A A A A A
Bible Book List

Markus 9 Reimer 2001 (REIMER)

En hee saed to an: "Enn Woarheit saj ekj junt, doa stone hia soone dee daen Doot nich schmakje woare bott see ha Gott sien Rikj kome seene enn Krauft."

Sas Doag lota neem Jesus Peeta en Jakoobus en Jehaun, en leid daen opp en huaga Boajch enopp, wua see auleen weare. En doa wort he gauns fewaundelt fer an,

en siene Kjleeda worde seeha blenkrijch Wit, soo Wit aus kjeen Wauscha dee wit moake kunn.

Donn kjeem Elia met Mooses, en dee raede met Jesus.

Donn saed Peeta to Jesus: "Meista, dit es goot fa onns hia to senne, lot onns dree Tselte moake, eena fa die, eena fa Mooses, en eena fa Elia,

dan hee wist nich waut to saje, - see enjste sikj seeha.

Donn kjeem ne Wollkj dee aewa an en Schaute jeef, en doa kjeem ne Stem ut dee Wollkj: "Dit es mien leefsta Saen, horcht no am!"

En platslich kjikjte see sikj omm, en sage kjeenem meeha bie an aus bloos Jesus.

Aus see fomm Boajch rauf kjeeme befool hee an daut see kjeenem fetale sulle waut see jeseene haude bott dee Menschesaen fom Doot oppjestone wea.

10 En see hilde daut fa sikj selfst, en fruage sikj eena daem aundra waut daut "fomm Doot oppstone" meend.

11 En see fruage am en saede: "Wuaromm saje dee Schreftjeleade dan daut Elia eascht kome mott."

12 En hee saed to an: "Elia mott werklich eascht kome en aules trajcht stale; en woo es daut fonn daem Menschesaen jeschraewe daut hee fael liede sull en to nusscht jemoakt woare?

13 Oba ekj saj junt, daut Elia es werklich aul jekome, en see deede met am wautemma see wulle, soo auset fonn am jeschraewe steit."

14 Aus see no dee aundre Jinja kjeeme, sage see fael Follkj omm an, en daut dee Schreftjeleade sikj met an streede.

15 Fuats aus daut Follkj am sach, fewunndade see sikj, en rande am to bejreese.

16 En hee fruach an: "Aewa waut streed jie junt met an?"

17 En eena utem Follkj auntwuad am: "Leara, ekj brocht mien Saen no an, dee haft en stomme Jeist;

18 en wuaemma dee am tohoole kjricht, deit dee am tooriete, en hee schumt utem Mul, en kjnirscht siene Taene, en woat stiew; en ekj fruach diene Jinje daut see daem rut driewe sulle, oba dee kunne nich."

19 En hee auntwuad an en saed: "O jie onnjleefschet Jeschlajcht! woo lang saul ekj bie ju senne? woo lang saul ekj junt noch fedroage? Brinjt am no mie."

20 En see brochte daen Jung no am. En aus dee Jeist am sach, schmeet dee daem Jung dol met Jewault, en dee Jung foll oppe Ead, en weeld romm, en schumd utem Mul.

21 Hee fruach sien Foda: "Woo lang es daut met am soo jewast?" En hee saed: " Fonn Kjint aun.

22 En foaken schmit hee am em Fia, en em Wota, en prooft am ommtobrinje; oba wan du irjentwaut doone kaunst, dan erboarm die aewa onns."

23 En Jesus Saed to am: "Daut Wuat - 'wan du kaunst' - aules es maeajlich fa daem dee jleeft."

24 Daut Kjint sien Foda schreach platslich en saed: "Ekj jleew! Halp mien Onngloowe!"

25 Jesus sach daut daut Follkj toop rand, en beschwicht daen onnreine Jeist, en saed to daen: "Du doowe en stomme Jeist, komm ut am rut, en go niemols wada enn am enenn."

26 En dee schreach, en schedded am seeha, en kjeem rut, en daut Kjint wea soo aus Doot, soo daut fael saede daut hee doot wea.

27 Oba Jesus neem siene Haunt en recht am opp, en hee stunnt opp.

28 Aus dee em Hus enenn kjeeme, fruage siene Jinje am enn priewaut: "Wuaromm ku wie daem nich rut driewe?"

29 En hee saed to an: "Dise sort kome opp kjeen aundre Wajch rut aus derch Jebaed."

30 See feleete doa en reisde derch Galilaea, en hee wull nich ha daut irjent waea daut weete sull;

31 dan hee lead siene Jinja, en saed to an: "De Menschesaen woat enn Mensche Henj ferode woare, en dee woare am doot moake, en no daem daut see am doot jemoakt ha, woat hee wada oppstone."

32 Oba see festunnde dee Raed nich, en enjste sikj am to froage.

33 Donn kjeeme see no Kapernaum. Aus see eascht em Hus weare, fruach hee an: "Aewa waut streed jie ju hinjawaeajes?"

34 Oba see weare stel, dan see haude hinjawaeajes jestraede aewa waea daut Jratste wea.

35 Hee sad sikj dol, roopt dee Twalw, en saed to an: "Wan irjen waea daut Jratste wel senne, saul hee daut Latste senne, en aulamaun Deena."

36 Donn neem hee en Kjint en stald daem med unja an, neem daut enn siene Oarms, en saed to an:

37 "Waeaemma eent fonn soone Kjinje oppnemt enn mien Nome, nemt mie opp; en waeaemma mie oppnemt, nemt daem opp dee mie jeschekjt haft."

38 Jehaun saed to am: "Leara, wie sage eenem dee enn dien Nome beese Jeista rut dreef, oba hee es nich eena fonn onns, en wie feboode am daut."

39 Oba Jesus saed: "Doot am daut nich febeede, dan doa es kjeena dee en majchtjet Woakj kaun enn mien Nome doone, dee boolt doaropp wudd beeset fonn mie raede.

40 Dan waea nich jaeajen onns es, es fa onns.

41 En waeaemma junt en Kuffel Wota jeft enn mien Nome, wiel jie Christus aunjeheare, saj ekj junt enn Woarheit, dee woat opp kjeen wajch sien Loon feleare.

42 En waeaemma eent fonn dise Kjleene, dee aun mie jleewe, beleidicht, daut wudd baete senne fa soonem daut en Maelsteen romm sien Kjnek jehonje wort, en am em See enenn jeschamete wort.

43 En wan diene Haunt die feuasoakjt to sindje, dan schnied daen auf; dan daut es baeta fa die jelaemt enn daut Laewe enenn to gone, dan twee Henj ha, en enne Hal to kome, wua daut Fia nich utolasche jeit;

44 [ Wua dee Warm nich doot gone, en daut Fia niemols ut jeit.]

45 En wan dien Foot die feuasoakjt to sindje, dan schnied daen auf, dan daut es baete fa die lom enn daut Laewe enenn to gone, dan twee Feet ha, en enne Hal jeschamete woare;

46 [ Wua dee Warm nich doot gone, en daut Fia niemols utjeit.]

47 En wan dien Uag die to de Sind feuasoakjt, dan riet daut rut, dan daut es baeta fa die met een Uag enn Gott sien Rikj enenn to kome, dan twee Uage ha, en enne Hal jeschamete woare,

48 wua dee Worm nich doot jeit, en daut Fia nich utolasche jeit.

49 Dan en jieda eena saul met Fia jesollte woare.

50 Sollt es goot; oba wan daut Sollt nich meeha solltich es, met waut wel jie dan Jeschmack doa biebrinje? Hat Sollt enn juntselfst, en hoolt Fraed unjarenaunda."

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes