A A A A A
Bible Book List

Marek 2Slovo na cestu (SNC)

Po několika dnech se Ježíš opět vrátil do Kafarnaum a hned se rozneslo, že je opět doma.

Nahrnulo se tam tolik lidí, že naplnili celý dům, ba dokonce ani přede dveřmi nebylo k hnutí.

Když jim Ježíš zvěstoval Boží poselství, chtěli se k němu dostat čtyři muži, kteří nesli na nosítkách ochrnutého člověka.

Protože se k němu nemohli prodrat zástupem, vystoupili po vnějším schodišti na plochou střechu domu, tu probourali a spustili lehátko s ochrnutým přímo před Ježíše.

Když viděl, jak ti muži bezvýhradně věří v jeho pomoc, řekl nemocnému: "Synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny."

Sedělo tam také několik učitelů Zákona a ti se mezi sebou začali domlouvat:

"Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání! On si snad o sobě myslí, že je Bohem! Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy."

Ježíš ovšem četl jejich myšlenky a obrátil se k nim: "Proč vás to tak popudilo, co jsem právě řekl?

Co je snadnější? Oznámit ochrnutému, že se mu odpouštějí hříchy, nebo mu rozkázat, aby se zvedl, sebral svoje lehátko a odešel domů?

10 Abyste uvěřili, že mám moc odpouštět lidem hříchy, dokážu to tím, že tohoto muže uzdravím."

11 Nato se obrátil k ochrnutému a vyzval ho: "Vstaň a jdi domů, jsi uzdraven."

12 Ten vstal, sebral své lehátko a před očima všech odcházel. Udivení lidé chválili Boha a říkali: "Něco takového jsme ještě neviděli."

13 Jindy vyšel Ježíš k jezeru, aby kázal zástupu který ho tam očekával.

14 Když potom šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, který seděl v celnici a vybíral poplatky od pocestných. "Pojď za mnou a staň se mým učedníkem," řekl mu Ježíš. Lévi bez váhání vstal a šel s ním.

15 Ježíš se svými učedníky pak přijal pozvání do Léviho domu, kde usedli za stůl společně s dalšími celníky a lidmi pochybné pověsti; bylo jich mnoho a Ježíš je přitahoval.

16 Když však židovští náboženští vůdcové viděli, že Ježíš stoluje s lidmi špatné pověsti, vyptávali se jeho učedníků: "Jak si jen může sednout k jednomu stolu s takovou lůzou?"

17 Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví lidé, ale nemocní. Nepřišel jsem proměnit lidi, kteří se považují za dobré, ale ty, kdo znají svou špatnost."

18 Janovi učedníci a židovští předáci měli ve zvyku se postit. Jednou přišli lidé k Ježíšovi s otázkou: "Proč se tvoji učedníci také nepostí, jako žáci Jana a farizejů?"

19 Nato jim Ježíš řekl: "Cožpak ženichovi přátelé odmítají na svatbě jídlo, když je ženich mezi nimi? To se přece radují,

20 a teprve až je ženich opustí, budou mít důvod ke smutku a k půstu.

21 Nový život z Boha nelze vtěsnat do tradičních náboženských zvyků a forem, jako se na staré šaty nedá přišít záplata z neseprané látky. Vždyť záplata by se srazila, vytrhla by okolní chatrné tkanivo a díra by se ještě zvětšila.

22 Nové, bouřlivé víno také nedáváte do měchů ze staré kůže; ty by popraskaly a obojí by přišlo nazmar. Nové víno potřebuje nové, nezpuchřelé měchy."

23 Jednou v sobotu procházel Ježíš se svými učedníky obilným polem. Protože měli hlad, učedníci trhali klasy a jedli zrní.

24 Farizejové to uviděli a vytýkali Ježíšovi: "Proč to dělají? Vždyť náš Zákon přece zakazuje v sobotu pracovat, a oni trhají obilí!"

25 Ježíš na to odpověděl: "Nikdy jste nečetli, co udělal král David a jeho družina, když měli na útěku hlad?

26 Neslyšeli jste o tom, jak vešli do Božího chrámu - nejvyšším knězem byl tehdy Abiatar - a jedli posvátné chleby, které směli jíst pouze kněží?"

27 A potom ještě dodal: "Sobotní klid má přece sloužit člověku, a ne aby předpisy lidi zotročovaly.

28 Já, jako Syn člověka, který přišel z nebe, stojím nade všemi zákony, i nad dodržováním soboty."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes