Donn fesaumelde dee Farisaea, en walkje fonn dee Schreftjeleade fonn Jerusalem sikj omm am.

En aus see sage daut walkje fonn dee Jinja Broot aute met onnreine Henj, daut heet, see haude sikj nich eascht de Henj jewosche,

- dan dee Farisaea en aul dee Jude aete nich wan see nich eascht aeare Henj foaken wausche, en hoole faust aun dee Ellteste aeare Faeaschrefte.

En wan see fom Moakjtplauts kome, bespretse see sikj eascht ferem aete, en soo ha see fael feschiedne Dinje dee see jekraeaje ha to hoole, soo aus Kuffels, en Jefaesse, en Messinj Kjaetels utwausche; -

en dee Farisaea en Schreftjeleade fruage am: "Wuaromm waundle diene Jinja nich no dee Ellteste aeare Faeaschrefte, en aete Broot oone aeare Henj to wausche?"

En hee saed to an: "Enn Woarheit haft dee Profeet Jesaja aewa junt Heichla jeprofitseit, soo auset jeschraewe steit: 'Dise Mensche eare mie met aeare Leppe, oba aea Hoat es wiet auf fonn mie;

fejaefs baede see mie aun, en leare bloos Menschefaeaschrefte'.

Jie ha Gott siene Jeboote felote, en hoole Mensche aeare Faeaschrefte."

En hee saed to an: "Seeha fein ha jie Gott sien Jeboot auntsied jesat, soo daut jie june Faeaschrefte hoole kjenne.

10 Dan Mooses saed: 'Du saust dien Foda en diene Mutta eare', en, 'waea bees raet fonn sien Foda oda siene Mutta saul dootjemoakt woare'.

11 Oba jie saje: 'Wan en Maun to sien Foda oda to siene Mutta sajcht: 'Korban', daut heet, daut es no Gow, woont jie aundasch wudde fonn mie kjriee',

12 dan lot jie am wieda nusscht fa sien Foda oda siene Mutta doone,

13 en doaderch moak jie Gott sien Wuat to nusscht derch dee Faeaschrefte dee jie jekjraeaje ha; en soo doo jie met fael aenlijet."

14 Hee roopt daut Follkj no sikj, en saed to an: "Horcht aula no mie, en festot waut ekj saj.

15 Doa es nusscht waut fonn bute enn en Mensch enenn kjemt daut am feonnreinje kaun; oba waut ut en Mensch erut kjemt, doaderch woat hee Onnrein."

16 [ Waea Uare haft tom heare, lot am heare].

17 Aus hee fonn daut Follkj wajch enn en Hus enenn jinkj, fruage siene Jinja am waeajen daut Jlikjnes.

18 En hee saed to an: "Se jie uk soo oone Festaunt? Festo jie nich daut waut fonn bute enn en Mensch enenn jeit, kaun am nich Onnrein moake,

19 dan daut jeit nich enn sien Hoat enenn, oba em Buck, en dan utem Kjarpa rut, en moakt aulet Aete rein?"

20 En hee saed: "Waut ut en Mensch rut kjemt, daut moakt am Onnrein.

21 Dan fonn ut daut Mensche Hoat kome beese Jedanke, Hurarie, Deewerie, Mort,

22 Eehebruch, Jiets, Onnjerajchtichkjeit, Lest, losstje Jedanke, en beeset Uag, Lastre, Stollt, Dommheit;

23 aul dise beese Dinje kome fonn benne, en moake en Mensch Onnrien.

24 Hee jinkj fonn doa wajch no dee Tierus Ommjaeajent. Doa jinkj hee enn en Hus enenn en wull nich ha daut irjent waea sull weete daut hee doa wea, oba hee kunn nich festoake bliewe;

25 oba platslich head ne Fru fonn am. Aeare Dochta haud en onnreina Jeist, en see kjeem en foll am fere Feet.

26 Dee Fru wea ne Jriechesche, en wea enn Sierean-Feniesea jebuare; en see prachad am daut hee daen beesea Jeist rut driewe wudd.

27 Oba hee saed to aea: "Lot dee Kjinje eascht saut woare, dan daut es nich goot daut Broot fonn dee Kjinje to naeme en daut no dee Hunj schmiete."

28 See auntwuad en saed: "Yo, Herr, en doch aete dee Hunj fonn dee Kjinje aeare Kjreemels."

29 En hee saed to aea; "Omm dien Wuat haulwe, go! Dee beesa Jeist es ut diene Dochta rut jegone."

30 En aus see nohus kjeem, funk see daut Kjint em Bad lige, en dee beesa Jeist wea rut jegone.

31 En wada jinkj hee ut dee Tierus Ommjaeajent rut, en kjeem derch Siedoon nom galilaeasche See, med en dee Ommjaeajent bie Dekapolis.

32 See brochte am en Maun dee Doof wea, en kaum raede kunn, en see prachada am daut hee siene Haunt opp am laje wudd.

33 Hee neem am auntsied, wajch fonn daut Follkj, en laed siene Finjasch enn siene Uare enenn, speach, en read siene Tung aun,

34 en kjikjt nehecht nom Himel, staend en saed to am: "Aefata!", daut meent, "Sie opjemoakt!"

35 Siene Uare weare opjemoakt, en platslich, waut dee Tung jebunje haud, wea loos jemoakt, en hee kunn kloa raede.

36 En hee befool an daut see kjeenem saje sulle. Oba eendoont woo fael he daut feboot, muake see daut bloos soo fael meeha bekaunt.

37 En see weare bute mote erstaunt, en saede: "Hee haft aules goot jemoakt, hee moaktet, daut sogoa dee Doowe heare, en dee Stomme raede."