A A A A A
Bible Book List

Marcos 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cangángˈˉtu̱ Jesús fɨˊ Nazaret

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangámˈˉtu̱ Jesús fɨˊ góorˋ fɨˊ lɨ˜ cacuáiñˉ fɨˊ lɨ˜ siiˋ Nazaret, jo̱ có̱o̱ˈ˜bre jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góoˋ Jesús dseaˋ Israel, jo̱ canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ e siˈˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ dseángˈˉ i̱ ˈleáamˉbɨ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ e guiarˊ do, jo̱ eáamˊ dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, jo̱baˈ lalab naaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜:

—¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ cajmɨtɨ́ɨngˋ i̱ dseañʉˈˋ na jaléˈˋ e tɨɨiñˋ na? ¿Jie˜ lɨ˜ caguirˊ e táˈˉ tɨɨngˋlɨr có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e li˜ e ˈgøngˈˊ e jmóorˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ? ¿Su o̱ˈ i̱ nabɨ i̱ lɨ́ɨngˊ tɨˈmaˋ do, jó̱o̱ˊ Yሠjo̱guɨ rúiñˈˋ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Séˆ jo̱guɨ Judas có̱o̱ˈ˜ Simón? Jo̱guɨ ¿su o̱ˈ labɨ neáangˊ jaléngˈˋ rúiñˈˋ dseamɨ́ˋ cajo̱ jee˜ jneaa˜aaˈ la?

Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ e jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ iing˜ dseaˋ faˈ dseángˈˉ e cajmɨˈgórˋ dseaˋ do. Jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Doñiˊ jiébˈˋ jmɨˈgóˋ dseaˋ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, lɨfaˈ jaˋ jmɨˈgórˋ dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ góoiñˈˋ fɨˊ lɨ˜ calɨséiñˋ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ rúiñˈˋ o̱si jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ é.

Jo̱baˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ cajméeˋ Jesús jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ˈgøngˈˊ e dsigáˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ góorˋ do, co̱ˈ lɨco̱ˈ caquidsirˊ guóorˋ fɨˊ mogui˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ dséeˈ˜ jo̱ lají̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ cajmiˈleáaiñˉ. Jo̱ eáamˊ cangogáˋ dsíiˊ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góorˋ do, co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨmˉbiñˈ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, dséebˊ Jesús lacaangˋ jaléˈˋ fɨɨˋ píˈˆ e néeˊ có̱ˉ quiá̱ˈˉ do e dsiˈeˈrˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ casíingˋ Jesús dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ e nidsiguiaiñˈ˜ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jo̱ lajeeˇ jo̱b catǿˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ canaaiñˋ sɨ́ɨngˋneiñˈ do táˈˉ la gáiñˈˉ e nidsiˈéeiñˈ˜ do dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cacuøˈˊbɨreiñˈ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ cajo̱ e quiʉˈrˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ. Jo̱ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do e jaˋ nicá̱iñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ fɨˊ lɨ˜ nidsilíiñˉ; jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmaˈuˇbaˈ ˈnéˉ só̱ˈrˋ, jo̱ jaˋ ˈnéˉ faˈ nicá̱rˋ nosʉ́ʉˊ quiáˈrˉ o̱ˈguɨ ir˜ e nidǿˈrˉ o̱ˈguɨ cuuˉ cajo̱. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ lomɨɨˋ e ǿˈˋbre ˈnéˉ cá̱rˋ, co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ faˈ e nicá̱ˋguɨr e jiéˈˋ o̱ˈguɨ sɨ̱ˈrˆ e co̱ˈˋ quie̱ˊguɨr. 10 Jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do:

—Mɨ˜ nigüɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ quiáˈˉ dseaˋ lɨ˜ niguilíingˉnaˈ, fɨˊ jo̱b nijá̱ˆnaˈ carta˜ nilíˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ güɨlíingˉnaˈ. 11 Jo̱ song caguilíingˉnaˈ co̱o̱ˋ quiáˈˉ dseaˋ lɨ˜ jaˋ íñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ o̱ˈguɨ iiñ˜ ninúrˉ júuˆ e quié̱ˆnaˈ, jo̱baˈ uøømˋbaˈ ladsifɨˊ lado quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱ bóˈˋnaˈ ˈleeˋ to̱o̱˜ tɨɨ˜naˈ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e Fidiéeˇ nicuøˈrˊ dseaˋ do iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e jo̱.

12 Jo̱ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do, cangoguia˜bre júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ e quiáˈˉ e niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 13 Jo̱guɨ caˈuǿømˋbɨr jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ dseaˋ lacaangˋ lɨ˜ guilíiñˉ, jo̱guɨ cajmiˈleáamˉbɨr i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ dséeˈ˜ e lɨco̱ˈ éerˉ capíˈˆ aceite fɨˊ moguiñˈ˜ do.

Mɨ˜ cajúngˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ

14 Jo̱ eáamˊ caniˈˉ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e eáangˊ ˈgøngˈˊ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ e jmóoˋ Jesús. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ dseata˜ Herodes jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóoˋ dseaˋ do, jo̱baˈ lalab cajíñˈˉ:

—Jangámˉ i̱ nab i̱ Juan i̱ lamɨ˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ i̱ nɨnicají̱ˈˊtu̱ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ eáangˊ tɨɨiñˋ e jmóorˋ jaléˈˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ.

15 Jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ féˈrˋ lala:

—Líibˆ i̱ na i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

Jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ féˈrˋ lala:

—Jaangˋguɨ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéebˇ i̱ na, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ i̱ nɨcajalíingˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

16 Dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ dseata˜ Herodes e júuˆ la, jo̱baˈ lalab cajíñˈˉ:

—Juan i̱ lamɨ˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨbˋ i̱ na, dseaˋ i̱ nɨcaquiʉ́ˈˉʉ ta˜ e cahuɨ̱́ˈˋ moguir˜, jo̱ lɨfaˈ lanaguɨ e nɨcají̱ˈˊtu̱r jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜.

17 Co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ do i̱ dseata˜ Herodes do caquiʉˈrˊ ta˜ e catángˈˆ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do jo̱ caˈñúngˈˋneiñˈ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ uíiˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Herodías; jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ la lɨ́ɨiñˊ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ Lii˜, i̱ rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ dseata˜ Herodes do. Jo̱ dseata˜ Herodes nicajméerˋ lafaˈ dseamɨ́ˋ quiáˈˉbre i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ i̱ Lii˜ do. 18 Jo̱baˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ nɨnicajíngˈˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do e casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ Herodes do lala:

—Jaˋ dseengˋ e jméeˈˆ lafaˈ dseamɨ́ˋ quíiˈˉ i̱ oo˜ dseañʉˈˋ rúnˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜.

19 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Herodías do lado, jo̱baˈ ˈníbˈˋ cangáiñˉ i̱ Juan do jóng, jo̱ dseángˈˉ iiñ˜ nijngámˈˉbreiñˈ do, dsʉˈ huɨ́ɨmˊjiʉ e nilíˈrˋ lajo̱, 20 co̱ˈ ñibˊ dseata˜ Herodes guiʉ́ˉ e jaangˋ dseaˋ güeangˈˆ lɨ́ɨngˊ i̱ Juan do jo̱guɨ dseángˈˉ røøˋ ɨ́ɨrˋ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ cajo̱. Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ jaˋ fɨˊ cuøˊ i̱ dseata˜ Herodes do faˈ eeˋ nijmeángˈˋ dseaˋ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do. Jo̱ nañiˊ faˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ ngángˈˋ dseata˜ Herodes lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáiñˈˉ do, dsʉˈ tɨbˊ dsíirˊ e núurˋ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ e iáangˋ dsíirˊ. 21 Dsʉˈ co̱o̱bˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨ́ˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Herodías do mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e quiáˈˉ cadsíˈˉ dseata˜ Herodes ji̱i̱ˋ, jo̱ cajméerˋ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ féˈˋ jo̱ catǿˈrˉ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ laniingˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ fii˜ ˈléeˉ. 22 Jo̱ lajeeˇ e teáaiñˈ˜ e jmɨɨ˜ do, caˈíˉ i̱ sɨmɨ́ˆ quiáˈˉ i̱ Herodías do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ e lɨ˜ teáangˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do e gøˈrˊ jo̱ cadséeiñˋ, jo̱ dseángˈˉ eáamˊ catɨ́ˋ dsíiˊ i̱ dseata˜ Herodes do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ do e cadséengˋ i̱ sɨmɨ́ˆ do. Jo̱baˈ cajíngˈˉ dseata˜ Herodes casɨ́ˈrˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do lala:

—Mɨ́ɨˈ˜ jnea˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ iinˈ˜, jo̱ nicuøˋbaa.

23 Jo̱ dseángˈˉ cacuøˈˊbre júuˆ quiáˈrˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do e nicuǿˈˉbreiñˈ do lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ iiñˈ˜ do nañiˊ faˈ condseáˈˉ uǿˉ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜. 24 Jo̱baˈ mɨ˜ canúuˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do lado, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre jo̱ cangámˈˉbre fɨˊ lɨ˜ guiing˜ niquiáˈrˆ jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¿E˜ nimɨ́ɨˈ˜ɨ i̱ dseata˜ do, Neaa˜?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ niquiáˈrˆ do jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨ́ɨˈr˜ mogui˜ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do.

25 Jo̱ i̱ sɨmɨ́ˆ do dsifɨˊ ladob ngóˉtu̱r güɨˈíiˊ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseata˜ Herodes, jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lana iin˜n e nicuǿˈˆ jnea˜ mogui˜ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ huɨ̱́ɨ̱ˊ.

26 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseata˜ Herodes lado, eáamˊ fɨˈíˆ calɨ́iñˉ, jo̱ dsʉco̱ˈ jéemˊ nɨcacuøˊguɨr júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ niingˉ i̱ cagǿˈˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜ do e nicuǿˈˉbre i̱ sɨmɨ́ˆ do lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ iiñ˜, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmérˉ. 27 Jo̱baˈ dsifɨˊ ladob casíiñˋ jaangˋ ˈléeˉ fɨˊ lɨ˜ iuungˉ i̱ Juan do fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ i̱ ˈléeˉ do e niquiʉ́iñˈˉ mogui˜ i̱ Juan do. 28 Jo̱baˈ cangóbˉ i̱ ˈléeˉ do fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱ cangoquiʉ́ʉˈˇbre mogui˜ i̱ Juan do, jo̱ cacó̱rˉ e iʉ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ huɨ̱́ɨ̱ˊ, jo̱ cajá̱ˈˋbre i̱ sɨmɨ́ˆ do, jo̱ i̱ sɨmɨ́ˆ doguɨ cajá̱ˈrˋ niquiáˈrˆ. 29 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do e nɨcalɨ́ˉ lado, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b camɨrˊ fɨˊ e nitǿøˋbre i̱ ˈlɨɨ˜ do e quiáˈˉ e niˈáangˉneiñˈ.

Mɨ˜ cahéngˈˊ Jesús ˈñiáˋ mil dseañʉˈˋ

30 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jaléˈˋ e jo̱, caquɨmˈˉtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ lɨ˜ cangolíiñˉ e cangoguiar˜ e júuˆ do, jo̱ caseámˈˊtu̱r có̱o̱ˈ˜ Jesús jo̱ caja̱ˈrˊ júuˆ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e nɨcaˈerˊ do. 31 Jo̱ co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ seengˋ dseaˋ fɨˊ jo̱ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ jøøngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e co̱ˈ dǿˈrˉ ir˜, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Ñilíingˉnaˈ, máˉaaˈ yee˜naaˈ e nijmiˈíngˈˊnaaˈ cateáˋ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ ngɨˊ.

32 Jo̱baˈ caˈíbˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ móoˊ jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ ngɨˊ. 33 Jo̱ dsʉˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ cangángˉ írˋ e cangolíiñˉ, jo̱ calɨcuíimˋbre dseaˋ do, jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ i̱ seengˋ có̱ˉ quiá̱ˈˉ do cangolíiñˆ fɨˊ jo̱, jo̱ jéengˊguɨb i̱ dseaˋ íˋ caguilíiñˉ laco̱ˈguɨ Jesús. 34 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊ Jesús e fɨˊ dsíiˊ e móoˊ do, jo̱ cangáiñˉ dseángˈˉ i̱ ˈleáamˉ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨmˉbreiñˈ do dsʉco̱ˈ teáaiñˈˉ do la teáangˉ joˈseˈˋ i̱ jaˋ seengˋ i̱ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ íˋreˈ. Jo̱baˈ canaamˋbre eˈrˊ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ. 35 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈlóoˉ e jmɨɨ˜ jo̱ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋnaaˈ, nɨcaˈlóobˉ la, jo̱ e fɨˊ lɨ˜ taang˜naaˈ la jaˋ i̱i̱ˋ dseaˋ seengˋ. 36 Iˈˊ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na, jo̱ güɨdsilíiñˉ lacaangˋ fɨɨˋjiʉ e néeˊ có̱ˉ quiá̱ˈˉ na e laco̱ˈ nidsileáaˊjiʉr e nidǿˈrˉ.

37 Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Cuǿøˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na e nidǿˈrˉ.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—¿Iing˜ ˈnʉˋ e nidsileáˆnaaˈ iñíˈˆ có̱o̱ˈ˜ doscientos cuuˉ denario jo̱ nicuǿøˈ˜naaˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na e nidǿˈrˉ?

38 Jo̱ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—¿Jóˈˋ iñíˈˆ sɨˈmáˈˆ ˈnʉ́ˈˋ? Güɨjǿøˉnaˈ jóoˈ˜ tíiˊ.

Jo̱ mɨ˜ caguijǿøˆ i̱ dseaˋ guitúungˋ do jóoˈ˜ iñíˈˆ tíiˊ, jo̱baˈ caguoˈˉ júuˆ e lají̱i̱ˈ˜ ˈñiábˋ iñíˈˆ tíiˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jí̱i̱ˈ˜ gángˉ ˈñʉˋ.

39 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e jo̱, caquiʉˈrˊ ta˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do e niguiéiñˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do táˈˉ có̱ˋ nibøøˇ fɨˊ ni˜ ñiiˋ. 40 Jo̱ lajo̱b cajméeiñˈˋ do, caguáˋbre táˈˉ cien có̱o̱ˈ˜guɨ táˈˉ cincuenta. 41 Jo̱ mɨ˜ nɨneáangˊ i̱ dseaˋ do røøˋ táˈˉ có̱ˋ nibøøˇ, jo̱baˈ Jesús catɨ́ɨiñˉ lajɨˋ ˈñiáˋ e iñíˈˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨˋ gángˉ i̱ ˈñʉˋ do jo̱ cajǿørˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱baˈ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cafíimˋbre e iñíˈˆ do jo̱ cacuøˈrˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ e laco̱ˈ íˋguɨ nijméˉ guiéeˆ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱guɨ lajo̱bɨ i̱ ˈñʉˋ do cajo̱, cacuøˈˊbre e laco̱ˈ nijméiñˈˉ do guiéeˆ cajo̱. 42 Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do cagǿˈrˋ ie˜ jo̱ carˋ calɨtaaiñ˜ guiʉ́ˉ. 43 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ gǿˈrˋ, lajɨɨiñˋ do caseáamˉbɨ guitu̱ˊguɨ ˈmatሠe røøngˋ téeˈ˜ ˈnáˈˆ iñíˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ ˈnángˈˆ i̱ ˈñʉˋ do. 44 Jo̱ lajeeˇ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ i̱ cagǿˈˋ do ie˜ jo̱, tíiˊbre la ˈñiáˋ mil dseañʉˈˋ.

