20 "Dan daut himlischet Rikj es soo aus Husmeista dee tiedich tsemorjenst rut jinkj Oabeide aun to naeme enn sien Wiengoade to oabeide.

En hee wort sikj eenich met dee Oabeida fa een Selwastekj fa een Dach, en schekjt an rut enn sien Wiengoada enenn.

Aus hee bie klok naeajen rut jinkj sach hee aundre maesijch romm stone em Moakjtplauts,

en saed to an: 'Got jie uk em Wiengoada, en wautemma rajcht es, woa ekj junt jaewe'. En see jinje.

En bie klok twalw, en klok dree jinkj hee wada rut, en deed daut naemlije.

En onnjefaea klok fiew jinkj he rut en funk aundre dee bloos romm stunnde, en saed to an: 'Wuaromm sto jie hia daen Dach aewa en doone nusscht?'

See saede to am: 'Wiel kjeena onns aunjenome haft'. Hee saed to an: 'Got jie uk enn mien Wiengoade.'

Auset nu Owent wea, saed dee Herr fomm Wiengoode to sien Fewaulta: 'Roop dee Oabeida en jeef an aea Loon, en fang aun met daen dee daut latste kjeeme, en soo bott dee easchte.'

En aus dee kjeeme dee bie klok fiew aunjenome weare, kjreaje dee jieda een Selwastekj.

10 Aus dee kjeeme dee daut easchte weare, meende see daut see meeha wudde kjriehe; en dee kjreaje uk jieda een Selwastekj.

11 Aus see daut kjreaje, brummelde see jaeajen daem Husmeista, en saede:

12 'Dise latste ha bloos eene Stunnd jeoabeit, en du hast daen met onns aewareen jetrokke. dee wie de Laust en Het jedroacht ha.'

13 , Oba hee auntwuad an en saed: 'Frint, ekj doo die kjeen schode; deetst du nich ennwelje met mie fa een Selwastekj?

14 Nem wat dient es en go; ekj wel dise latste daut naemlije jaewe aus die.

15 Es mie daut nich erlaubt met daut mienje to doone soo aus ekj wel? oda es dien Uag bees wiel ekj goot sie?'

16 Soo woare dee latste daut easchte sene, en dee easchte daut latste."

17 Aus Jesus no Jerusalem opptoo jinkj, delengd daem Wajch, neem hee siene Jinja apoat, en saed to an:

18 : "Kjikjt, wie gone no Jerusalem, en de Menschesaen woat dee Huagapriesta en Schreftjeleade aewajaeft woare, en dee woare am feuadeele tom Doot,

19 en woare am dee Natsjoone aewajaewe, en dee woare am fespotte, en feheiwe, en kjrietsje, en aum drede Dach woat hee oppstone."

20 Donn kjeem dee Tsebedaeaus Saens aeare Mutta, met aeare Saens, foll fer am han, en prachad am no waut.

21 En hee saed to aea: "Waut west du?" See saed to am: "Saj daut miene Saens kjenne eena aun diene rajchte Sied sete, en dee aundra aun diene linke Sied, wan du enn dien Rikj enenn kjemst."

22 Jesus auntwuad aea en saed: "Jie weete nich no waut jie froage. Kje jie daut drinkje waut ekj bottem drinkje sie?" See saede to am: "Wie kjenne."

23 Hee saed to an: "Jie woare daut werkjlich drinkje! oba aun miene rajchte Sied en miene linkje Sied to sette, es nich fa mie to jaewe, oba to daen fa waem daut reed jemoakt es fonn mien Foda.

24 Aus dee aundre tean daut heade, weare dee seeha doll aewa dee twee Breeda.

25 Donn roopt Jesus an no sikj en saed: "Jie weete daut dee Natsjoone aeare Harscha Follmacht ha aewa an, en dee Groote eewe Jewault aewa an.

26 Oba soo saul daut nich mank junt sene; leewa, waeaemma mank junt wel groot senne, lot am en Deena senne,

27 en waeaemma wel daut easchte sene, lot am jun Sklow senne;

28 soo aus dee Menschesaen nich jekome es sikj bedeene to lote, oba to deene, en sien Laewe hantojaewe aus Leesjelt fa faele."

29 Aus see fonn Jeriko wajch jinje, foljd am en groot Schoof Mensche hinjaraun.

30 En kjikj! twee blinje Mana saute besied daem Wajch, en aus see heade daut Jesus doa febie jinkj, schreaje see en saede: "Herr, du Doft sien Saen! erboarm die aewa onns!"

31 Daut Follkj beschwicht an, en saede see sulle stel senne; oba see schreaje bloos soo fael luda: "Herr! du Doft sien Saen! erboarm die aewa onns!"

32 En Jesus stunnt stel, roop an en saed: "Waut wel jie ha daut ekj fa junt doone saul?"

33 See saede to am: "Herr, daut onnse Uage muchte opjemoakt woare!"

34 En Jesus wea ennalich bewaeajt, read aeare Uage aun, en platslich kunne see seene, en foljde am no.