Enn dee Doag weare doa en groot deel Mensche toop jekome, en haude nusscht to aete, en hee roopt siene Jinja no sikj en saed to an:

"Mie jaumat daut aewa dit Follkj, dan dee sent hia nu aul dree Doag bie mie, en ha nusscht to aete;

en wan ekj an soo oone Aete nohuess gone lot, woare see hinjawaeajes feschmachte;" en walkje weare fonn en langet Enj auf.

Siene Jinja saede to am: "Fonn wua wudd irjent waea hia enne Wiltnes fa dise jenuach Broot kjriehe daut dee kunne Saut woare?"

Hee fruach an: "Woo fael Brood ha jie?" En see saede: "Saewen."

Hee befool daut daut Follkj sikj sull dol sate oppe Ead; en hee neem dee saewen Brood, dankt doafaea, bruak dee twei en jeef dee Jinje dee, daut see dee sulle utedeele, en see jeewe daut Follkj dee Brood.

See haude uk en poa Fesch, en hee saeajend dee, en saed dee sulle de Mensche uk jejaeft woare.

En aule aute, en worde saut, en see hoowe dee Broke opp dee aewajeblaewe weare, en kjreaje saewen Kjarw foll.

Doa weare bie feeha Dusent Mensche. Donn leet hee daen gone.

10 Fuats steach hee enn daut Schepp enenn met siene Jinja, en see kjeeme no dee Ommjaeajent bie Dalmanuta.

11 Donn kjeeme Farisaea no am, en funge aun met am to striede, en sochte fonn am en Teakjen fom Himel, daut see am feseakje kunne.

12 Hee staend enn sien Jeist, en saed: "Wuaromm seakjt dit Jeschlajcht en Teakjen? Enn Woarheit saj ekj junt, dit Jeschlajcht woat kjeen Teakjen jejaeft woare."

13 En hee feleet an, steach enn daut Schepp enenn en fua aewa no dee aundre Sied.

14 Nu haude see fejaete Brood met to naeme, see haude bloos een Broot bie an em Schepp.

15 Donn befool hee an en saed: "Pausst opp fa dee Farisaea en Heroodes aeare Haew".

16 See beraede sikj unjarenaunda daut hee daut saed wiel see nich Broot haude met jenome.

17 Oba Jesus wist daut, en saed to an: "Wuaromm raed jie unjarenaunda wiel jie nich Broot met jenome ha? Festo jie noch nich, en denkje nich? Sent june Hoate noch soo hoat?

18 Ha jie Uage en seene nich, en Uare oba heare nich; ha jie nich behoole?

19 Aus ekj dee fief Brood bruak mank dee fief Dusent, woo fael kjreemels saumeld jie toop?" See saede to am: "Twalw."

20 "Oda dee saewen mank dee feeha Dusent, en woo fael Kjarw foll saumeld jie toop?" En see saede: "Saewen."

21 Hee saed to an: "Kje jie nich festone?"

22 See kjeeme donn no Betseeda. See brochte am en blinje Maun, en prachada am daut hee am sull aunreare.

23 Hee foot daem blinje Maun aune Haunt en leid am ut daut Darp rut, speach enn siene Uage, laed siene Henj opp am, en fruach am auf hee irjent waut kunn seene.

24 Hee kjikjt opp en saed: "Ekj see Mana, en daut sit soo aus wan Beem romm gone."

25 Donn laed hee wada siene Henj opp siene Uage, en donn kjikjt hee rajcht, en wea gauns jeheelt, en kunn aules kloa seene.

26 Hee schekjt am no sien Hus, en saed: "Go nich enn daut Darp enenn."

27 Jesus jinkj donn met siene Jinja no dee Darpa enn Siseraea Filipe; en hinjawaeajes forscht hee siene Jinja ut en saed to an: "Waea saje dee Mensche daut ekj sie?"

28 En see saede to am: "Jehaun dee Taufa, en aundre Elia, noch aundre, eena fonn dee Profeete."

29 En hee fruach an: "Oba waea saj jie daut ekj sie?" Peeta auntwuad en saed to am: "Du best dee Christus."

30 Hee woarnd an daut see kjeenen fonn am saje sulle.

31 Donn funk hee aun an to leare daut dee Menschesaen fael wudd liede motte, en fonn dee Ellteste en Huagapriesta en Schreftjeleade feschamete woare, en dootjemoakt woare, en omm dree Doag wada oppstone wudd.

32 En hee raed doafonn gauns em Opne. Donn neem Peeta am auntsied en funk aun am to beschwichte.

33 Oba hee dreid sikj omm en kjikjt siene Jinje aun en beschwicht Peeta, en saed: "Go hinja mie, Soton, dan du hast nich Gott siene Waeaj em Senn, oba Mensche aeare."

34 En hee roopt daut Follkj en siene Jinje no sikj, en saed to an: "Wan irjentwaea mie wel nofolje, dan lot am sikj selfst aufsaje, en sien Kjriets opp sikj selfst naeme, en mie nofolje.

35 Dan waea sien Laewe rade wel, woat daut feleare; oba waea sien Laewe feleare woat waeajen mie en daut Evanjeelium, woat daut rade.

36 Dan waut woat en Mensch daut nutse wan hee de gaunse Welt jewennt, oba am daut wudd siene Seel koste?

37 Oda waut kaun en Mensch enn Tusch jaewe fa siene Seel?

38 Dan waeaemma sikj met mie en miene Wead schaeme woat enn dit eehebraeakjerischet en sintlijchet Jeschlajcht, woat dee Menschesaen sikj uk schaeme wan hee enn sien Foda siene Harlichkjeit kjemt met siene heilje Enjel."

Bible Gateway Sponsors