A A A A A
Bible Book List

Marcos 15 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Gidala si Jesus kang Pilato

15 Sayo pa kaayo sa sunod nga adlaw, ang kadagkoan sa mga pari kauban ang mga pangulo sa mga Judio, ang mga magtutudlo sa Kasugoan, ug ang tanan nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio nagtigom aron hisgotan ang sunod nilang buhaton. Gigapos nila si Jesus ug gidala didto kang Pilato nga gobernador aron itugyan ngadto kaniya. Gipangutana siya ni Pilato, “Ikaw ba ang hari sa mga Judio?” Mitubag si Jesus kaniya, “Giingon mo na.” Daghan ang mga sumbong sa kadagkoan sa mga pari batok kang Jesus. Busa gipangutana siya pag-usab ni Pilato, “Wala ka bay itubag niana nga mga sumbong? Daghan ang ilang sumbong batok kanimo?” Apan sa gihapon wala gayod motubag si Jesus, busa natingala si Pilato.

Gihukman si Jesus nga Patyon

Nabatasan ni Pilato nga matag Pista sa Paglabay sa Anghel hatagan niya ug kagawasan ang usa ka piniriso nga hangyoon sa mga tawo nga pabuhian. May usa ka piniriso didto nga ginganlag Barabas. Kining tawhana kauban niadtong mga gipangpriso tungod kay nagrebelde sila sa gobyerno sa Jerusalem ug nakapatay. Daghan ang mga tawo nga miduol kang Pilato ug mihangyo nga buhaton niya pag-usab niining tuiga ang nabatasan niya nga buhaton. Nangutana siya kanila, “Gusto ba ninyo nga buhian ko ang hari sa mga Judio?” 10 Nasayod si Pilato nga nasina lang ang mga kadagkoan sa mga pari, mao nga gisumbong nila si Jesus kaniya. 11 Apan gihulhogan sa kadagkoan sa mga pari ang mga tawo nga si Barabas lang ang ilang pabuhian ug dili si Jesus. 12 Gipangutana pag-usab ni Pilato ang mga tawo, “Unsay akong buhaton sa tawo nga inyong giingon nga hari sa mga Judio?” 13 Misinggit sila, “Ilansang siya sa krus!” 14 Miingon si Pilato kanila, “Ngano, unsa ba ang sala nga iyang nabuhat?” Apan gipakusgan pa gayod nilag singgit, “Ilansang siya sa krus!” 15 Tungod kay buot ni Pilato nga pauyonan ang mga tawo, gibuhian niya si Barabas. Apan si Jesus iyang gipalatos ug gitugyan ngadto sa mga sundalo aron ilansang sa krus.

Gibugalbugalan sa mga Sundalo si Jesus

16 Gidala sa mga sundalo si Jesus sa sulod sa palasyo sa gobernador ug gitawag nila ang tibuok batalyon sa mga sundalo nga magtigom didto. 17 Dayon gisul-oban nila siya ug kapa nga pulahon ug nagbuhat silag korona nga tunokon ug gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. 18 Ug miyukbo kunohay sila kaniya nga nagaingon, “Mabuhay ang Hari sa mga Judio!” 19 Ug gisigihan nilag bunal ug kahoy ang iyang ulo ug giluwaan pa nila siya. Giluhod-luhoran nila siya ug kunohay gisimba. 20 Human sa ilang pagbugalbugal, gihubo nila ang kapa nga pulahon ug gisul-oban nila siya pag-usab sa iyang bisti. Ug gidala nila siya sa gawas sa siyudad aron ilansang sa krus.

Gilansang si Jesus sa Krus

21 Sa dihang pagawas pa lang sila sa siyudad, natagboan nila ang usa ka tawo nga gikan sa uma. (Ang iyang ngalan mao si Simon nga taga-Cyrene, nga amahan ni Alexander ug ni Rufo). Gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. 22 Ug gidala nila si Jesus sa lugar nga gitawag ug Golgota (nga ang kahulogan, lugar sa bagolbagol.)[a] 23 Pag-abot nila didto gihatagan nila si Jesus ug bino nga may gisagol nga mira, apan wala moinom si Jesus. 24 Unya gilansang nila siya sa krus, ug gibahin-bahin nila ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa, aron masayran nila kon unsa nga bahin ang makuha sa matag usa. 25 Mga alas nuwebe kadto sa buntag dihang gilansang nila si Jesus sa krus. 26 Ang nahisulat sa karatula sa krus nga sumbong batok kaniya nagaingon, “Ang hari sa mga Judio.” 27 May duha usab ka tulisan nga ilang gilansang uban kang Jesus. Ang usa dapit sa tuo ni Jesus ug ang usa sa wala. 28 [Sa ingon niini nga pamaagi natuman ang gisulat sa Kasulatan nga nagaingon, “Giisip siya nga usa sa mga kriminal.”]

29 Ang mga tawo nga nangagi didto nagpanglingo nga nanginsulto ug nagbugalbugal kang Jesus. Miingon sila, “Mao diay ha! Ikaw nga nagaingon nga gub-on mo ang templo ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon mo pag-usab, 30 kanaog diha sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon!” 31 Sa samang pamaagi nagbugalbugal usab ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan. Miingon sila sa usag usa, “Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon! 32 Tan-awon ta karon kon makakanaog ba sa krus ang Cristo nga hari sa Israel, ug kon makakanaog siya motuo kita kaniya.” Bisan ang mga kauban niya nga gilansang mibugal-bugal usab kaniya.

Ang Pagkamatay ni Jesus

33 Sa dihang miabot ang alas dose sa udto, mingitngit ang kalibotan hangtod alas tres. 34 Ug sa pagka-alas tres sa hapon misinggit si Jesus sa makusog, “Eloi, Eloi lema sabactani?” — nga ang buot ipasabot, “Dios ko, Dios ko, nganong gipasagdan mo ako?”[b] 35 Sa pagkadungog sa ubang nanindog didto miingon sila, “Gitawag niya si Elias.” 36 Diha-diha midagan ang usa ka tawo ug mikuha ug espongha ug gituslob niya sa aslom nga bino. Gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka kahoy ug giisa ngadto sa baba ni Jesus aron iyang masupsop. Miingon siya, “Tan-awon nato kon moabot ba si Elias sa pagkuha kaniya sa krus.” 37 Misinggit sa makusog si Jesus ug nabugto ang iyang gininhawa.

38 Sa mao usab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos. 39 Ang kapitan sa mga sundalo nga nagtindog sa atubangan sa krus nakakita sa pagkabugto sa gininhawa ni Jesus. Miingon siya, “Tinuod gayod nga kining tawhana mao ang Anak sa Dios!” 40 Didto sa layo may mga babaye nga nanglantaw sa nahitabo. Kauban nila si Salome, si Maria nga taga-Magdala, ug si Maria (nga inahan ni Jose ug ni Santiago nga iyang manghod). 41 Kini sila miuban ug mitabang kang Jesus sa didto pa siya sa Galilea. Didto usab ang uban pa nga mga babaye nga nakauban kang Jesus sa Jerusalem.

Ang Paglubong kang Jesus

42-43 Namatay si Jesus sa adlaw sa pagpangandam alang sa pista. Ug tungod kay hapon na ug ang sunod nga adlaw mao ang Adlaw nga Igpapahulay, nangahas si Jose nga taga-Arimatea nga moadto kang Pilato aron pangayoon ang patay nga lawas ni Jesus. Si Jose tinahod nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio ug usa sa mga nagapaabot sa paghari sa Dios. 44 Sa pagkadungog ni Pilato nga si Jesus patay na, natingala siya. Busa gipatawag niya ang opisyal sa mga sundalo ug gipangutana niya kon patay na ba si Jesus. 45 Sa dihang nadungog ni Pilato ang gisulti sa opisyal nga patay na si Jesus, gitugotan niya si Jose nga kuhaon ang patay nga lawas. 46 Busa mipalit si Jose ug panapton nga puti. Ug gipakuha niya ang patay nga lawas ni Jesus sa krus ug gibuliboran sa panapton nga iyang gipalit. Gipahimutang niya sa lubnganan nga gikabhang sa bakilid. Ug gipaligid niya ang dako nga bato sa pagtabon sa pultahan sa lubnganan. 47 Nagalantaw si Maria nga taga-Magdala ug si Maria nga inahan ni Jose, busa nakita nila kon asa gilubong si Jesus.

Footnotes:

  1. Marcos 15:22 lugar sa bagolbagol: posible lugar nga morag bagolbagol sa tawo o tungod tingali kay daghan ang gipamatay didto.
  2. Marcos 15:34 Tan-awa usab ang Salmo 22:1.
Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pulong Sa Dios (Cebuano New Testament) Copyright © 1988, 2001 by International Bible Society® Used by Permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes