A A A A A
Bible Book List

Marek 10Slovo na cestu (SNC)

10 Ježíš opustil Kafarnaum a prošel Zajordáním do Judeje. I zde ho obklopilo množství lidí a on je začal učit jako obvykle.

Přišli však za ním farizejové a chtěli ho nachytat: zeptali se ho, zda je dovolen rozvod.

Místo odpovědi jim dal otázku: "Co řekl o rozvodu Mojžíš?"

Odpověděli mu" "Podle Mojžíše stačí, když muž napíše rozlukový list své ženě a manželství je zrušeno."

"Vidíte, a právě tímto článkem Zákona udělal Mojžíš ústupek tvrdosti lidského srdce," řekl na to Ježíš a pokračoval: "Bůh si to tak nikdy nepřál.

Hned na počátku stvořil člověka jako nerozlučnou dvojici, muže a ženu.

Proto muž opustí své rodiče a připojí se ke své manželce;

v tom spojení již nežijí jako dva jedinci, ale stávají se jednou bytostí.

A proto člověk nemá právo rozdělit, co Bůh spojil."

10 Později, když byl o samotě se svými učedníky, ptali se ho znovu na tu věc.

11 On jim řekl: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, hřeší stejně, jako by měl ženy dvě.

12 A právě tak rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství."

13 Lidé nosili k Ježíšovi děti, aby jim žehnal. Učedníci jim domlouvali, aby ho neobtěžovali.

14 Když to Ježíš slyšel, zlobil se a řekl jim: "Neodhánějte ty děti a nebraňte jim, aby šly ke mně. I jim přece patří Boží království.

15 A říkám vám, že kdo nepřijde k Bohu s dětskou prostotou, nestane se občanem toho království."

16 Vzal každé dítě do náruče, položil mu ruku na hlavičku a dal mu požehnání.

17 Když se zase vydali na cestu, dohonil je nějaký muž, klekl si před Ježíše a ptal se ho: "Dobrý učiteli, co mám dělat, abych získal věčný život?"

18 Ježíš mu odpověděl: Proč mi říkáš dobrý? Vždyť dobrý je jen Bůh.

19 A k tvé otázce - přikázání přece znáš: nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, lhát, podvádět, budeš si vážit svých rodičů."

20 On mu odpověděl: "Mistře, všechno jsem dodržoval od mládí."

21 Ježíšovi se ten muž velmi zalíbil. Řekl mu: "A přece ti něco schází. Jdi a prodej všechno, co máš, peníze rozdej chudým a získáš tak poklad v nebi. Potom se vrať a staň se mým následovníkem."

22 Když to ten člověk vyslechl, zesmutněl a odešel s těžkým srdcem. Byl totiž velmi bohatý.

23 Ježíš se za ním díval a řekl svým učedníkům: "Pro bohaté je hodně nesnadné vejít do Božího království!"

24 To bylo pro ně velké překvapení, protože považovali majetek za Boží požehnání. A pak ještě dodal: "Přátelé, do Božího království se těžko dostanou ti, pro které jsou peníze a majetek smyslem života.

25 Snáze projde tou uzoučkou brankou, které říkáte jehelné ucho, velbloud, než bohatý vejde do Božího království."

26 To jim dodalo a říkali si mezi sebou: "Má vůbec někdo naději, že se tam dostane?"

27 Podíval se na ně a řekl: "Člověk na to nestačí, ale Bůh je všemocný."

28 Tu mu řekl Petr: "Ale my jsme se všeho vzdali a šli za tebou."

29 Ježíš mu na to odpověděl: "Ujišťuji vás, že každý, kdo se z lásky ke mně a pro práci na šíření evangelia něčeho vzdá - domova, života se sourozenci, s rodiči nebo manželkou a dětmi, nebo majetku -

30 vrátí se mu to stonásobně už zde na zemi a v budoucnosti ho čeká věčný život. V očích lidí bude ovšem bláznem, který si zaslouží jen rány.

31 Mnozí, kteří u lidí něco znamenají, budou poslední, a ti, kterých si nikdo nevšimne, budou na věčnosti první."

32 Když potom byli na cestě do Jeruzaléma, Ježíš šel vpředu a ostatní se drželi za ním. Co jim Ježíš řekl, to je znepokojilo a naplnilo obavami. Zavolal k sobě svých dvanáct učedníků a znovu je upozorňoval na to, co ho čeká:

33 "Musíme do Jeruzaléma, a tam Syn člověka padne do rukou velekněží a učitelů Zákona a ti ho odsoudí a vydají pohanům.

34 Budou se mu veřejně vysmívat, plivat na něj, zbičují a zabijí ho. Ale třetí den vstane z mrtvých."

35 Přihlásili se Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu" "Mistře chtěli bychom tě o něco poprosit."

36 Ježíš se zeptal: "Co si ode mne přejete?"

37 Oni odpověděli: "Až usedneš na trůn, chtěli bychom ti sedět nejblíže se všech, každý z jedné strany vedle tebe."

38 Ježíš jim řekl: "Nevíte, oč prosíte. Můžete pít z kalicha hořkosti, ze kterého musím pít já, a projít křtem utrpení, který mě čeká?"

39 Přisvědčili. Ježíš jim na to řekl: "Dobře, budete pít z mého kalicha a budete pokřtěni stejným křtem.

40 Ale není mou věcí určovat vám pořadí v Božím království. To už je stanoveno."

41 Ostatních deset se zlobilo na Jakuba a Jana.

42 Ale Ježíš je svolal dohromady a řekl jim: "Víte, že vládcové mají moc nad národy a ti, kteří jsou vysoce postaveni, ukazují ostatním tvrdou tvář.

43 Ale tak to nemá být mezi vámi. Naopak, kdo chce být mezi vámi velký, ať ve všem pokorně slouží.

44 A kdo z vás chce být na předním místě, ať je pomocníkem všech.

45 Vždyť já - Syn člověka - jsem nepřišel na svět proto, aby mi ostatní sloužili, ale abych já sloužil jim a abych položil život pro záchranu mnoha lidí."

46 Procházeli také Jerichem, kde se k nim přidal velký zástup. U cesty seděl slepý žebrák Bartimeus - Timeův syn.

47 Když uslyšel, že to jde Ježíš Nazaretský, křičel: "Ježíši z rodu krále Davida, slituj se nade mnou!"

48 Lidé mu domlouvali, aby mlčel. Ale on volal tím hlasitěji: "Synu Davidův, slituj se nade mnou!"

49 Ježíš ho uslyšel, zastavil se a přikázal, aby slepce zavolali. Vrátili se tedy k Bartimeovi se vzkazem: "Máš štěstí, Ježíš tě volá - vstaň!"

50 Slepec odhodil svůj starý kabát, vyskočil a přišel k Ježíšovi.

51 Ten ho přivítal otázkou: "Co pro tebe mohu udělat?" Bartimeus odpověděl: "Mistře, chci vidět!"

52 Ježíš mu řekl: "Staň se, tvá víra tě zachránila." V té chvíli se slepci vrátil zrak a on se vydal také za Ježíšem.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes