A A A A A
Bible Book List

Marek 6Slovo na cestu (SNC)

Pak se Ježíš s učedníky vrátil do svého domovského města Nazaretu.

Když přišla sobota, kázal v tamější synagóze, kde mu naslouchalo mnoho lidí. Byli překvapeni a říkali si: "Kdepak se to naučil? Kde se u něho vzala ta moudrost? A dokonce dělá i zázraky!

Známe ho přece jako tesaře, syna Marie. Jeho bratři jsou Jakub, Josef, Juda a Šimon. A také jeho sestry žijí mezi námi." Nemohli se s tím prostě vyrovnat, dokonce se nad tím pohoršovali.

Ježíš jim na to řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo, jako ve vlastní obci a rodině." Jejich nedůvěra ho zarmoutila

5-6 a nemohl tam učinit žádný zázrak; jen na několik nemocných položil ruku a uzdravil je. Rozhodl se, že se obrátí k lidem v okolních vesnicích.

Potom svolal svých dvanáct učedníků, vysílal je po dvojicích a propůjčil jim schopnost osvobozovat lidi z moci zla.

8-9 Nakázal jim, aby si na cestu kromě hole nic nebrali: žádný chléb, žádná zavazadla, žádné peníze, dokonce ani náhradní obuv nebo šaty.

10 Dal jim pokyny: "V každé vesnici se ubytujte na jediném místě, a to tam, kde vás nejprve přijmou.

11 Když vás někde nebudou chtít přijmout ani vyslechnout, jděte pryč a vyklepejte i ten jejich prach ze svých bot; ať mají co jim patří."

12 Vydali se tedy na cesty a všude vyzývali, aby lidé zanechali svých zlých činů, litovali jich a začali žít nový život.

13 Vyháněli démony, nemocné potírali olejem a uzdravovali je.

14 Ježíšův věhlas se šířil a zprávy o něm se donesly až k uším krále Heroda. Někteří lidé říkali, že to ožil Jan Křtitel, proto prý koná takové zázraky.

15 Jiní se zase domnívali, že znovu přišel dávný prorok Eliáš a další byli přesvědčeni, že prostě povstal nový prorok, jako to bývalo za starodávna.

16 Sám Herodes, když se o Ježíši dozvěděl, řekl: "Je to Jan, kterého jsem dal popravit. Určitě vstal z mrtvých."

17 Král dal již dříve Jana zatknout a uvěznil ho ve své tvrzi.

18 Vytýkal mu totiž, že odloudil vlastnímu bratru Filipovi manželku Herodiadu.

19 Ta Jana Křtitele za to nenáviděla a ukládala mu o život, ovšem bez králova souhlasu se neodvažovala dát ho zavraždit.

20 Věděla, že Herodes si ho vážil jako spravedlivého a svatého člověka a držel nad ním ochrannou ruku. Rozhovory s ním v něm sice vždycky vyvolaly nepokoj, ale přesto mu rád naslouchal a někdy se podle jeho slov i řídil.

21 Herodiadě se naskytla příležitost, když král na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojnictvo a vedoucí osobnosti Galileje.

22 Dcera Herodiady při banketu tančila před hosty a všem se velice líbila.

23 Král byl tak okouzlen, že jí pošetile slíbil splnit jakékoliv přání, i kdyby to měla být polovina království. Dokonce to přede všemi slavnostně odpřisáhl.

24 Šla se tedy poradit se svou matkou a ta ji navedla, aby si řekla o hlavu Jana Křtitele.

25 Rychle se vrátila ke králi a přednesla mu své přání: "Chci, abys mi hned teď dal přinést mísu s hlavou Jana Křtitele."

26 Král tím byl otřesen, ale neměl odvahu odvolat, co přede všemi hosty tak okázale slíbil.

27 Poslal tedy do vězení kata, aby Jana sťal.

28 Kat rozkaz splnil a na míse přinesl Janovu hlavu. Děvče ji předalo své matce.

29 Když se to doslechli Janovi učedníci, přišli pro jeho tělo a pohřbili ho.

30 Apoštolové se vrátili z cest a znovu se sešli u Ježíše. Vyprávěli mu všechno, co dělali a o čem hovořili s lidmi, se kterými se setkali.

31 Ježíš jim navrhl: "Pojďme na chvíli někam do ústraní a odpočiňme si." Stále totiž měli kolem sebe tolik lidí, že jim sotva zbýval čas na jídlo.

32 Odjeli tedy lodí na odlehlé místo.

33 Avšak lidé je viděli odplouvat, nadeběhli si je po břehu a než loďka přirazila, už tam na ně čekali.

34 Když Ježíš vystoupil a uviděl znovu veliký zástup, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začal je tedy opět učit.

35-36 Později odpoledne mu jeho učedníci připomínali:"Už bys je měl poslat domů. Tady se široko daleko nedá koupit nic k jídlu a za chvíli bude večer."

37 Ježíš jim však odpověděl: "Tak jim dejte najíst vy!" "Kde bychom vzali tolik jídla," namítali, "to by stálo pěkné peníze nakrmit takový zástup."

38 Zeptal se jich: "Kolik tu mají lidé potravin? Jděte a zjistěte to!" Vrátili se a hlásili: "Všeho všudy jen pět chlebů a dvě ryby."

39 Vyzval je, aby se posadili po padesáti na travnatá místa.

40 Vzniklo sto takových skupin.

41 Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby a poděkoval za ně Bohu. Lámal je na kusy a předával učedníkům, aby jídlo roznášeli lidem.

42 Tak se všichni najedli dosyta

43 a ještě se sesbíralo dvanáct plných košů zbytků.

44 Těch, kteří se najedli, bylo na pět tisíc.

45-46 il.

47 Noc míjela, loď byla někde uprostřed jezera o on sám ještě na hoře.

48 Za ranního svítání viděl, že stále ještě namáhavě veslují proti větru. Vydal se za nimi po hladině jezera. Přiblížil se až k lodi a chtěl kolem nich přejít.

49 Když ho spatřili kráčet po vodě, začali křičet hrůzou, protože ho pokládali za přízrak.

50 On je však uklidňoval: "Nebojte se, vždyť jsem to já!"

51 Pak vstoupil k nim do člunu a vítr hned ustal. To je ohromně překvapilo.

52 Nechápali ještě, že když Ježíš může rozmnožit chleba, má moc i nad přírodou.

53 Potom přistáli u nejbližšího břehu, v oblasti, která se nazývala stejně jako jezero: Genezaret.

54 Sotva vystoupili z lodi, lidé hned Ježíše poznali a po celém okolí se rozkřiklo, že sem připlul.

55 Ať Ježíš odešel kamkoli, z celé té krajiny k němu přinášeli nemocné.

56 Všude, kam přišel, ve vesnicích, městech i venku na samotách, kladli na volně přístupná místa nemocné. Prosili ho, aby se mohli dotknout alespoň cípu jeho šatů. A každý, kdo se ho s vírou dotkl, byl uzdraven.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes