A A A A A
Bible Book List

Mataeus 21 Reimer 2001 (REIMER)

21 Aus see dicht bie Jerusalem kjeeme, bie Betfage biem Eeljboajch, schekjt Jesus twee fonn siene Jinja

en saed to an: "Got enn daut Darp enenn daut fer junt es, en doa woa jie fuats en junja Aesel finje dee aunjebunge es, leest daut loos en brinjt mie daut.

En wan irjentwaea waut to junt sajcht, dan sel jie saje: 'Daem Herr faelt daen', en platslich woare see daut schekje."

Aul dit pasead daut waut derch daen Profeet jesajcht wea:

"Saj to dee Dochta fonn Tsion: Kjikjt! jun Kjeenich kjemt saunftmootich, en set opp en Aesel, en oppen Aeseljoalinkj, daem Aesel sien Saen."

En dee Jinja jinje en deede soo aus Jesus an befoole haud

en brochte daen Aesel en daen Aeseljoalinkj, en schmeete aeare Kjleeda doanopp, en hee saut doabowe.

En groot schoof Mensche schmeete aeare Kjeelda oppem Wajch, en aundre schneede Asta fonne Beem en schmeete dee oppem Wajch.

En dee Mensche dee feropp jinje, en dee hinjaraun kjeeme, schreaje en saede: "Hoosauna to Doft sien Saen! jesaeajent es dee, dee enn daem Herr sien Nome kjemt! Hoosauna em Hechste!"

10 Aus hee enn Jerusalem enenn kjeem, wea dee gaunse Staut bewaeacht, en see saede: "Waea es dit?"

11 En daut Follkj saed: "Dit es Jesus, dee Profeet fonn Natsaret enn Galilaea."

12 En Jesus jinkj em Tempel ennen, en juach aul daen rut dee doa em Tempel fekoffte en koffte, en stelpt dee Jeltwakjsla aeare Desche omm, uk de Benkje wua dee bowe saute dee Duwe fekoffte,

13 en saed to an: "Daut steit jeschraewe: Mien Hus saul en Baedhus jenant woare, oba jie moake daut ne Reibaheel."

14 Dee Blinje en Lome kjeeme no am em Tempel, en hee heeld an.

15 Oba aus dee Huagapriesta en Schreftjeleade dee Wunnda sage dee hee deed, en dee Kjinja dee em Tempel schreaje en saede: "Hoosauna to Doft sien Saen!", weare see oajalich

16 en saede to am: "Heascht du waut dise saje?" En Jesus saed to an: "Yo. Ha jie niemols jelaest: Ut Kjinjamul en soone dee aune Muttabrosst sent, hast du Riem reed jemoakt."

17 Hee feleet doa en jinkj ut dee staut rut no Betanean, en bleef doa aewanacht.

18 Tiedich tsemorjenst jinkj hee trig enne Staut enenn, en am hungad.

19 Hee sach doa en Fiejeboom delengd daem Wajch, jinkj no daen, en funk nusscht bute Blaede, en saed to daen: "Niemools meeha enn Eewichkjeit saul Frucht aun die wause." En platslich fedreajd dee Fiegeboom.

20 Aus dee Jinje daut sage, fewunndade see sikj, en saede: "Woo es dee Fiegeboom soo haustich fedreacht?"

21 En Jesus auntwuad en saed to an: "Enn Woarheit saj ekj junt, wan jie gloowe ha, en nich twiewle, woa jie nich bloos soont doone aus met dis Fiegeboom, oba uk wan jie to dis Boajch woare saje: Haew die fonn hia opp en schmiet die em See enenn, woat daut woare.

22 En aules, no waut jie em Gloowe em Jebaed froage, woa jie kjriehe."

23 Aus hee em Tempel enenn kjeem en lead, kjeeme Huagaprieste en Elteste fom Follkj no am en fruage am: "Derch waut fonne Follmacht deist du dise Dinje? en waea jeef die dee Follmacht?"

24 En Jesus auntwuad en saed to an: "Ekj woa junt uk ne Froag stale, en wan jie mie daut saje, dan woa ekj junt uk saje derch waut fonne Follmacht ekj dit doo.

25 Daem Jehaun siene Taufe, fonn wua wea dee, fom Himel, oda fonn Mensche?" See raede unja sikj selfst en saede: "Wan wie saje, fom Himel, dan woat hee saje: 'Wuaromm jleewd jie am dan nich?'

26 Oba wan wie saje: fonn Mensche; dan mott wie onns aengste fa daut Follkj,' dan dee hilde aule daut Jehaun en Profeet wea.

27 See auntwuade Jesus en saede: "Wie weete nich." En hee saed to an: "Dan saj ekj junt uk nich derch waut fonne Follmacht ekj dise Dinje doo.

28 Oba waut meen jie? En Maun haud twee Kjinja. He kjeem nom easchta en saed: 'Mien Kjint, go en oabeid fonndoag enn mien Wiengoade.'

29 Hee auntwuad am en saed: "Ekj go, Herr.' Oba hee jinkj nich.

30 Hee kjeem no daem tweeda en saed daut naemlije. En hee auntwuad en saed: 'Ekj wel nich,' oba lota wea am daut leet, en hee jinkj doch.

31 Woone fonn dise beid deed sien Foda sien Wele?" See saede: "Dee latsta." Jesus saed to an: Enn WEoarheit saj ekj junt, daut dee Takskollakjta en Huare woare eeha enn Gott sien Rikj enenn gone aus jie.

32 Dan Jehaun kjeem no junt em Jerajchtichkjeits Wajch, en jie jleewde am nich; oba dee Takskollakjte en Hure jleewde am; en aus jie daut sage, deed jie doch nich Buesse am to jleewe.

33 Heat noch en Jlikjnes. Doa wea en Husmeista dee plaunt en Wiengoade, en bud doa en Tun eromm, en growd en Wienpras, en bud en Torm, en fepacht daen aun Wiengoadna, en reisd aewa Launt.

34 En auset Tiet wea fa dee Frucht, schekjt hee siene Sklowe no dee Winegoadna omm dee Frucht to kjriehe.

35 Oba dee Wiengoadna neeme siene Sklowe en feheiwde eenem, en eenem muake see doot, en steenjde noch eenem.

36 Wada schekjt hee noch aundre Sklowe, meeha auset easchte mol, en see deede daut naemlije to daen.

37 Tolatst schekjt hee sien Saen, en saed: 'Fa daem woare see Respakjt ha!'

38 Oba aus dee Wiengoadna daem sage, beraede see sikj unjarenaunda en saede: 'Dit es dee Oaw! Komt. Wel wie daem dootmoake, en sien Oawgoot naeme!'

39 En see neeme am en schmeete am ut daen Wiengoada rut, en muake am doot.

40 Wan nu dan dee Eajendeema fonn daen Wiengoade kjemt, waut woat hee met dee Wiengoadna doone?"

41 See saede to am: "Hee woat dee schlajchte Mana met schlajchtet ommbrinje, en daen Wiengoade aun aundre Wiengoadna fepachte dee am dee Frucht to rajchte Tiet jaewe woare."

42 Jesus saed to an: "Ha jie nich enne Schreft jelaest: Daen Steen daen de Bulied auntsied schmeete, es dee haupt Akjsteen jeworde; dee es daut jeworde derch daem Herr, en esset en Wunnda fer onnse Uage?

43 Doaromm saj ekj junt: Gott sien Rikj woat fonn junt wajch jenome woare, en ne Natsjoon jejaeft woare dee de Frucht brinje woat.

44 En waeaemma opp dis Steen felt, woat to bieta jebroake woare; oba opp waem dee felt, woat to Pulwa jekjwatscht woare."

45 Aus dee Huagapriesta en Farisaea dee Jlikjnese heade, wiste see daut hee fonn an raed;

46 En see fesochte am faust to naeme, oba see aengste sikj fa daut Follkj, dan dee hilda am fa en Profeet.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes