A A A A A
Bible Book List

Marek 3Slovo na cestu (SNC)

Když opět přišel Ježíš do synagógy, spatřil tam člověka, který měl bezvládnou ruku. Protože byla právě sobota,

Ježíšovi nepřátelé napjatě sledovali, co učiní. Jestliže ho uzdraví, bude to vítaná příležitost, jak jej obžalovat z rušení předepsaného svátečního klidu.

A opravdu, Ježíš vyzval postiženého, aby předstoupil před celé shromáždění,

a pak položil ostatním otázku: "Co se smí v sobotu? Mohou se konat dobré skutky, nebo se má páchat zlo? Je možné zachránit život, nebo jej zničit?" Na tyto otázky se nikdo neodvážil odpovědět.

Jejich mlčení Ježíše naplnilo spravedlivým hněvem, jejich lhostejnost k lidskému utrpení ho roztrpčila. Přeměřil je přísným pohledem a potom se obrátil k postiženému. "Natáhni tu ruku!" řekl mu. On to učinil a ruka byla v pořádku.

Farizejové opustili synagógu a šli se domlouvat s přívrženci krále Heroda, jak Ježíše odstranit.

Ježíš se opět se svými učedníky uchýlil k jezeru. Znovu jej následovaly zástupy lidí z celé Galileje, Judeje,

Jeruzaléma, Idumeje a Zajordání, ba dokonce přišli lidé i z okolních pohanských měst Tyru a Sidonu. Daleko široko se roznesly zprávy o jeho zázracích a velmi mnoho lidí se o nich chtělo přesvědčit na vlastní oči.

Ježíš požádal své učedníky, aby pro něj měli připravenu loďku, na kterou by se mohl uchýlit, kdyby ho dav příliš tísnil.

10 Mnoho nemocných už totiž uzdravil a další se k němu přímo vrhali, jen aby se ho mohli dotknout.

11 A když ho spatřili ti, kdo byli posedlí démonem, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!"

12 On je však rázně okřikoval, protože nestál o jejich svědectví.

13 Potom k sobě zavolal ty, které si vybral pro zvláštní svědecké poslání, a vystoupil s nimi na horu.

14 Z nich pak ustanovil dvanáct, kteří ho měli všude doprovázet a které by posílal samostatně kázat

15 a uzdravovat.

16 Byli to: Šimon, kterému přidal jméno Petr,

17 Jakub a Jan - synové Zebedeovi, kterým někdy říkával "synové hromu",

18 Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a

19 Jidáš Iškariotský, který ho později zradil.

20 Když se Ježíš vrátil domů, začali se lidé znovu scházet a brzy jich bylo tolik, že se ani neměl kde najíst.

21 Jeho příbuzní uslyšeli, co se děje, a tak se vypravili za ním, aby ho přinutili k návratu domů; domnívali se, že ztratil zdravý rozum.

22 Židovští náboženští učitelé, kteří přišli z Jeruzaléma, dokonce tvrdili, že Ježíš je posedlý Belzebubem, králem všech démonů. Jen proto prý ho ďáblové poslouchají, když je vyhání.

23 Ježíš je pozval k sobě a vyvracel tyto pomluvy. Aby mu všichni rozuměli, použil příklad: "Jak může satan vyhnat satana?

24 Království, které je vnitřně rozděleno, se musí zhroutit.

25 Také rodina, kde je svár a nejednota, se nakonec rozpadne.

26 A jestliže satan bojuje sám proti sobě, jak může něco dokázat? Nutně musí přijít jeho konec.

27 Chce-li někdo vniknout do domu siláka a zmocnit se jeho věcí, musí ho nejprve spoutat. Tak i démony může vyhánět jen ten, kdo přemohl satana.

28 Ujišťuji vás o jednom: všechno může být lidem odpuštěno, i když se v nevědomosti Bohu rouhají a hrubě ho urážejí slovy i skutky.

29 Když ovšem někdo v zatvrzelosti odmítá Boží záchrannou moc a přitom ví, co odmítá, takový člověk se rouhá Duchu svatému, a to je hřích, který nemůže být odpuštěn."

30 To jim řekl proto, že jeho činy úmyslně připisovali satanově moci, místo aby přiznali, že uzdravuje mocí Ducha svatého.

31 Tehdy přišli k přeplněnému stavení, kde Ježíš učil, také jeho bratři s matkou a vzkázali mu, že s ním potřebují mluvit.

32 Sedělo kolem něj plno lidí, když mu kdosi oznámil: "Tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."

33 Ježíš věděl, s jakým záměrem rodina přichází, a proto řekl: "Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?"

34 Přitom se rozhlédl po těch, kteří mu dychtivě naslouchali, a řekl: "Hle, tady je má matka a tady jsou moji bratři.

35 Každý, kdo jedná podle Boží vůle, je můj bratr, moje sestra i moje matka".

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes