Hee jinkj fonn doa wajch, en kjeem no siene Fodastaut, en siene Jinje weare met am met.

Aus dee Saubat kjeem, deed hee enn aeare Sienagoog unjarechte, en fael dee daut heade, weare erstaunt, en saede: "Fonn wua haft dis Maun aul dit, en waut es dise Weisheit dee am jejaeft es? En aul dee majchtje Wunnda dee derch am paseare?

Es dit nich dee Temmamaun, Marie aea Saen, en Brooda aun Jakoobus, en Jooses, en Judas, en Siemoon? en sent siene Sestre nich hia mank onns?" En see oajada sikj aewa am.

Jesus saed to an: "En Profeet es nich oone Ea bute enn siene Fodastaut, en mank siene Fewaunte en Famielje."

En hee kunn doa nich fael majchtje Woakje doone bute siene Henj opp en poa Kranke opplaje en daen heele.

En hee wunndad sikj aewa aea Onngloowe.

Hee jinkj enn dee Darpa runnt omm en lead.

Hee roopt dee Twalw no sikj, en funk aun daen rut to schekje, twee bie twee, en jeef an Follmacht aewa onnreine Jeista,

en befool an daut see nusscht met naeme sulle buta en Gonstok, kjeen Broot, kjeen Jelttausch, uk nich Jelt em Gort.

Binjt junt de Schoo aun, trakjt oba nich twee Wanikjs aun."

10 En hee saed to an: "En wuaemma jie enn en Hus enenn kome, blieft doa bott jie wieda reise.

11 En enn wautfonne Staed see junt nich oppnaeme, uk nich no junt horche, got fonn doa wajch en scheddat daen Stoff fonn june Feet fa en Zeichnes jaeajen an."

12 See jinje en praedjde daut Mensche sulle Buesse doone,

13 en see dreewe fael beese Jeista rut, en saulwde fael Kranke met Eelj en heelde daen.

14 Donn kjreach Kjeenich Heroodes fonn am to heare, dan sien Nome wea wiet en breet bekaunt, en see saede: "Jehaun dee Taufa es fom Doot oppjestone, doawaeajen wirkje dee kjraftkje Woakje enn am".

15 Oba aundre saede: "Hee es Elia", en noch aundre saede: "Hee es en Profeet, soo aus eena fonn dee Profeete".

16 Oba aus Heroodes doafonn head, saed hee: "Daut es Jehaun, daem ekj de Kopp aufneem".

17 Dan Heroodes selfst haud Jehaun jefange jenome, en am jebunje en em Jefenknes jestoppt omm sien Brooda Filip siene Fru Heroodias, dan hee haud sikj met aea befriet.

18 Jehaun haud to Herodes jesajcht: "Daut es nich rajcht daut du dien Brooda siene Fru hast.

19 Nu Heroodias hilt daut jaeajen am, en wull am jearen doot moake, oba kunn nich;

20 dan Heroodes enjst sikj fa Jehaun, wiel hee wist daut Jehaun en jerajchta en heilje Maun wea, en wan hee am head wort hee seeha Onnrueijch, oba horcht doch jearen no am.

21 Aus nu en pausende Dach kjeem opp Heroodes sien Jeburtsdach, muak hee en Owentkost fa siene Huachbeaumte, Beriemde, en Faeastona enn Galilaea.

22 Aus dee Heroodias aeare Dochta enenn kjeem en daunst, jefoll Heroodes daut seeha, uk daen dee bie am weare. En dee Kjeenich saed to daut Maeakje: "Froag mie no wautemma du west, ekj woa die daut jaewe."

23 Hee fespruak aea daut met en Schwua: "Wautemma du woascht fonn mie froage woa ekj die jaewe, bott daut haulwet fonn mien Kjeenichrikj."

24 See jinkj rut en fruach aeare Mutta: "No waut saul ekj froage?" See saed: "Jehaun dee Taufa sien Kopp."

25 See kjeem fuats trig, en saed: "Ekj wel nu fuats Jehaun dee Taufa sien Kopp opp ne Plot."

26 Dee Kjeenich wea seeha betriebt doaraewa, oba waeajen daut Schwua, en daen dee bie am saute, wull hee aea daut nich aufsaje.

27 En platslich schekjt dee Kjeenich en Henkja, en jeef befael daut sien Kopp sull jebrocht woare. Dee jinje nom Jefenknes en hakjte Jehaun daen Kopp auf,

28 en brochte daen Kopp opp ne Schiew, en hee jeef daut Maeakje daen, en daut Maeakje jeef aeare Mutta daen.

29 Aus siene Jinja daut heade, jinje see en neeme sien Lief en laede daut enn en Grauf.

30 Dee Apostel saumelde sikj omm Jesus, en brochte am Berecht fonn aules waut see jedone en jeleat haude.

31 En hee saed to an: "Komt apoat no ne wiltnes Staed en doot en stoot ruhe;" dan fael Mensche kjeeme en jinje, en see haude nich emol Jelaeajenheit tom aete.

32 See fuare auleen wajch enn en Schepp no ne wiltnes Staed.

33 Oba fael sage an wajch foare, en kjande an, en rande tofoot fonn aul dee Staede, en kjeeme fer an doahan.

34 Aus Jesus rut steach, sach hee fael Mensche, en am jaumad daut aewa an, dan see weare soo aus Schop oone en Hoad, en hee funk aun an fael to leare.

35 Auset nu lot wort, kjeeme siene Jinje no am en saede: "Dit es ne wiltnes Staed, en daut es nu aul lot.

36 Schekj dee Mensche wajch daut see kjenne no dee Flekje en Darpa runt omm gone en waut kjeepe, daut see aete kjenne."

37 Oba hee auntwuad en saed to an: "Jaeft jie an to aete!" See saede to am: "Sull wie gone en Broot kjeepe fe twee Hundat Selwastekje, en daen to aete jaewe?"

38 Hee saed to an: "Woo fael Brood ha jie?" See saede: "Fief, en twee Fesch."

39 En hee befool an daut dee sikj enn Gruppe sulle dolsate oppet jreenet Graus.

40 En see sade sikj dol en Gruppe fonn Hundat en fonn Feftich.

41 Hee neem dee fief Brood en twee Fesch, kjikjt nom Himel, saeajend daut, bruak dee Brood twei en jeef dee Jinja daut, en dee deelde daut ut mank an aula, en dee Fesch uk aun aulem.

42 En dee aute aula en worde saut.

43 Donn neeme see dee bieta opp dee aewajeblaewe weare, en felde twlaf Kjarw.

44 En doa weare bie fief Dusent Mana dee je-aete haude.

45 Fuats doaropp bedingd hee siene Jinja daut see fer am sulle no dee aundre Sied foare no Betseeda, wiel hee daut Follkj gone leet.

46 Aus hee fonn daen Aufscheet jenome haud, jinkj hee opp en Boajch omm doa to baede.

47 Auset Owent wea, wea daut Schepp med oppem See, en hee wea auleen oppem Launt.

48 En hee sach daut see en Not weare biem roodle, dan dee Wint wea jaeajenaun; en enn dee feade Nachtwoak kjeem hee no an, en jinkj oppem Wota; en wull bie an febie gone.

49 Oba aus see am sage oppem Wota gone, dochte see dautet en Jespanst wea, en schreaje;

50 dan aule sage am, en enjste sikj. Oba hee raed fuats met an, en saed: "Siet jetroost! dit sie ekj, enjst junt nich!"

51 Hee steach enn daut schepp enenn, en dee Wint head fuats opp, en see fewunndade sikj seeha;

52 dan see festunnde noch nich fonn dee Brood, en aeare Hoate weare noch Hoat.

53 See fuare aewa en kjeeme no daut Launt Jenetsaret, en ankade doa.

54 En platslich aus see ut daut Schepp erut steaje, kjande see am,

55 en rande derch dee gaunse Ommjaeajent en funge aun dee Kranke opp aeare Bade to brinje, aus see heade daut hee doa wea.

56 En wuaemma hee enn Darpa, oda Staede, oda enn dee Ommjaeajent, oda enn Moakjplautse kjeem, brochte see aeare Kranke, en prachade am daut see uk bloos daen Soom fonn siene Kjleeda kunne aunscheare; en so fael aus am aunscheade, worde jesunt.

Bible Gateway Sponsors