A A A A A
Bible Book List

Marek 1Slovo na cestu (SNC)

Zde začíná radostná zpráva o podivuhodném životě Ježíše Krista, Božího Syna.

Již prostřednictvím dávného proroka Izaiáše Bůh promluvil tak, jako by mluvil přímo ke svému Synovi: "Pošlu před tebou zvláštního posla, který připraví svět na tvůj příchod.

V době duchovně pusté bude volat: 'Přichází k vám Bůh! Napravte svůj život, odložte všechno, co mu stojí v cestě!'".

Tím poslem byl Jan Křtitel. Žil na poušti a vybízel lidi, aby od něho přijali křest a dali tak najevo, že se veřejně přiznávají ke svým proviněním, že jich litují a touží, aby jim Bůh odpustil.

Lidé z Jeruzaléma a z celé Judeje přicházeli, aby mu naslouchali, a když vyznali své viny, Jan je pokřtil v řece Jordánu.

Jan nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný pásem a živil se kobylkami a medem divokých včel.

Ve svých kázáních stále zdůrazňoval: "Záhy po mně přijde někdo daleko mocnější, než jsem já; bude tak vznešený, že nejsem hoden ani jako otrok rozvázat řemínek jeho obuvi.

Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."

Jednoho dne přišel Ježíš z galilejského Nazaretu k Janovi a dal se od něho v Jordánu pokřtít.

10 Ve chvíli, kdy vystupoval z vody na břeh, viděl jak se obloha rozevřela a na jeho hlavu se snesl Boží Duch v podobě holubice.

11 Současně z nebe promluvil hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, z tebe mám radost."

12 Hned nato Boží Duch vnukl Ježíšovi, aby odešel na poušť do samoty.

13 Šel tedy a čtyřicet dní tam strávil sám mezi divokou zvěří, vystaven satanovým pokušením; potom přišli andělé a pečovali o něho.

14 Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha:

15 " Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!"

16 Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jezera a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají do vody síť; byli totiž rybáři.

17 Ježíš na ně zavolal: "Pojďte za mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!"

18 Ti dva všeho nechali a šli s ním.

19 O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře - Jakuba a Jana Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali potrhané sítě.

20 I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se okamžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocníky a vykročili za Ježíšem.

21 Tak přišli společně do města jménem Kafarnaum v sobotu navštívili tamější synagógu, ve které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a

22 posluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvědčivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud slýchali od učitelů Zákona.

23 Byl tam také jeden muž posedlý démonem a ten začal vykřikovat:

24 "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že jsi svatý Boží Syn!"

25 Ježíš ho rázně okřikl: "Už ani slovo! Vyjdi z něho ven!"

26 Posedlý se ještě chvíli zmítal a křičel, než ho démon opustil.

27 Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat, co se stalo: "Co to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!"

28 A pověst o tom, co Ježíš učinil, se rychle roznesla po celém kraji.

29 Když pak Ježíš opustil synagógu, vydal se s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.

30 Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi.

31 Ten k ní přistoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. Horečka hned přestala, žena vstala a začala se starat o hosty.

32 Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skončil sobotní klid),

33 sešli se lidé z celého města u Šimonova domu. Přivedli s sebou nemocné a posedlé.

34 Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí a z velkého množství posedlých vyhnal démony. Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je Mesiáš - svatý Boží Syn.

35 Příštího rána vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

36 O něco později jej Šimon se svými druhy začali hledat.

37 Když ho našli, řekli mu: "Každý se ptá jenom po tobě!"

38 Ježíš jim však pověděl: "Musím jít také do jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. Vždyť proto jsem přišel."

39 A tak procházel celou galilejskou zemí, kázal v synagógách a mnohé vysvobozoval z moci démonů.

40 Jednou za ním přišel člověk postižený malomocenstvím a na kolenou ho prosil: "Pane, vím, že mne můžeš uzdravit, když budeš chtít."

41 Ježíš pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, abys byl zdráv."

42 V tu chvíli malomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

43-44 cenství předepsal Mojžíš, aby všichni měli svědectví, že jsi očištěn."

45 Muž odešel, ale nevydržel mlčet. Každému na potkání radostně vyprávěl, že je uzdraven. A tak Ježíš nemohl veřejně vstoupit do žádného města a zůstával venku na osamělých místech. Ovšem i tam se za ním ze všech stran táhly zástupy lidí.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes