A A A A A
Bible Book List

Marek 15Slovo na cestu (SNC)

15 Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi.

Ten se ho zeptal: "Ty jsi král Židů?" "Ano," odpověděl Ježíš, "je to tak, jak říkáš."

Velekněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů.

Místodržitel na něho naléhal: "Proč se nehájíš? Co odpovíš na všechny ty žaloby?"

K Pilátovu překvapení však Ježíš mlčel.

Vždy o velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů.

Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány.

Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie.

Pilát toho využil a promluvil k nim: "Chcete, abych propustil toho židovského krále?"

10 Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi.

11 Ale velekněží nastrčili svoje lidi, aby žádali milost pro Barabáše.

12 Pilát se jich ještě zeptal: "Co tedy chcete, abych udělal s tím, kterému říkáte židovský král?"

13 Dav začal křičet: "Ukřižuj ho!"

14 Pilát namítal: "Ale za jaký zločin?" Lidé však skandovali: "Na kříž! Na kříž!"

15 Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali.

16 Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu.

17 Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště, spletli věnec z trní a posadili mu ho jako korunu.

18 Začali ho výsměšně zdravit a volali: "Ať žije židovský král!"

19 Bili jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klaněli se mu.

20 Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště.

21 Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl. (Šimon je otec pozdějších křesťanů Alexandra a Rufa.)

22 Tak přivedli Ježíše až na popraviště, které se jmenovalo Golgota, což znamená Lebka.

23 Nabídli mu víno s omamnou příměsí, ale on je odmítl.

24 Pak jej přibili na kříž a losovali o jeho šaty.

25 Ukřižovali ho v devět hodin ráno.

26 Ježíšovu vinu oznamoval nápis nad jeho hlavou: "Židovský král".

27 Zároveň s ním ukřižovali dva zločince; jednoho po pravé a druhého po levé straně.

28 Splnila se tak prorocká předpověď: "Je zahrnut mezi zločince."

29 Kolemjducí mu nadávali a vysmívali se mu: "Tak tys nám chtěl zbořit chrám a za tři dny ho zase postavit?

30 Když jsi tak mocný, pomoz si sám a sestup z kříže!"

31 Mezi posměvači byla i skupina významných kněží a učitelů Zákona, kteří si mezi sebou říkali: "Jiným pomáhal a teď je bezmocný.

32 Jestli je to opravdu Mesiáš, zaslíbený král Izraele, ať sestoupí z kříže. To nás přesvědčí a uvěříme mu." A také zločinci na křížích mu spílali.

33 V poledne se náhle setmělo a zlověstné šero trvalo až do tří hodin.

34 Ve tři hodiny odpoledne vykřikl Ježíš: "Eloi, Eloi, lama sabachtani?" Jsou to úvodní slova dvacátého druhého žalmu: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"

35 Někteří z přihlížejících mu nerozuměli a domnívali se, že volá na pomoc proroka Eliáše.

36 Jeden z nich připevnil na větévku houbu nasátou kyselým vínem a přistrčil mu ji ke rtům se slovy: "Počkáme si, zda mu Eliáš přijde na pomoc."

37 Ježíš vykřikl ještě jednou a zemřel.

38 V tu chvíli se opona, která zastírala nejsvětější místnost chrámu, roztrhla napůl od shora až dolů.

39 Římský setník, který velel popravčí četě a byl svědkem Ježíšových posledních chvil, zvolal: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"

40 Zpovzdálí přihlížely některé ženy, mezi nimi Maria Magdaléna, Maria, matka Jakuba "malého" a Josefa, a Salome.

41 Ty v něho uvěřily už kdysi v Galileji a od té doby mu sloužily. A byly tu i jiné ženy, které s ním přišly do Jeruzaléma.

42 Nastával páteční večer, pro Židy začátek sobotního svátku.

43 Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo.

44 Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to.

45 Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi.

46 Ten koupil plátno a když sňali Ježíšovo tělo z kříže, zavinul je a uložil do vlastní hrobky, vytesané ve skále. Před vchod přivalili kamennou desku.

47 Maria Magdaléna a Maria Josefova je sledovaly a věděly tak, kde je Ježíš pohřben.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes