus hee oppem Eeljboajch saut, kjeeme siene Jinja no am enn priewaut, en saede: "Saj onns, waneeha woat aul dit paseare, en waut es dee Teakjen fonn dien Wadakome, en daut Enj fonn dise Tiet?"

En Jesus auntwuad en saed to an: "Seet doano daut kjeena junt fefeare woat.

Dan fael woare enn mien Nome kome en saje: 'Ekj sie dee Christus', en woare fael feleide.

Jie woare fonn Kjrich en Kjrichsjeschrecht heare; lot junt nich oppraeaje doawaeajen, dan daut mott aules paseare, oba daut es noch nich daut Enj.

Dan eene Natsjoon woat sikj oppstale jaeajen ne aundre Natsjoon, en een Kjeenichrikj jaeajen en aundret, en doa woare Hungaschnoot en Eadbaebe senne enn feschiedenste Staede;

oba aul dit es daut Aunfank fonn grootet Liede.

Dan woare see junt enn Aelend aewajaewe, en woare junt doot moake, en aule Natsjoone woare junt hause omm mien Nome haulwe.

10 En fael woare beleidicht senne, en woare eena daem aundra ferode, en woare sikj unjarenaunda hause;

11 en fael faulsche Profeete woare oppstone, en woare fael feleide.;

12 en wiel Gottloosichkjeit toonaeme woat, woat faele aeare Leew kollt woare.

13 Oba waeaemma bottem Enj uthelt, woat jerat woare.

14 En dit Evanjeelium fomm Rikj woat jepraedicht woare aewa dee gaunse Welt fa en Zeichnes aun aule Natsjoone, en dan woat daut Enj kome.

15 Doaromm, wan jie daut Aeakjel fonn fedoawness enn daut Heilichtum stone seene, fonn woont dee Profeeet Daneal raed - waea laest, lot am festone -

16 dan lot daen dee enn Judaea sent no dee Boaj flichte,

17 en waea oppem Husdack es, lot am nich rauf kome waut ut sien Hus to naeme,

18 en waea em Fleck es, lot am nich trig gone sikj sien Auntsuch to hole.

19 En wee dee Fruhes enn dee Doag dee met Kjint sent, en dee, dee en Kjint aune Brosst ha.

20 Oba baet daut june Flicht nich em Winta oda aum Saubat kjemt;

21 dan doa woat groote Triebsaul senne, soont aus noch nie es jewast fonn Aunfank Welt bott nu, en woat uk nimeols wada paseare.

22 En wan dee Doag nich weare kjarta jemoakt, wudd kjeen Fleesch jerat woare, oba dee Doag woare kjarta jemoakt woare omm dee utjewaelde aea haulwe.

23 Wan irjentwaea dan to junt sajcht:'Kjikjt! Hia es dee Christus!' oda: Kjikjt! Doa es dee Christus!' jleeft daut nich!

24 Dan doa woare fael faulsche Christe, en fael faulsche Profeete oppstone, en woare groote Teakjens en Wunnda wiese, soo daut see sogoa dee Utjewaelde fefeare muchte, wan maeajlich.

25 Kjikjt! Ekj ha junt ferhaea jesajcht.

26 Wan see dan to junt saje: 'Kjikjt! hee es enne Wiltnes!' got doa nich han. 'Kjikjt! hee es enn ne Bennastow!' jleeft daut nich!.

27 Dan soo aus dee Blits fom Ooste kjemt en schient bottem Waste, soo woatet senne wan dee Menschesaen kome woat.

28 Wua daut Os es, doa saumle sikj dee Odla.

29 Fuats no dee Doag fonn dee groote Triebsaul woat de Sonn fediestat woare, en de Mon woat nich schiene, en dee Stearns woare fomm Himel faule, en dee Kjrafte enne Himels woare jescheddat woare.

30 En dan woat daut Teakjen fonn daem Menschesaen aewadael kome, en dan woare aul dee Jeschlajchte em Launt jaumareaare, en see woare daen Menschesaen kome seene opp dee Himelswolkje met groote Krauft en Harlichkjeit.

31 En hee woat siene Enjel schekje met en grootet Trompeete blose, en dee woare aul siene utjewaele toop saumle fonn dee feeha Wintrechtunge, fonn een Enj Himel bottem aundre.

32 Nu leat en Fejlikjnes fomm Fiejeboom: Wan dee Asta sauftich woare, en dee Blaeda rut kome, dan weet jie daut de Somma dichtbie es;

33 jrod soo uk jie, wan jie aul dise Dinje seene, dan sel jie weete daut dee Tiet dichtbie es, sogoa bie de Daea.

34 Enn Woarheit saj ekj junt: dit Jeschlajcht woat opp kjeen wajch feschwinje bott dit aules paaseare woat.

35 Himel en Ead woare feschwinje, oba miene Wead woare opp kjeen wajch feschwinje.

36 Oba fonn daen Dach en stunnd weet kjeena, nich dee Enjel em Himel, uk nich de Saen, bloos de Foda weet daut.

37 Dan soo aus daut enn Nooha siene Tiet wea, soo woatet uk sene wan de Menschesaen kjemt.

38 Dan soo auset fere groote Sindflut wea, - see aute en drunke, befriede sikj enn leete sikj befriehe, bott daen Dach aus Nooha enne Arche jinkj,

39 en see wiste nich bott dee Aewaschwaminj kjeem en an aula wajch neem - soo woatet uk sene wan de Menschesaen kjemt.

40 Dan woare twee Mana em Flekj sene, eena woat jenome woare, en dee aundra jelote.

41 Twee Fruhes woare enne Mael mole, eene woat jenome woare en dee aundre jelote.

42 Doaromm woakt, dan jie weete nich aun woon Dach jun Herr kjemt.

43 Oba dit sel jie weete, wan dee Husmeista jewist haud to woone Tiet dee Deef kome wudd, dan wudd hee jewoakt ha, en nich ha lote enn sien Hus enenn braeakje.

44 Doaromm siet uk reed, dan de Menschsaen woat to ne Tiet kome wan jie nich doamet raeakjne.

45 Waea es dan dee truehe en kluaka Sklow daem de Herr aewa sien Huesshoolt jestalt haft, daut dee an to rajchte Tiet daut Aete jeft?

46 Jesaeajent es dee Sklow daem de Herr doabie finjt wan hee kjemt.

47 Enn Woarheit saj ekj junt, hee woat daem Sklow aewa aul sien Hab en Goot sate.

48 Oba wan dee beesa Sklow enn sien Hoat sajcht: 'Mien Herr schluat met sien kome',

49 en fankt aun siene Metsklowe to schlone, en aete en drnkje deit met soone dee sikj besuepe,

50 dan woat daen Sklow sien Herr kome aun en Dach wan hee nich doamet raeakjent, en en ne stunnd fonn woone hee nich weet,

51 en woat am to bieta schniede, en woat am sien Deel jaewe met dee Heichla, doa woat grootet Hiele en Taenekjnirsche sene."

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes