Dee Aunfank fonn daut Evanjeelium fonn Jesus Christus.

Em Profeet Jesaja steitet jeschraewe: "Kijkj! ekj woa mien Enjel fer die feropp schekje, dee die daen Wajch reed moake woat;

ne Stem dee enne Wiltnes schriehe woat: 'Moakt daem Herr sien Wajch reed, moakt sien Stich jlikj".

Jehaun kjeem en deed enne Wiltnes taufe, en praedjd ne Taufe to Buesse fa de Sinde fejaewunk.

En aul dee fonn dee Judaea Ommjaeajent, en dee fonn Jerusalem, kjeeme no am, en bekjande aeare Sind, en hee tauft an enn daem Fluss Jordan.

Nu Jehaun wea jekjleet met Kameelhoa, en haud en ladane Gort omm siene Lende, en hee aut Heischrakje en wila Honnich.

En hee praedjd en saed: "No mie kjemt eena dee stoakja es aus ekj sie, en ekj siehet nich weat mie fer am dol to bekje en am de Schoobenj optoleese.

Ekj tauf ju enn Wota, oba hee woat junt em Heilje Jeist taufe."

Nu pasead daut enn dee Doag daut Jesus no Natsaret enn Galilaea kjeem, en leet sikj fonn Jehaun em Jordan taufe.

10 En platslich aus hee utem Wota erut kjeem, sach hee daem Himel opjeraete, en dee Jeist rauf kome no am soo aus ne Duw;

11 en ne Stem kjeem ut dee Himels: "Dit es mien leefsta Saen, ekj sie seeha tofraed met die."

12 En fuats dreef dee Jeist am enne Wiltnes enenn.

13 En hee wea featich Doag enne Wiltnes wua Soton am fesocht, en hee wea mank dee wile Teare, en Enjel kjeeme en bedeende am.

14 No daem daut Jehaun jefange jenome wea, kjeem Jesus no Galilaea en praedjd daut Evanjeelium fonn Gott

15 en saed: "Dee Tiet es jekome, en Gott sien Rikj es dicht biem kome; doaromm doot Buesse en jleeft enn daut Evanjeelium."

16 Aus hee nu besied daen galilaeasche See jinkj, sach hee Peeta en sien Brooda Aundrees, dee aeare Nats em Wota enenn schmeete, dan see weare Fescha.

17 En Jesus saed to an: "Komt met mie met, en ekj woa junt to Menschefescha moake."

18 En platslich feleete see aeare Nats en jinje met am met.

19 En Enj wieda sach hee Jakoobus, daem Tsebedaeaus sien Saen, en Jehaun sien Brooda em Schep, dee flekjte aeare Nats.

20 Fuats roopt hee an, en see feleete aea Foda Tsebedaeaus em Schep met dee aunjenomne Deena, en jinje met am met.

21 En see jinje no Kapernaum, en fuats jinkj hee aum Saubat enne Sienagog enenn, en deed doa unjarechte.

22 En see weare erstaunt aewa siene Lea, dan he lead an soo aus eena dee Follmacht haud, en nich soo aus dee Schreftjeleade.

23 Fuats wea doa en Maun enne Sienagoog dee en onnreina Jeist haud, dee schreach en saed:

24 "Waut ha wie met die to doone, du Jesus dee Natsareena? Best du jekome onns to fenichte? Ekj weet waea du best, dee Heilja fonn Gott!"

25 En Jesus beschwicht am, en saed: "Sie stel en komm ut am rut!"

26 En dee Jeist schmeet daem Maun oppe Ead, en kjeem ut am rut.

27 En aula weare erstaunt, en fruage sikj unjerenaunda, en saede: "Waut es dit? Es dit ne niehe Lea met Follmacht? Dan hee jeft dee onnreine Jeista Befael, en dee jehorche am!"

28 Oba dis Berecht fonn am spreed sikj haustich romm enn dee gaunse galilaeische Ommjaeajent.

29 Fuats aus see fonn dee Sienagoog rut jinje, kjeeme see met Jakoobus en Jehaun, enn Siemoon en Aundrees aeare Woninj enenn.

30 Nu Siemoon siene Schweamutta wea krank em Bad met en Feeba, en fuats saede see am daut.

31 Hee jinkj no aea, recht aea opp, en hilt aeare Haunt, en daut Feeba feleet, en see deend an.

32 Auset nu Owent wea, en dee Sonn unja jinkj, brochte see aul daen dee krank weare, en dee met beese Jeista besaete weare, no am;

33 en dee gaunse Staut wea fesaumelt bie dee Daea.

34 En hee heeld fael dee krank weare met feschiedenste Krankheite, en dreef fael beese Jeista rut, en leet dee Jeista nich raede, dan dee kjannde am.

35 Hee stunnt tiedich dee naeakjste Morje opp, jinkj rut en jinkj wajch no ne wiltnes Staed, en baed doa.

36 Oba Siemoom en dee, dee met am weare, sochte am, funge am en saede:

37 "Aule Mensche seakje no die".

38 En hee saed to an: "Wel wie sestwua hangone, no dee Darpa dee hia dichtbie sent, daut ekj doa uk praedje kaun, dan daut es wuaromm ekj jekome sie."

39 En hee kjeem en praedjd enn aeare Sienagooge enn gauns Galilaea, en dreef dee beese Jeista rut.

40 Donn kjeem en Utsautsja no am, foll opp siene Kjneehe, en prachad am en saed: "Herr, wan du welich best, dan kaunst du mie rein moake".

41 Am jaumad daut aewa am, en hee strakjt siene Haunt ut, read am aun en saed: "Ekj sie welich, sie rein."

42 en platslich feleet dee Utsauts, en hee wea rein.

43 En hee saed am strenj aun, en schekjt am fuats rut,

44 en saed to am: "See daut du kjeenem dit fetalst, oba go en lot daem Priesta die seene, en brinj en Opfa soo aus Mooses befoole haft, aus en Zeichnes fa an."

45 Oba hee jinkj rut en raed to fael doafonn, en fespreed daut wiet en breet, soo daut Jesus nich meeha em opne kunn enn ne Staut enenn gone, oba bleef bute enn Wiltnes Staede; en dee Mensche kjeeme no am fonn aule Siede.