A A A A A
Bible Book List

Marek 11Slovo na cestu (SNC)

11 Když se blížili k Jeruzalému a stoupali na Olivovou horu, uviděli Betfage a Betánii. Ježíš poslal dva ze svých učedníků napřed

a řekl jim: "Jděte do vesnice tamhle před námi. Na kraji vesnice uvidíte u plotu uvázaného oslíka, na kterém ještě nikdo nejel. Toho mi přiveďte.

A kdyby se vás někdo ptal, co to děláte, odpovězte krátce: Pán ho potřebuje a brzy ho vrátí."

Učedníci šli a skutečně našli u jednoho domu přivázaného oslíka.

Když ho odvazovali,někteří z kolemjdoucích se ptali, proč to dělají.

Odpověděli tak, jak jim poradil Ježíš, a lidé je nechali zvíře odvést.

Přivedli oslíka k Ježíšovi, přehodili přes něj své pláště, Ježíš se na něj posadil a vydali se na cestu.

Lidé ze zástupu, který ho provázel, se začali předhánět v pozornostech; prostírali před ním své pláště, jiní lámali větve a zdobili jimi cestu.

Za ním i před ním se utvořil průvod a všichni volali: "Ať žije král! Sláva!

10 Jde v Božím jménu! Ať žije Davidovo království! Nebe jásá s námi!"

11 Tak vstoupil Ježíš do Jeruzaléma a šel do chrámu. Všechno si tam pozorně prohlédl, a protože byl již večer, odešel se svými dvanácti na noc do Betánie.

12 Druhý den cestou z Betánie dostal Ježíš hlad.

13 Z dálky uviděl fíkovník obalený listím a šel se podívat, zda nemá nějaké ovoce. Když pak přišel až ke stromu, zjistil, že kromě listí na něm nic neroste; první úroda byla pryč a na novou strom ještě nenasadil.

14 Učedníci slyšeli, jak říká stromu: "Nikdo už z tebe nebude jíst ovoce!"

15 Vrátili se do Jeruzaléma a Ježíš šel do chrámu. Když na nádvoří chrámu uviděl stánky s obětními zvířaty a pulty směnárníků, zpřevracel je a obchodníky vyhnal.

16 Nedovolil ani, aby si někdo tamtudy krátil cestu s vodou od studny.

17 Horlil: "Cožpak nevíte, že je napsáno v Písmu: 'Můj chrám je určen k tomu, aby se v něm všechny národy modlily?' Vy jste však z něho udělali lupičské doupě."

18 Slyšeli to i velekněží a učitelé Zákona a přemýšleli, jak by se ho zbavili. Měli z něho strach, protože lid byl jeho učením nadšen.

19 Večer Ježíš s učedníky opustil město.

20 Když šli ráno zase kolem toho fíkovníku, viděli, že je úplně suchý.

21 Petr si vzpomněl na včerejší příhodu a řekl Ježíšovi. "Mistře, ten fíkovník, který jsi odsoudil, uschl!"

22 Ježíš na to odpověděl: "To vás překvapuje? Boží moc je daleko větší.

23 Kdyby někdo například řekl této hoře: Zvedni se a padni do moře - stane se tak. Podmínkou ovšem je, aby neměl žádné pochybnosti, aby bezvýhradně věřil, že Bůh jeho slova vyplní.

24 Pamatujte si: budete-li za něco prosit ve svých modlitbách s pevnou vírou, že vaše prosba bude naplněna, pak se tak určitě stane.

25 Ale když se modlíte, odpusťte nejdříve tomu, proti komu něco máte, aby i váš nebeský Otec mohl odpustit vám.

26 Jestliže ve vás zůstane hněv, ani Bůh vám nepromine vaše provinění."

27 Přišli zase do Jeruzaléma. Když Ježíš procházel chrámem, zastavili ho zástupci představenstva chrámu

28 s otázkou: "Kdo tě pověřil k takovým činům? Kdo za tebou stojí?"

29 Ježíš jim odpověděl: "Já se vás také zeptám na jednu věc. Když mi odpovíte, řeknu i já, od koho mám tu moc.

30 Povězte mi: Byl Jan Křtitel poslán od Boha nebo od lidí?"

31 Oni se mezi sebou dohadovali: "Odpovíme-li, že od Boha, pak nám řekne, proč jsme mu tedy neuvěřili.

32 A před lidmi zase nemůžeme Jana prohlásit za obyčejného fanatika. Vždyť jsou všichni přesvědčeni, že to byl Boží prorok".

33 A tak odpověděli Ježíšovi: "Nevíme!" Ježíš jim řekl: "Já vám tedy také nepovím, kdo mne zmocnil k mým činům."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes