Add parallel Print Page Options

Tintseityuiiˈ tsˈaⁿ ljeii na tocoom

10  Cwiicheⁿ cwii ndiiˈ jnaⁿ Jesús Capernaum, tjaaⁿ, tueⁿˈeⁿ tsˈo̱ndaa Judea. Teinoom cwiicheⁿ nantyjaaˈ jndaa Jordán. Tjomndyenndaˈ cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ yuu na mˈaaⁿ. Quia joˈ tˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na chaˈxjeⁿ na quichˈeeⁿ. Majuu xjeⁿˈñeeⁿ tquieˈcañom nnˈaⁿ fariseos na mˈaaⁿ na ñeˈcalˈana xjeⁿ jom. Taˈxˈeena nnoom:

—¿Aa matsa̱ˈntjomnaˈ na tsaⁿsˈa nntseityueeⁿˈeⁿ ljeii na tocoom ñˈeⁿ scoomˈm?

Jom tˈo̱o̱ⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—Juu ñˈoom na tqueⁿ Moisés, ¿ljoˈ matsonaˈ na calˈaˈyoˈ?

Quia joˈ jluena:

—Moisés tquiaaⁿ na wanaaⁿ na nntyuiiˈ ljeii na toco tsaⁿsˈa ñequio scoomˈm. Ndoˈ tsaⁿscu nncoˈñoom cwiicheⁿ ljeii na matsonaˈ na macanda̱ cwito̱ⁿˈndyena ñˈeⁿ saaⁿˈaⁿ.

Tˈo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Cweˈ ee na ˈo jeeⁿ quieˈ nˈomˈyoˈ, joˈ na seiljeii Moisés ñˈoomwaaˈ. Sa̱a̱ cantyjati xuee na to̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na tqueeⁿ chaˈtso, sˈaaⁿ tsaⁿsˈa ñˈeⁿ tsaⁿscu. Ndoˈ tsoom: “Macweˈ joˈ na nˈndii tsaⁿsˈa tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ, cha tyeⁿ nncˈoom ñˈeⁿ scoomˈm, ndoˈ wendyena ñeˈcwii seiˈ nlaˈxmaⁿna.” Joˈ chii meiiⁿ na we tsˈaⁿ ñejlaˈxmaⁿna sa̱a̱ jeˈ ñecwii tsˈaⁿ cwiluiindyena. Ndoˈ ncˈe na luaaˈ, seijndaaˈñe nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na ñecwii tsˈaⁿ cwiluiindyena, joˈ chii ticatsonaˈ na cweˈ tsˈaⁿ nntseityuiiˈ na luaaˈ cwiluiindyena.

10 Ndoˈ quia na tquienndaˈna na waa wˈaa, nquiee nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿ Jesús jlaˈlcwiiˈndyenndaˈna juu ñˈoomwaaˈ. 11 Tsoom nda̱a̱na:

—ˈÑeeⁿ juu tsˈaⁿ na nntseityuiiˈ ljeii na toco ñˈeⁿ scuuˈ ndoˈ nncoco ñˈeⁿ cwiicheⁿ yuscu, tsaⁿˈñeeⁿ waa jnaaⁿˈ nnom scuuˈ ncˈe na matsonaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na cweˈ mˈaaⁿya ñequio cwiicheⁿ yuscu. 12 Ndoˈ mati xeⁿ mˈaaⁿ cwii yuscu na nntseityuiiˈ ljeii na toco ñˈeⁿ saaˈ ndoˈ nncoco ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsaⁿsˈa, majoˈti matseijndaaˈñenaˈ na waa jnaaⁿˈ na mˈaaⁿ ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsaⁿsˈa.

Matioˈnaaⁿñe Jesús yocanchˈu

13 Ndoˈ tyonquiocho ntˈom nnˈaⁿ yocanchˈu na mˈaaⁿ Jesús na catioom lˈo̱o̱ⁿ nacjoona. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê jlaˈtiaˈna nnˈaⁿ na tquiocho yocanchˈuˈñeeⁿ. 14 Quia ntyˈiaaˈ Jesús na ljoˈ cwilˈana, seiliooˈñê ñˈeⁿndyena. Tsoom nda̱a̱na:

—Caˈndyeˈyoˈ na quiontyjaaˈ yocanchˈumˈaⁿˈ ja. Tilacuˈyoˈ joona, ee yuu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom macanda̱ nncˈooquieeˈndye nnˈaⁿ na ntyjaandye ja chaˈna cwilˈa yocanchˈu. 15 Ñˈoom na mayuuˈ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na ntyjaañe Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈna ntyjaandye yocanchˈu ja, ndoˈ mañequiaañe na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom juu, tsaⁿˈñeeⁿ nnda̱a̱ nncjaaquieeˈñê cantyja na maTsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

16 Quia joˈ toˈñoom yocanchˈuˈñeeⁿ naquiiˈ lˈo̱o̱ⁿ. Tioom lˈo̱o̱ⁿ nacjoona na tioˈnaaⁿñê joona.

Matseineiⁿ tsaⁿtya ñˈeⁿ Jesús

17 Tjatjati Jesús nato. Ndoˈ cwii tsaⁿsˈa maleinom na jndyontyjaaˈ jom. Jndyocoˈ xtye jo nnoom. Tso:

—ˈU Maestro na ya tsˈaⁿndyuˈ, ¿ljoˈ macaⁿnaˈ na catsˈaa cha nntseixmaⁿya na ticantycwii na nncwaˈndo̱ˈa?

18 Ndoˈ tso Jesús nnom:

—¿Chiuu na matsuˈ na ya tsˈaⁿndyo̱ ja? Macanda̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê na ljoˈ. 19 ˈU mantyjiˈ ljeii naqui na matsa̱ˈntjoom. Matsonaˈ: “Tincˈomˈyaˈ ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ. Tintseiˈcueˈ tsˈaⁿ. Tinchˈueeˈ ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ. Tintseineiⁿˈ ñˈoom na cweˈ cantu nacjooˈ tsˈaⁿ. Tiñenquiuˈnnˈaⁿˈ tsˈaⁿ. Catseitˈmaaⁿˈndyuˈ tsotyeˈ ñˈeⁿ tsoˈndyoˈ.”

20 Tsaⁿˈñeeⁿ tsoom nnom Jesús:

—Maestro, chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ matseicanda̱ya xjeⁿ na cachjoondyo̱cha̱ⁿ.

21 Jesús ntyˈiaaⁿˈaⁿ nnom tsaⁿˈñeeⁿ. Sˈaanaˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈoom juu. Tsoom nnom:

—Cwii waa na matseitjo̱o̱naˈ ˈu. Cjaˈ, cajnda̱a̱ˈ chaˈtso ˈnaⁿˈ. Sˈomˈñeeⁿ quiaaˈ nda̱a̱ ndyeñeeⁿˈ. Quia joˈ nncˈoomˈ na tyandyuˈ nandye cañoomˈluee. Ndoˈ caljoya tsˈomˈ nawiˈ na nntjomˈ hasta meiiⁿ xeⁿ nntseicueeˈnaˈ ˈu. Candyoˈtseiˈjomndyuˈ ñˈeⁿndyo̱.

22 Jnda̱ na jñeeⁿ ñˈoomwaaˈ quia joˈ jeeⁿ seiˈndaaˈnaˈ ntyjeeⁿ. Tjaaⁿ na chjooˈ tsˈoom ee jeeⁿ jndye ˈnaaⁿˈaⁿ niom.

23 Quia joˈ taqueⁿ Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ na mˈaⁿ nacañomˈm na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê. Tsoom nda̱a̱na:

—Nnˈaⁿ na tyandye jeeⁿ ndyaˈ jndeiˈnaˈ na nñeˈquiandyena na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom joona.

24 Jnda̱ na jndyena ñˈoomwaaˈ, seitsaⁿˈnaˈ joona. Quia joˈ tsonnaaⁿˈaⁿ nda̱a̱na:

—ˈO nnˈaⁿya, joo nnˈaⁿ na quitˈmaⁿ nˈom ˈnaⁿ jeeⁿ jndeiˈnaˈ na nñeˈquiandyena na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom joona. 25 Jndeiˈtinaˈ na nncjuˈñecje cwii tsaⁿtya na nntsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom jom, nchiiti na nncwicandiiˈñe quiooˈ camello tsueˈ xˈe tseiˈnchquia.

26 Jnda̱ na jndyena ñˈoomwaaˈ yacheⁿ seiñˈeeⁿˈñˈeⁿnaˈ joona. Taˈxˈeendye cheⁿnquieena nda̱a̱ ntyjeena, jluena:

—Quia joˈ ¿ˈñeeⁿ tsˈaⁿ nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿñe?

27 Ntyˈiaaˈ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Tijoom canda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñe cheⁿnquii tsˈaⁿ. Macanda̱ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom nnda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñê tsˈaⁿ. Ee tjaaˈnaⁿ cwii na xocanda̱a̱ nntsˈaaⁿ.

28 Ndoˈ tso Pedro nnom Jesús:

—Aa ndiˈ Ta, jâ jnda̱ ˈndya̱a̱yâ chaˈtso ˈnaaⁿyâ na cwitsaantyjo̱o̱yâ naxeⁿˈ.

29 Tso Jesús nda̱a̱na:

—Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱ ñˈoom na mayuuˈcheⁿ. Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na maˈndii waaˈ, oo tiˈnquio oo ndyencjo, oo tsotye, oo tsondyee, oo scuuˈ oo ntseinda, oo ndyuaaˈ ncˈe na matseijomñe ñˈoom na mañequia na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, 30 juu tsaⁿˈñeeⁿ tiempomeiiⁿñe nncoˈñoom siaⁿnto ndiiˈcheⁿ lˈaⁿˈaⁿ, tiˈnquioom, ndyencjoom, loñeeⁿ, ntseinaaⁿ, ndyuaaⁿˈaⁿ ñequio na nntaˈwiˈ nnˈaⁿ jom. Sa̱a̱ ncuee na cwii nndyonaˈ, ticantycwii na nncwanoomˈm. 31 Ee jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na cwilaˈtiuu nquiee na tˈmaⁿ cwiluiindye, sa̱a̱ nncueˈntyjo̱ na nncjuˈcjenaˈ joona. Ndoˈ jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na majuˈcjenaˈ sa̱a̱ nda̱nquia nntseiwendyenaˈ joona.

Matseicandiinndaˈ Jesús na nncueeⁿˈeⁿ

32 Jesús ñequio nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê, ñjomndyena nato na cwiˈoona Jerusalén. Jom wjaajñeeⁿ jo nda̱a̱na. Jeeⁿ matseiñˈeeⁿˈnaˈ joona ndoˈ cwicatyuena na cwiˈoontyjo̱na naxeeⁿˈeⁿ. Quia joˈ tjeiˈño̱o̱ⁿ nnˈaⁿ na canchooˈwendye, to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱na chiuu waa na nntjom nqueⁿ. 33 Tsoom:

—Queⁿˈyoˈ cwenta, macwitsaawaaya Jerusalén. Ndoˈ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee nñequiaa tsˈaⁿ cwenta ja luee ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na nlaˈjndaaˈndyetyeⁿna na nncˈio̱ ndoˈ nñeˈquiana cwenta ja luee nnˈaⁿ na nchii judíos. 34 Ndoˈ naⁿˈñeeⁿ nneiⁿˈncona ndoˈ njñomna ndaajnaⁿˈ ja. Nntjaaˈna ja ñˈeⁿ tjaⁿtseiˈ ndoˈ nlaˈcueeˈna ja. Sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwaˈndo̱ˈxco̱.

Jacobo ñˈeⁿ Juan cwitaⁿna cwii naya

35 Quia joˈ ntseinda Zebedeo, Jacobo ñˈeⁿ Juan tquiontyjaaˈna Jesús, jluena:

—Aa ndiˈ Ta, lˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na nñequiaaˈ cwii naya na cwitaaⁿyâ njomˈ.

36 Tsoom nda̱a̱na:

—¿Ljoˈ lˈue nˈomˈyoˈ na catsˈaa ˈo?

37 Tˈo̱o̱na nnoom, jluena:

—Quia jnda̱ mamˈaaⁿˈ yuu na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ ˈu, quiaaˈ na cwii jâ nncwacatyeeⁿ ntyjaˈ ntyjaya ndoˈ cwiicheⁿ jâ nncwacatyeeⁿ ntyjatymaaⁿˈ.

38 Quia joˈ matso Jesús nda̱a̱na:

—ˈO maxjeⁿ ticalaˈno̱ⁿˈyoˈ ljoˈ cwitaⁿˈyoˈ no̱o̱ⁿ. Na wiˈtˈmaⁿ na nncwino̱o̱ⁿ, ¿aa nnda̱a̱ nnaⁿndyoˈ? ¿Aa nnda̱a̱ nljoya nˈomˈyoˈ na nlaˈcwjee nnˈaⁿ ˈo chaˈxjeⁿ na jnda̱ ljoya tsˈo̱o̱ⁿ na nlaˈcueeˈna ja?

39 Joona tˈo̱o̱na, jluena:

—Nnda̱a̱.

Tsoom nda̱a̱na:

—Mayuuˈ macaⁿnaˈ na mañejuu nawiˈ na nncwino̱o̱ⁿya, nncwiˈnomˈyoˈ. Ndoˈ macaⁿnaˈ na caljoya nˈomˈyoˈ na nlaˈcwjee nnˈaⁿ ˈo chaˈna cwiljoya tsˈo̱o̱ⁿ na nlaˈcueeˈna ja. 40 Sa̱a̱ nchii nnco̱ tseixmaⁿya na nntseijndaaˈndyo̱ ˈñeeⁿ juu nncwacatyeeⁿ ntyjaaˈa ntyjaya oo ntyjatymaaⁿˈ. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom nñequiaaⁿ nayaˈñeeⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ na jnda̱ seijndaaˈñê na nntoˈñoom juunaˈ.

41 Ndoˈ joo nquindye naⁿˈñeeⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿ Jesús to̱ˈna tyolaˈwjeena we ncˈiaana Jacobo ñˈeⁿ Juan. 42 Joˈ chii Jesús tcwaaⁿ joona, tsoom nda̱a̱na:

—ˈO manquiuˈyoˈ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye cwii cwii tsjoomnancue cwilaˈsˈandyena nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjomna. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwiluiitˈmaⁿndye cwiqueⁿna xjeⁿ nnˈaⁿ na mˈaⁿ nacje ˈnaaⁿna. 43 Sa̱a̱ nchii laaˈtiˈ nlˈaˈyoˈ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. Ee meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ ˈo na ntyjaaˈ tsˈom na nncˈoom na tˈmaⁿñe quiiˈntaaⁿˈyoˈ, tsaⁿˈñeeⁿ matsonaˈ na jom candiˈntjoom nda̱a̱ˈyoˈ. 44 Ndoˈ ˈñeeⁿ juu quiiˈntaaⁿˈyoˈ na maqueⁿ tsˈom na juu nlcoˈnnomnaˈ jo nda̱a̱ˈyoˈ, matsonaˈ na cateijndeii ˈo. 45 Ee ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee jndyo̱o̱ na nndiˈntjo̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ, nchii na nndyeˈntjom nnˈaⁿ no̱o̱ⁿ. Ndoˈ jndyo̱o̱ na nñequiaandyo̱ na cˈio̱ na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnˈaⁿ na jndyendye cha nndyaandyena jnaaⁿna na waa.

Matseinˈmaⁿ Jesús tsaⁿnchjaaⁿˈ na jndyu Bartimeo

46 Ndoˈ tquiena tsjoom Jericó. Jnda̱ joˈ majaacaluiˈ Jesús ñequio nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê ndoˈ ñequio cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na jndyendye. Juu xjeⁿˈñeeⁿ wacatyeeⁿ tsaⁿnchjaaⁿˈ Bartimeo ˈndyoo nato. Jom jnda Timeo. Macaaⁿ ljoˈ na nleilˈueeˈñê. 47 Quia na jñeeⁿ na mawinom Jesús tsˈaⁿ Nazaret, to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na matseixuaⁿ, tsoom:

—ˈU Jesús, na cwiluiindyuˈ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooˈ, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ja.

48 Jndye nnˈaⁿ jlaˈtiaˈna jom na catseicheeⁿ, sa̱a̱ jom yacheⁿ tyotseixuaatyeeⁿ, tsoom:

—ˈU, na cwiluiindyuˈ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooˈ, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ ñˈeⁿndyo̱.

49 Jesús tjameintyjeeⁿˈeⁿ, tsoom:

—Cwaⁿˈyoˈ jom.

Quia joˈ tcwaⁿna tsaⁿnchjaaⁿˈ, jluena nnoom:

—Cˈomˈtˈmaaⁿˈndyuˈ tsˈomˈ. Quicantyjaˈ ee macwaaⁿ ˈu.

50 Ndoˈ jom cweˈ tjuˈtoom liaa na wanjoomˈñê, teicantyjaaⁿ, tjaaⁿ na mˈaaⁿ Jesús. 51 Taxˈee Jesús nnoom:

—¿Aa waa na nntsaˈ ja?

Tˈo̱ tsaⁿnchjaaⁿˈ, tsoom:

—Jeeⁿ ˈu Ta, lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na nleitquioya.

52 Tso Jesús nnoom:

—Cjaˈtoˈ. Jnda̱ nˈmaⁿˈ ncˈe na matseiˈyuˈ ñˈeⁿndyo̱.

Mañoomˈ teitquioomˈm. Tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿˈ Jesús na tyˈetyˈetina nato.

Bible Gateway Sponsors