14 To dee Tiet head Heroodes dee Kjeenich daen Berecht fonn Jesus,

en saed to siene Deena: "Daut es Jehaun dee Taufa; dee es fomm Doot oppjestone; doaromm sent doa soo fael kjraftje Woakje enn am."

Dan Heroodes haud Jehaun jefange jenome, en haud am em Jefenknes enenn jestoppt waeajen sien Brooda Filip siene Fru;

dan Jehaun haud to am jesajcht: "Daut es die nich erlaubt daea to ha".

Hee wull am dootmoake, oba hee aengst sikj fa daut Follkj, dan dee hilde am fa en Profeet.

Oba aus Heroodes sien Jeburtsdach wea, daunst Heroodias aeare Dochta mank an aula, en daut jefoll Heroodes seeha,

en hee fespruak aea met en Schwua daut hee wudd aea irjentwaut jaewe no waut see froage wudd.

Aeare Mutta wees aea aun, en see saed: "Jeff mie, hia opp ne Plot, Jehaun dee Taufa sien Kopp."

Daem Kjeenich jinkj daut schlajcht, oba waeajen daen Schwua, en daen dee bie am aum Desch weare, befool hee daut aea daem sull jejaeft woare.

10 Hee schekjt en leet Jehaun em Jefenknes daen Kopp aufnaeme.

11 En sien Kopp wort opp ne Plot jebrocht, en daut Maeakje jejaeft, en see brocht daut no aeare Mutta.

12 Donn kjeeme Jehaun siene Jinja en neeme sien Kjarpa en begrowde daen, en kjeeme en brochte Jesus Norecht doafonn.

13 Aus Jesus daut head, feleet hee en fua enn en Schepp no ne Wiltnes Staed auleen. Oba aus daut Follkj daut head, kjeeme see tofoot fonn dee Staede.

14 En aus hee rut steach, sach hee fael Mensche, en wea ennalich bewaeacht aewa an, en heeld aeare Kranke.

15 Auset nu Owent wort, kjeeme siene Jinje no am en saede: "Dise Staed es Wiltnes, en daut es aul lot; schekj daut Follkj wajch, daut see enne Darpe gone en sikj aete kjeepe."

16 Oba Jesus saed to an: "Dee brucke nich wajch gone, jaeft jie an to aete."

17 Oba see saede to am: "Wie ha hia nusscht bute fief Brood, en twee Fesch."

18 En hee saed: "Brinjt dee no mie."

19 En hee befool daut daut Follkj sikj sull oppem Graus dolsate, en hee neem dee fief Brood en dee twee Fesch, kjikjt nehecht nom Himel, en saeajend daut, en bruak daut Broot en jeef dee Jinja daut, en dee Jinja jeewe daut to daut Follkj.

20 En dee aute aula, en worde aula saut, en dee saumelde waut aewa jeblaewe wea, twalf Kjarw foll.

21 Doa weare unjafaea bie fief dusent Mana, oone Fruehes en Kjinje dee je-aete haude.

22 En fuats befool hee de Jijna daut see em Schepp enenn sulle, en am feropp foare no de aundre sied, wiel hee daut Follkj wajch schekjt.

23 Aus hee daut Follkj entlote haud, jinkj hee apoat opp en Boajch doa to baede. Auset nu Owent wea, wea hee doa auleen.

24 Oba daut Schepp wea nu aul wiet auf fomm Launt, en leet Not waeajen dee Wale, dan dee wint wea jaeajenaun.

25 Enn dee feade Nachtwoak kjeem Jesus an entjaeajen, en jinkj oppem Wota.

26 En dee Jinje sage am oppem Wota gone, en haude groote Angst, en saede: "Daut es en Jespanst!" en schreaje ut Angst!

27 Oba Jesus saed fuats to an: "Siet Froo! Dit sie ekj, aengst junt nich!"

28 Donn saed Peeta to am: "Herr, wan du daut best, dan kroag mie oppem Wota no die to kome!"

29 En hee saed: "Komm!" Peeta kroop utem Schepp, en jinkj oppem Wota Jesus entjaeajen.

30 Oba aus hee daen Wint sach, aengst hee sikj, en funk aun unja to gone, en schreach en saed: "Herr, rad Mie!"

31 Platslich reakjd Jesus siene Haunt rut en kjreach am to hoole, en saed to am: "Du Kleenjleefscha, wuaromm twiewelds du?"

32 En aus see em schepp enenn steaje, wort dee Wint gauns stel.

33 En aul dee em Schepp baede am aun en saede: "Du best werklich Gott sien Saen!"

34 See fuare aewa en kjeeme no daut Launt Jenetsaret.

35 Dee Mana enn dee Staed kjande am, en schekjte enn dee gaunse Ommjaeajen eromm, en brochte am aul daen dee krank weare,

36 en prachada am daut see uk bloos daen Soom fonn sien Kjleet aunfote muchte, en aul dee, dee aunfoote, worde gauns Jesunt.

Bible Gateway Sponsors