10 Hee feleet doa en kjeem enn dee judaeasche Ommjaeajent, en aune aundre Sied fomm Jordan, en fael Follkj jinkj met am met, en soo aus siene Jewanheit wea, lead hee an.

Donn kjeeme Farisaea no am en fruage am aufet rajcht wea fa en Maun sikj fonn siene Fru scheede to lote, am doamet to feseakje.

Hee auntwuad en saed to an:

"Waut haft Mooses junt befoole?" En see saede: "Mooses erlaubd en Scheidebreef to schriewe en aea gone lote."

En Jesus saed to an: "Hee schreef junt daut Jeboot waeajen june hoade Hoate.

Oba fonn Aunfank, aus aules erschaufe wort, muak hee Maun en Fru.

Doaromm woat en Maun sien Foda en siene Mutta felote,

en dee twee woare een Fleesch senne.

Doaromm, waut Gott toop jebunge haft, lot nich Mensche uteneen riete."

10 Aus see em Hus weare, fruage siene Jinja am omm dee Sach.

11 En hee saed to an: "Waeaemma sikj fonn siene Fru scheede deit, en ne aundre friet, brakjt de Eehe met aea.

12 En wan ne Fru sikj fonn aea Maun scheede deit, en sest waem friet, brakjt see de Eehe."

13 Donn brochte see Kjinje no am daut hee an aunfote sull, oba dee Jinja waeade an.

14 Aus Jesus daut sach, wea hee seeha onntofraed, en saed to an: "Lot dee Kjinja no mie kome, en waeat daen nich, dan fonn soone es daut Gottesrikj.

15 Enn Woarheit saj ekj junt: waeaemma daut Gottesrikj nich soo aun nemt aus en Kjint, woat opp kjeen wajch doa enenn kome."

16 En hee neem daen enn siene Oarms, laed siene Henj opp an, en saeajend an.

17 Aus hee fonn doa wieda jinkj delengd daen Wajch, kjeem eene no am jerant, kjneed sikj fer am dol, en fruach: "Gooda Leara, waut mott ekj doone daut ekj daut eewjet Laewe oawe kaun?"

18 Jesus saaed to am: "Wuaromm nanst du mie goot? Kjeena es goot buta Gott.

19 Du weetst dee Jeboote: Du saust nich dootmoake, du saust nich de Eehe braeakje, du saust nich staele, du saust nich faulschet Zeichnes jaewe, du saust nich aundre beschumle, du saust Foda en Mutta eare."

20 En hee saed to am: "Leara, duat ha ekj aules jehoole fonn junk opp."

21 Jesus kjikjt am aun, haud am leef en saed to am: "Die faelt een Dinkj. Go, fekjeep waut du eajenst, en jeef dee Oama daut, dan woascht du Schats ha em Himel, en komm, folj mie no."

22 Oba hee wea felaeaje aewa dee Raed, en jinkj truarich wajch, dan hee haud fael Habgoot.

23 En Jesus kjikjt sikj romm en saed to siene Jinja: "Woo schwoa woat daut senne fa soone dee rikj sent, enn daut Gottesrikj enenn to kome."

24 En siene Jinja weare erstaunt aewa siene Wead. En Jesus auntwuad en saed wada: "Kjinja, woo schwoa esset enn daut Gottesrikj enenn to kome.

25 Daut es leichta fa en Kameel derch en Noteluag to gone, dan fa en rikja Maun enn daut Gottesrikj enenn to kome."

26 Donn weare see buta mote erstaunt, en saede eena tom aundra: "Waea kaun dan Seelich woare?"

27 Jesus kjikjt an aun en saed: "Bie Mensche es daut ommaeajlich, oba nich bie Gott, dan bie Gott es aules maeajlich.

28 Peeta saed to am: "Kjikj, wie ha aules felote en sent die nojefolcht."

29 Jesus saed: "Enn Woarheit saj ekj junt, doa es nich eena dee Hus oda Breeda oda Sestre oda Mutta oda Foda oda Kjinje oda Flekje Launt felote haft omm mienet en daut Evanjeelium haulwe,

30 dee nich enn dise Tiet hunndat mol Hiesa en Breeda en Sestre en Kjinje en Flekje Launt kjriehe woat, met Fefolljunk, en enn dee komende Tiet, daut eewjet Laewe.

31 En fael dee nu daut easchte sent, woare daut latste sene, en dee latste, daut easchte."

32 Nu weare see oppem Wajch no Jerusalem oppto, en Jesus jinkj feropp; en see weare erstaunt, en dee doa nefoljde haude Angst. Donn neem hee wada dee Twalw, en funk aun an faea to laje waut boolt paseare wudd:

33 "Kjikjt! wie gone no Jerusalem, en dee Menschesaen woat ferode woare aun dee Huagapriesta en Schreftjeleade, en dee woare am tom Doot fedaume, en woare am aune Heide aewajaewe

34 en woare am fespotte, en am aunspiehe, en am feheiwe, en am dootmoake, en no dree Doag woat hee wada oppstone."

35 Donn kjeeme daen Tsebedaeaus siene twee Saens, Jakoobus en Jehaun, en saede to am: "Leara, wie wele daut du waut fa onns doone saust, wautemma wie die no froage."

36 En hee saed: "Waut wel jie ha daut ekj fa junt doone saul?"

37 En see saede to am: "Jeff onns dit, daut wie kjenne eena aun diene rajchte Sied sette, en eena aune linkje Sied enn diene Harlichkjeit."

38 En Jesus saed to an: "Jie weete nich no waut jie froage. Kje jie daut Kuffel drinkje daut ekj drinkje woa, oda dee Taufe met dee ekj woa jetauft woare?"

39 En see saede: "Wie kjenne". En Jesus saed to an: "Daut Kuffel daut ekj drinkje woa, woa jie uk drinkje, en dee Taufe met woone ekj woa jetauft woare, woa jie uk jetauft woare!

40 Oba aun miene rajchte Sied en aune linkje sied to sette, es nich mient to jaewe, oba daen fa waem daut reed jemoakt es."

41 Aus dee aundre Tean daut heade, worde see seeha doll aewa Jakoobus en Jehaun.

42 Donn roopt Jesus an no sikj en saed to an:: "Jie weete daut soone dee aewa Natsjoone harsche wele, Harschofft aewa an eewe, en dee Beaumte eewe Jewault aewa an.

43 Oba soo saul daut nich mank junt senne; oba waeaemma mank ju wel groot senne, dee saul jun Deena senne,

44 en waeaemma mank ju wel daut easchte senne, saul en Sklow senne aun aulem;

45 dan sogao dee Menschesaen es nich jekome sikj bedeene to lote, oba to deene, en sien Laewe hantojaewe aus Leesjelt fa faele.

46 Donn kjeeme see no Jieriko. En aus he fonn Jieriko rut jinkj met siene Jinja en fael Follkj, saut daem Timaeaus sien Saen Bartimaeaus, en Blinje Pracha, besied daem Wajch.

47 Aus hee head dautet Jesus dee Natsareena wea, funk hee aun to schriehe en saje: "Jesus, Doft sien Saen, erboarm die aewa mie!"

48 En fael beschwichte am daut hee stel senne sull. Oba hee schreach bloos soo fael lude: "Jesus, Doft sien Saen, erboarm die aewa mie."

49 Jesus stunnt stel en saed: "Roopt am!". En see roopte daen blinja Maun en saede to am: "Sie mootich! sto opp, hee roopt die!"

50 Hee schmeet sien Auntsuch auntsied, huppst opp en kjeem no Jesus.

51 Jesus auntwuad am en saed: "Waut west du ha daut ekj fa die doone saul?" En dee Blinja saed to am: "Meista; daut ekj wada seene kaun."

52 En Jesus saed to am: "Go, dien Gloowe haft die jeheelt!" En platslich kunn hee wada seene, en foljd am no em Wajch.