13 Daen selwje Dach jinkj Jesus utem Hus rut en sad sikj dol biem See.

En groot deel Follkj saumeld sikj rom am, soo daut hee enn en Schepp enenn jinkj en sad sikj dol, en aul dee Mensche stunnde romm aum Eewa.

En hee raed fael Dinje to an enn Jlikjnese, en saed: "Kjikj! eena jinkj rut Sot to seihe.

En aus hee seid, foll walkjet besiedem Wajch, en dee Faeajel kjeeme en fraute daut opp.

Aundret oba foll mank steenajet Launt wua nich fael Ead wea, en jinkj fuats opp wielet nich deepe Ead haud.

Oba aus dee Sonn oppjinkj, febrennd daut; en wielet nich Wartle haud, fedreajd daut.

Walkjet foll mank Distle, en dee Distle kjeeme opp en stekjte daut.

En walkjet foll opp goodet Launt en brocht Frucht, eent hunndatmol, aundret tsastich, en aundret dartich.

Waea Uare haft tom heare, lot am heare."

10 Siene Jinja kjeeme no am en saede: "Wuaromm raetst du to an en Jlikjnese?"

11 Hee auntwuad an en saed: "Wiel junt es daut jejaeft dee Jeheemnese fonn daut Himelsrikj to festone, jana oba es daut nich jejaeft.

12 Dan waea haft, daem woat jejaeft woare, en hee woat meeha aus jenuach ha; en waea nich haft, sogoa waut hee haft woat am wajch jenome woare.

13 Doaromm raed ekj to an enn Jlikjnese, dan see kjikje oba seene nich, en horche, oba heare nich en festone uk nich.

14 Enn an es erfelt waut Jesaja profitseid aus hee saed: 'Em heare woa jie heare en doch nich festone; en em seene woa jie seene en doch nich ennwoare.

15 Dan dit Follkj aea Hoat es dikj jeworde, en met aeare Uare heare see kaum, en aeare Uage ha see toojemoakt; daut see nich meteemol seene met aeare Uage, en heare met aeare Uare, en met aea Hoat festone, en sikj ommkjeare, en ekj an heele wudd'.

16 Oba jesaeajent sent june Uage, dan dee seene, en june Uare, dan dee heare.

17 Enn Woarheit saj ekj junt, daut fael Profeete en jerachte Mana wudde jearen jeseene ha waut jie seene, oba sage daut nich; en heare waut jie heare, oba heade daut nich.

18 Aulsoo heat waut dit Jlikjnes es fonn daem dee seihe jinkj.

19 Wan waea daut Wuat fonn daut Rikj heat, oba nich festeit, dan kjemt dee Beesa en rit daut wajch waut enn sien Hoat jeseit wea; dit es dee, wua daut biesiedem Wajch jeseit es.

20 En daut Wuat daut bie steenajet Launt jeseit wea, es soona wua daut Wuat fuats met Freid oppjenome woat;

21 oba haft kjeene Wartel enn sikjselfst, en helt mau ne korte Tiet faea, oba wan Triebsaul oda Fefoljunk kjemt waeajen daut Wuat, dan es hee beleidicht.

22 En dee, wua daut mank Distle jeseit wea, es soona dee daut Wuat heat, en dee Sorj fonn dise Welt, en daut Sorj aewa Rikjdom stekjt daut Wuat, en brinjt kjeen Frucht.

23 En daut Wuat daut enn goode Ead jeseit es, es soona dee daut Wuat heat en festeit, dee dan werkjlich Frucht brinjt, eena sogoa hunndat mol, noch eena tsastich mol, en noch eena dartich mol.

24 Hee stald an noch een Jlikjnes faea, en saed: "Daut Himelsrikj es soo aus en Maun dee goodet Sot enn sien Flekj seid.

25 Oba waearent Mensche schleepe, kjeem sien Fient en seid Onnkrut mank daen Weit en jinkj wajch.

26 Aus daut Sot oppjinkj en Frucht kjreach, kjeem daut Onnkrut uk faea.

27 Donn kjeeme daen Husmeista siene Sklowe en saede to am: 'Herr, deetst du nich goodet Sot seihe enn dien Flekj? Wua kjemt daut Onnkrut dan haea?'

28 En hee saed to an: ' En Fient haft dit jedone.' Donn saede siene Sklowe to am: 'West du ha daut wie daut rut saumle sele?'

29 Oba hee saed: 'Nae, daut jie nich bie daem toop saumle daen goode Weit uk utrotte.

30 Lot daut beides toop wause bottem Eifst; en dan wan wie eifste, woa ekj dee Draschasch saje: 'Saumelt eascht daut Onnkrut, binjt daut toop enn Goawe en febrennt daut, oba saumelt daen Weit enn mien Spikja enenn.'"

31 Hee stald an noch een Jlikjnes faea, en saed: "Daut Himelsrikj es soo aus en Sampkuarn daut en Maun enn sien Flekj seid.

32 Daut es daut kjlanste Sotkuarn, oba wan daut waust, woat daut jrata aus Krut, en woat en Boom, soo daut de Faeajel unjem Himel kome en moakje sikj Tus enn dee Asta."

33 Hee jeef an noch een Jlikjnes: "Daut Himelsrikj es soo aus Haew, daut ne Fru nemt en kjnaet daut derch dree Mot Mael, bott daut gaunset met Haew jemenjt es."

34 Jesus raed aul dit to daut Follkj en Jlikjnese, en oone Jlikjnese raed hee nusscht to an;

35 Soo dautet erfelt wort waut derch daen Profeet jesajcht wea: "Ekj woa mien Mul op moake enn Jlikjnese, ekj woa Dinje raede dee fonn Weltgrunnt sent festoakje wast."

36 Donn schekjt Jesus daut Follkj wajch en jinkj em Hus enenn. En siene Jinja kjeeme no am en saede: "Doo onns daut Jlikjnes fonn daut Onnkrut erkjlaeare".

37 Hee auntwuad en saed to an: "Dee daut goode Sot seid es dee Menschesaen;

38 en daut Flekj Launt es de Welt; en daut goodet Sot, daut sent dee Saens dee to daut Himelsrikj jeheare, en daut Onnkrut sent dee, dee tom Beesa jeheare.

39 De Fient dee daen jeseit haft es de Diewel, en de Eifst es de Enj fonn dise Tiet, en dee Draschasch sent dee Enjel.

40 Soo aus daut Onnkrut toop jesaumetl woat en febrennt, soo woatet sene wan dise Tiet to Enj es.

41 De Menschesaen woat siene Enjel schekje, en dee woare aules toop saumle daut to de Sind feat, uk daen, dee jesatsloos sent.

42 En hee woat daen enn en Fiaowe enenn schmiete, doa woat weegauljet jekloag en Tanekjnirsche sene.

43 Dan woare dee Jeracjhte enn aea Foda sien Rikj schiene soo aus de Sonn. Waea Uare haft tom heare, lot am heare!"

44 "Daut Himelsrikj es soo aus en Maun dee en Schats funk daut enn en Flekj festoake wea, en festuak daut, en enn siene Freid jinkj hee en fekofft aules waut hee haud, en kofft daut Flekj.

45 Wada, daut Himelsrikj es soo aus en Haundelsmaun dee no straume Parle socht,

46 en aus hee ne seeha weatfolle funk, jinkj hee en fekofft aules waut hee haud, en kofft daen.

47 Wada, daut Himelsrikj es soo aus en Nat daut em See jeschamaete woat, en saumelt feschiedenste sort Fesch;

48 en wan daut foll es, dan brinje see daut nom Eewa, en sate sikj dol en saumle dee goode Fesch enn Jefaese, oba dee schlajchte woare rut jeschmaete.

49 Soo woatet uk senne wan dise Tiet to Enj es: dee Enjel woare kome en naeme dee beese Mensche fonn mank dee Jerajchte,

50 en woare daen enn en Fiaowe enenn schmiete; doa woat weegauljet jekloag en Taenekjnirsche senne.

51 Ha jie dit aules festone?" See saede to am: "Yo!"

52 Donn saed he to an: "Doaromm es en jieda Schreftjeleada, dee fom Himelsrikj es unjarecht worde, soo aus en Husmeista, dee ut sien Schats, Oolet uk Niehet faeabrinjt."

53 Jesus jinkj wajch fonn doa aus hee foadich wea met siene Jlikjnese.

54 En aus hee no siene Fodaschstaut kjeem, deed hee enn aeare Sienagoog unjarechte, soo daut see erstaunde, en saede: "Fonn wua haft dis Mensch soone Weisheit, en soone majchtje Woakje?

55 Es dit nich daen Holltoabeida sien Saen? es Marie nich siene Mutta, en sent nich siene Breeda Joakopp en Joosef en Siemoon, en Judas?

56 en siene Sestre, sent dee nich aula hia mank onns? Fonn wua haft hee dit aules?"

57 En see oajada sikj aewa am. Oba Jesus saed to an: "En Profeet es nich oone Ea, bute enn siene Fodaschstaut, en enn sien eajnet Hus."

58 En hee deed doa nich fael majchtje Woakje waeajen aea Onngloowe.

Bible Gateway Sponsors