Add parallel Print Page Options

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea… Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările’ ”, a venit Ioan(A) care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă şi împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Ioan propovăduia şi zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintelor. Eu(B), da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu(C) Duhul Sfânt.”

Botezul şi ispitirea lui Isus

În(D) vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Şi îndată, când ieşea(E) Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel. 11 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu(F) eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea”. 12 Îndată(G), Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I(H) slujeau îngerii.

Începutul propovăduirii lui Isus

14 După(I) ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia(J) Evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: „S-a(K) împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape(L). Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”.

Chemarea celor dintâi ucenici

16 Pe(M) când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni”. 18 Îndată, ei şi-au lăsat(N) mrejele şi au mers după El. 19 A(O) mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care şi ei erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele. 20 Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată şi au mers după El.

Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum

21 S-au(P) dus la Capernaum. Şi în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început să înveţe pe norod. 22 Oamenii(Q) erau uimiţi de învăţătura Lui, căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii. 23 În(R) sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: 24 „Ce(S) avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 25 Isus l-a(T) certat şi i-a zis: „Taci şi ieşi din omul acesta!” 26 Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l(U) cu putere şi scoţând un strigăt mare. 27 Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!” 28 Şi îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

Tămăduirea soacrei lui Petru

29 După ce(V) a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui Andrei. 30 Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Şi îndată au vorbit lui Isus despre ea. 31 El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o şi au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.

Tămăduirea altor bolnavi

32 Seara(W), după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. 33 Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu(X) lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau. 35 A(Y) doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo. 36 Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute. 37 Şi, când L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută”. 38 El le-a răspuns: „Haidem să(Z) mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo, căci pentru(AA) aceasta am ieşit”. 39 Şi s-a dus să propovăduiască(AB) în sinagogi, prin toată Galileea, şi scotea dracii.

Tămăduirea unui lepros

40 A(AC) venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti”. 41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” 42 Îndată l-a lăsat lepra şi s-a curăţit. 43 Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât 44 şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului şi adu pentru curăţirea ta ce(AD) a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei”. 45 Dar(AE) omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, şi(AF) veneau la El din toate părţile.

Vindecarea slăbănogului

După câteva zile, Isus S-a întors(AG) în Capernaum. S-a auzit că este în casă şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor: „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine(AH) poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” Îndată, Isus a cunoscut(AI), prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre? Ce(AJ) este mai lesne, a zice slăbănogului: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ ori a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă’? 10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, 11 Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.” 12 Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”

Chemarea lui Levi

13 Isus(AK) a ieşit iarăşi la mare. Toată mulţimea venea la El; şi El învăţa pe toţi. 14 Când(AL) trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Levi s-a sculat şi a mers după El.

Isus stă la masă cu vameşii şi păcătoşii

15 Pe(AM) când şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi care mergeau de obicei după El. 16 Cărturarii şi fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?” 17 Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu(AN) cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Despre post

18 Ucenicii(AO) lui Ioan şi fariseii obişnuiau să postească. Ei au venit şi au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?” 19 Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. 20 Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, şi atunci vor posti în ziua aceea. 21 Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche; altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi, şi mai rea ruptură se face. 22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel, vinul cel nou sparge burdufurile şi vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou este pus în burdufuri noi.”

Spicele de grâu şi Sabatul

23 S-a întâmplat că, într-o zi de Sabat, Isus trecea(AP) prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, pe când mergeau, au început să smulgă(AQ) spice de grâu. 24 Fariseii I-au zis: „Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului?” 25 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit niciodată ce(AR) a făcut David când a fost în nevoie şi când a flămânzit el şi cei ce erau împreună cu el? 26 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care(AS) nu este îngăduit să le mănânce decât preoţii? Şi cum a dat din ele chiar şi celor ce erau cu el?” 27 Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; 28 aşa că Fiul omului este Domn(AT) chiar şi al Sabatului”.

Omul cu mâna uscată

Isus a(AU) intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui. Şi Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai la mijloc!” Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii(AV) au ieşit afară şi s-au sfătuit îndată cu irodianii(AW) cum să-L piardă.

Isus vindecă pe bolnavi

Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileea; şi(AX) o mare mulţime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El. Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. 10 Căci El vindeca pe mulţi şi, de aceea, toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. 11 Duhurile(AY) necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: „Tu(AZ) eşti Fiul lui Dumnezeu”. 12 Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.

Alegerea celor doisprezece apostoli

13 În urmă(BA), Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut şi ei au venit la El. 14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască. 15 Le-a dat şi putere să vindece bolile şi să scoată dracii. 16 Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a(BB) pus numele Petru; 17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”; 18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul 19 şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

20 Au venit în casă şi s-a adunat din nou norodul, aşa că(BC) nu puteau nici măcar să prânzească. 21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci(BD) ziceau: „Şi-a ieşit din minţi”. 22 Şi cărturarii, care se pogorâseră din Ierusalim, ziceau: „Este(BE) stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor”. 23 Isus(BF) i-a chemat la El şi le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? 24 Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei însăşi, împărăţia aceea nu poate dăinui. 25 Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăşi, casa aceea nu poate dăinui. 26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuşi, este dezbinat şi nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. 27 Nimeni(BG) nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa. 28 Adevărat(BH) vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, 29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veşnic.” 30 Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat”.

Mama şi fraţii lui Isus

31 Atunci(BI) au venit mama şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis să-L cheme. 32 Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută”. 33 El a răspuns: „Cine sunt mama Mea şi fraţii Mei?” 34 Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: „Iată”, a zis El, „mama Mea şi fraţii Mei! 35 Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”