23 Donn raed Jesus to daut Follkj en to siene Jinja,

en saed: "Dee Schreftjeleade en Farisaea sette opp Mooses sien Leastool.

Doaromm, aules waut see junt saje, horcht no an en doot waut see saje, oba doot nich soo aus see doone, dan see leare, oba doone selfst nich waut see saje.

Dan see binje aundre Mensche schwoare Lauste opp, en laje daen opp aeare Schulre, oba sent selfst nich welich een Finja to brucke met to halpe.

See doone aul aeare Woakje sikj fer Mensche seene to lote. See moake aeare Jebaed Reeme breet, en moake dee Tolle jrate,

en wele jearn dee Hauptstaede ha enn dee Moltiede, en dee Hauptsette enne Sienagooge

en jejreest woare enn dee Moakjtplautse, en daut de Mensche an 'Leara' nane.

Oba jie sele junt nich 'Leara' nane lote, dan eena es jun Leara, en jie sent aula Breeda.

En jie sele kjeenem oppe Ead 'Foda' nane, dan eena es jun Foda, en daut es dee himlischa.

10 En jie sele uk nich 'Leida' jenant woare, dan eena es jun Leida, en daut es Christus.

11 En dee daut jratste mank junt es, saul jun Deena senne.

12 En waea sikj selfst Groot moakt, woat jedeemueticht woare, oba waea sikj selfst deemueticht, woat nehecht jehowe woare.

13 Oba wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie schlute daut Himelsrikj too fer Mensche; dan jie gone selfst nich enenn, en dee, dee enenn gone wele, lot jie nich enenn.

14 Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie fraete Waetfruehes aeare Hiesa opp, en fa en Schien moak jie lange Jebaede; doraomm woat jun Jerecht fael oaja senne.

15 Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie reise aewa See en dreajet Launt omm een Mensch tom Judegloowe to jewenne, en wan hee daut es, dan moak jie am tom Halakjint, twee mol oaja aus jie sent.

16 Wee junt, blinje Leida, dee jie saje: 'Wan waea biem Tempel schweare deit, daut talt nusscht, oba waea biem Golt em Tempel schweare deit, es schuldich'.

17 Jie Noare en Blinje, woont es jrata, daut Golt, oda dee Tempel dee daut Golt heilich moakt?

18 En: 'waea biem Aultoa schweare deit, daut talt nusscht, oba waea bie de Gow daut oppem Aultoa es schweare deit, es schuldich'.

19 Jie Blinje! Woont es jrata, dee Gow oppem Aultoa, oda dee Aultoa dee de Gow heilich moakt?

20 Doaromm, waea biem Aultoa schweare deit, schweat doabie uk bie aules daut doabowe es;

21 en waea biem Tempel schweare deit, schweat doabie uk bie daem dee doabenne wont;

22 en waea biem Himel schweare deit, deit bie Gott sien Troon schweare, en bie daem dee doabowe set.

23 Wee junt! Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie jaewe daut teande fonn Mintsplaunt, en Del, en Kumen, oba ha daut fomm Jesats aewa jelote daut fael wijchta es, soo aus Jerecht, en Erboarme, en Gloowe; dise haud jie sullt doone, en jant nich utjelote.

24 Jie blinje Leida! jie siehe Moschtje rut, oba schluke Kameele opp!

25 Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie moake daut butaschte fom Kuffel en Schiew rein, oba fonn benne es daut foll Reibarie en oone Mot.

26 Du blinje Farisaea! Moak daut Kuffel eascht emol rein fonn benne, dautet butaschte uk kaun rein sene.

27 Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie sent soo aus aunjewite Jraewa, dee fonn bute werklich shiene straum to senne, oba fonn benne sent dee foll Doodje aeare Knoakes en aulahaunt Onnreinet.

28 Jrod soo shien jie uk fonn bute Jeracht to senne, oba fonn benne se jie foll Heichlerie en Jesatsloosichkjeit.

29 Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie buhe dee Profeete aeare Jraewa, en puttse dee Jerajchte aeare Graufsteena,

30 en saje: 'Wan wie enn onnse Fodasch aeare Doag weare jewast, wudd wie nich Aundeel jenome ha aun dee Profeete aea Bloot.'

31 Soo jaew jie junt selfst Zeichnes daut jie daen aeare Saens sent dee de Profeete doot muake.

32 En jie moake june Fodasch aeare Mot foll!

33 Jie Schlange, jie jeftje Schlangebrood, woo raeakjen jie daut Halfia Jerecht utem wajch to kome?

34 Doaromm kjikjt! Ekj schekj junt Profeete, en weise Mana en Schreftjeleade; walkje fonn daen woa jie doot moake, en eenje woa jie kjrietsje, en aundre woa jie enne Sienagooge priejle, en fonn eene Staut no de aundre fefolje;

35 soo daut aul dee Jerajchte aea Bloot fonn junt woat jefoddat woare, fonn daem jerajchte Abel sient bott daem Barachia sien Saen Sacharia sient, daem jie tweschen daen Tempel en Aultoa dootmuake.

36 Enn Woarheit saj ekj junt: aul dit woat opp dit Jeschlajcht kome.

37 Jerusalem! Jerusalem! dee du de Profeete doot moakst, en daen steenichst dee no die jeschekjt worde; woo foaken wudd ekj jearen ha diene Kjinje toop jesaumelt soo aus en Foagel aeare Junje unje aeare Flichte toop saumelt, oba jie wulle nich.

38 Kjikjt! jun Hus woat felote senne soo aus ne Wiltnes.

39 Dan ekj saj junt, daut jie mie opp kjeen wajch meeha seene woare bott jie saje woare: 'Jesaeajent es dee, dee enn daem Herr sien Nome kjemt!'"