Mɨ˜ cangɨˊ Jesús fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ

45 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱, caquiʉˈˊ Jesús ta˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do e nidsitáangˈ˜tu̱iñˈ do fɨˊ dsíiˊ móoˊ e quiáˈˉ nicuóiñˈˉ do e guiéeˊ do jéengˊguɨjiʉr laco̱ˈ írˋ jo̱ niguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Betsaida lajeeˇ e ɨ́ɨˋ Jesús júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do. 46 Jo̱ mɨ˜ nɨcaˈɨ́ɨrˉ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, cajgóoˉbre fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ ˈñiaˈrˊ e quiáˈˉ nidsiféiñˈˊ Fidiéeˇ. 47 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱, catɨˊ guiáˈˆ jóobˋ e guiéeˊ do nɨngóoˊ e móoˊ lɨ˜ teáangˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do. Jo̱ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋbɨ singˈˊ Jesús ˈñiaˈrˊ. 48 Jo̱ jo̱b mɨ˜ cangárˉ e joˋ nidsijengˈˊ fɨˊ røøˋ e móoˊ do, dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ cøømˋ ˈleaˈˊ guíˋ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨngóoˊ nijneáˋ cangoquiéemˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ ngóoˊ e móoˊ do lɨ˜ teáangˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do, jo̱ cangɨ́ɨiñˊ e ngɨˊbre fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catáaiñˈ˜ e móoˊ do, cajméerˋ lafaˈ e cangɨ́ɨmˊbre. 49 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈˉ e ngóorˊ ngɨrˊ fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ, jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsíiñˈˊ do e jaangˋ dseaˋ guíbˋ do, jo̱baˈ caˈóorˋ teáˋ, 50 co̱ˈ lajɨɨmˋbre cangáiñˉ dseaˋ do, jo̱baˈ eáamˊ cafǿiñˈˊ. Dsʉˈ ladsifɨbˊ cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lala:

—¡Teáˋ teáangˊ óoˊnaˈ; jneab˜ la, jaˋ fǿøngˈ˜naˈ!

51 Jo̱baˈ ladsifɨˊ lajo̱b cajgóorˉ dsíiˊ e móoˊ do, jo̱ ladsifɨˊ ladob caˈuáangˉ e íiˊ guíˋ cajo̱. Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ cangogáˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do, 52 co̱ˈ jaˋ mɨˊ cangámˈˋbɨiñˈ do e˜ guǿngˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e cajméeˋ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ e iñíˈˆ do, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ sɨjnɨbˊ moguiñˈ˜ do, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ e jaˋ ngáiñˈˋ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ fɨˊ Genesaret

53 Jo̱ cacuoˈˊbre có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ caléˈˋ catú̱ˉ e guiéeˊ do, jo̱ caguilíiñˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Genesaret, jo̱ fɨˊ jo̱ lɨ˜ caˈñʉ́ˈrˋ e móoˊ do fɨˊ ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do. 54 Jo̱ ladsifɨˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajgáiñˉ e móoˊ do, dsifɨˊ calɨcuíingˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ do Jesús. 55 Jo̱baˈ cangɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Genesaret, jo̱ canaaiñˋ jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ i̱ dsiing˜ ni˜ ˈmaˋ fɨˊ lɨ˜ ñirˊ e táangˋ Jesús. 56 Jo̱ doñiˊ jiéˈˋ lɨ˜ dséeˊ Jesús, si lacaangˋ fɨɨˋ píˈˆ o̱si lacaangˋ fɨɨˋ cóoˈ˜ o̱si lacaangˋ jenuuˋ é, jo̱ dsijéengˋ dseaˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱ mɨˈˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ Jesús e faˈ capíbˈˆ sɨ̱ˈˆbre nigüɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do. Jo̱ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ güɨˈˊ capíˈˆ ˈnɨˈˋ sɨ̱ˈˆ dseaˋ do, ladsifɨˊ ladob ˈláaiñˆ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes