22 Jesus auntwuad en raed wada enn Jlikjnese to an, en saed:

"Daut Himelsrikj es soo aus en Kjeenich dee ne Kjast muak fa sien Saen.

En hee schekjt siene Sklowe rut daen to roope dee to de Moltiet ennjelode weare, oba dee wulle nich kome.

Wada schekjt hee aundre Sklowe en saed: "Sajcht daen dee ennjelode sent, kjikjt, ekj ha daut Owentkost reed jemoakt, en dee Mastfee sent jeschlacht, en aules es reed; komt to daut Fast!"

Oba dee jeewe nusscht dromm en jinje wajch, eena no sien Flekj, noch eena no sien Haundel;

en dee aewrije jreepe siene Sklowe en beleidjde daen, en muake an doot.

Aulsoo wea dee Kjeenich seeha doll en schekjt siene Armee en brocht dee Merda omm, en febrend aeare Staut.

Donn saed hee to siene Sklowe: 'Daut Fast es reed, oba dee, dee ennjelode weare, sentet nich weat.

Doaromm got no dee Krietswaeaj wua dee sikj deele, en soo fael aus jie finje, lot an enn to dit Fast.

10 Dee Sklowe jinje enne Waeaj en saumelde waem see funje, beides Goode uk Schlajchte, en daut Kjasthus wort foll Jast.

11 Oba aus dee Kjeenich ennen kjeem dee Jast to seene, sach hee doa en Maun dee nich en Kjastkjleet aun haud;

12 en hee saed to am: 'Frint, woo best du hia enenn jekome oone en Kjastkjleet?' Hee kunn nusscht saje.

13 Donn saed dee Kjeenich to siene Deena: 'Binjt am de Henj en Feet en schmiet am rut enn daut butaschte Diestanes; doa woat betalich hiele en Taene kjnirsche sene.'

14 Dan fael sent beroope, oba weinich sent jewaelt."

15 Donn jinje dee Farisaea en hilde Rot woo see am kunne enn siene Raed faust naeme.

16 En see schekjte eenem fonn aeare Jinja no am met daen dee Heroodes siene Nofolja weare, dee saede: "Wie weete daut du woarhauftich best, leascht Gott sien Wajch enn Woarheit, en kjemmascht die nich omm waut aundre saje, dan du deist nich Menschepersoon aunseene;

17 doaromm saj onns: Waut denkjst du? esset erlaubt daem Kjeisa Koptaks to tole, oda nich?"

18 Oba hee wist aeare Gottloosichkjeit, en saed: "Jie Heichla! wuaromm feseakj jie mie?

19 Wiest mie mol daut Taksjelt." En see brochte am en Selwstekj.

20 En hee saed to an: "Waems Bilt en Unjeschreft es dit?"

21 See saede: "Daem Kjeisa sient." Donn saed hee to an: "Dan jaeft daem Kjeisa waut daem Kjeisa sient es, en Gott waut Gott sient es."

22 Aus see daut heade, fawunndade see sikj, en feleete am en jinje wajch.

23 Daen selwje Dach kjeeme Sadutsaea, dee saje daut doa kjeen oppstone fom Doot es, no am met ne Froag,

24 en saede: "Leara: Mooses saed daut wan en Maun storf en kjeene Kjinje haud, dan sull sien Brooda siene Fru friehe en fa sien Brooda nokome fesorje.

25 Nu weare doa saewen Breeda mank onns; dee easchta befried sikj, en storf oone Kjinje, en aewajeef siene Fru aun sien Brooda.

26 En soo pasead daut met daen tweeda, en daen dreda, bott daen saewenda.

27 Tolatst storf dee Fru.

28 Waems siene Fru fonn dee saewen woat see nu senne wan dee Doodes oppstone, dan aula haude aea?"

29 Jesus auntwuad en saed to an: "Jie erre, en kjanne nich de Schreft en Gott siene Macht.

30 Dan enn daut Oppstone fomm Doot befriehe see sikj nich, en jaewe sikj uk nich tom befriehe, oba sent soo aus dee Enjel em Himel.

31 Oba waut daut oppstone fomm Doot aunbelangt, ha jie nich jelaest waut Gott to junt saed:

32 'Ekj sie Obraum sien Gott, en Iesak sien Gott, en Joakopp sien Gott'? Hee es nich dee Doodje aea Gott, oba dee Laewendje aeara."

33 Aus daut Follkj dee Lea head, erstaunde see doaewa.

34 Oba aus dee Farisaea heade daut hee dee Sadutsaea stel jemoakt haud, fesaumelde see sikj.

35 Eena fonn an, en Jestasjeleada, fruach am ne Froag, am to feseakje:

36 "Leara, woont es daut jratste Jeboot em Jesats?"

37 En hee saed to am: "Du saust daem Herr dien Goot leef ha met dien gaunset Hoat, en met diene gaunse Seel, en met aul dien Festaunt.

38 Dit es daut jratste, en daut easchte Jeboot.

39 En daut tweede es doamet aewareen: Du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst.

40 Aun dise twee Jeboote hengt daut gaunse Jesats, uk dee Profeete."

41 Aus dee Farisaea fesaumelt weare, fruach Jesus an, en saed:

42 "Waut meen jie fonn daem Christus? Waems Saen es hee?" See saede to am: "Doft siena".

43 Hee saed to an: "Woo kjemt daut dan, daut Doft am em Jeist Herr nand, aus hee saed:

44 'De Herr saed to mien Herr: Set hia aun miene rajchte sied bott ekj diene Fiend unja diene Feet laje woa.'

45 Wan Doft am Herr nant, woo es hee dan sien Saen?"

46 En kjeena kunn am en Wuat auntwuate, en fonn daen Dach aun woagd sikj kjeene meeha am waut to froage.