A A A A A
Bible Book List

Ma-thi-ơ 26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

SỰ THƯƠNG KHÓ, SỰ CHẾT, VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

(26:1 - 28:20)

Âm Mưu Giết Chúa

26 Khi Ðức Chúa Jesus đã nói xong những điều ấy, Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị phản nộp để bị đóng đinh.”

Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão trong dân họp lại trong dinh Thượng Tế Cai-a-pha để bàn mưu lén bắt Ðức Chúa Jesus và giết đi. Nhưng họ lại nói, “Ðừng làm trong kỳ lễ kẻo dân sẽ nổi loạn.”

Chúa Ðược Xức Dầu tại Bê-tha-ni

Khi Ðức Chúa Jesus ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người mắc bịnh ngoài da,[a] một phụ nữ đến gần Ngài, mang theo một bình ngọc đựng dầu thơm rất đắt giá. Nàng đổ dầu thơm ấy trên đầu Ngài trong khi Ngài đang ngồi dùng bữa. Khi các môn đồ Ngài thấy vậy, họ nổi giận và nói, “Tại sao lại phí của như thế? Vì dầu ấy có thể bán được một số tiền lớn để giúp đỡ người nghèo.”

10 Nhưng Ðức Chúa Jesus biết điều ấy, Ngài phán với họ, “Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho Ta. 11 Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn đâu. 12 Khi nàng đổ dầu trên mình Ta, nàng chuẩn bị Ta để chôn cất. 13 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong khắp thế gian, nơi nào Tin Mừng nầy được rao giảng, những gì nàng đã làm cho Ta cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt Phản Chúa

14 Bấy giờ một trong mười hai sứ đồ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gặp các trưởng tế, 15 và nói, “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền nếu tôi nộp Người ấy cho các ông?” Họ thỏa thuận trả cho hắn ba mươi miếng bạc. 16 Từ lúc ấy hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp Ngài.

Chúa Ăn Lễ Vượt Qua với Các Môn Ðồ của Ngài

17 Vào ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thầy muốn chúng con chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”

18 Ngài đáp, “Hãy vào trong thành, gặp một người, và nói với người ấy, ‘Thầy bảo: Giờ Ta sắp đến. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở nhà ngươi.’”

19 Các môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jesus đã bảo, và họ chuẩn bị bữa ăn cho Lễ Vượt Qua.

20 Tối đến Ngài ngồi vào bàn với mười hai môn đồ. 21 Trong bữa ăn, Ngài nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”

22 Các môn đồ buồn lắm. Họ bắt đầu lần lượt hỏi Ngài, “Lạy Chúa, chắc chắn không phải là con, phải không?”

23 Ngài trả lời và nói, “Người đã đưa tay chấm bánh vào tô với Ta sẽ phản Ta. 24 Con Người sẽ đi y như lời đã viết về Người, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.[b]

25 Giu-đa, kẻ phản Ngài, đáp lời và nói, “Thưa Thầy, không lẽ là con sao?”

Ngài nói với hắn, “Chính ngươi đã nói thế.”

Chúa Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh

26 Trong khi họ dùng bữa, Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy lấy và ăn; đây là thân thể Ta.”

27 Kế đó Ngài lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy uống chén nầy, tất cả các ngươi, 28 vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước mới[c] đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày đó, ngày Ta uống nước nho mới với các ngươi trong vương quốc của Cha Ta.”

30 Sau khi hát một bài thánh ca, họ đi ra để lên Núi Ô-liu.

Chúa Nói Trước Về Việc Phi-rơ Chối Ngài

31 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ta sẽ đánh người chăn, và bầy chiên sẽ tản lạc.’[d]

32 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.”

33 Phi-rơ lên tiếng và nói với Ngài, “Dù tất cả bỏ đi[e] vì cớ Thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Thầy đâu.”

34 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Quả thật, Ta nói với ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

35 Phi-rơ thưa với Ngài, “Dù con phải chết với Thầy, con sẽ không chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

36 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguyện.”

37 Ngài đem Phi-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn bã và sầu não. 38 Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta quá buồn bã, gần chết. Hãy ở đây và thức canh với Ta.”

39 Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

40 Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, “Thế thì các ngươi không thể thức canh với Ta một giờ sao? 41 Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

42 Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén nầy không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

43 Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. 44 Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước. 45 Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Nầy, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46 Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Nầy, kẻ phản Ta đã đến.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác

47 Khi Ngài còn đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, tiến đến; hắn dẫn theo một đám đông với gươm giáo gậy gộc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi. 48 Trước đó tên phản bội đã cho họ một ám hiệu, “Hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy.”

49 Lập tức hắn đến gần Ðức Chúa Jesus và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn ôm hôn Ngài.

50 Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Bạn ơi, bạn đến đây để làm gì thì hãy làm đi.” Bấy giờ chúng đến gần, tra tay trên Ðức Chúa Jesus, và bắt Ngài.

51 Kìa, một trong những người đang ở với Ðức Chúa Jesus vung tay rút gươm của mình ra và chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy. 52 Ðức Chúa Jesus phán với người ấy, “Hãy tra gươm ngươi vào vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. 53 Ngươi không nghĩ rằng Ta có thể cầu xin Cha Ta, và Ngài sẽ lập tức sai hơn mười hai đạo thiên binh đến cho Ta sao? 54 Nhưng nếu thế, làm sao điều Kinh Thánh chép phải xảy ra như thế nầy có thể được ứng nghiệm?”

55 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám người ấy, “Sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt Ta. 56 Nhưng tất cả những điều nầy phải xảy ra, để lời các đấng tiên tri nói trước trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Bấy giờ tất cả môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn hết.

Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái Xét Xử Chúa

57 Những kẻ bắt Ðức Chúa Jesus dẫn Ngài đến dinh Thượng Tế Cai-a-pha. Các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đã tề tựu sẵn tại đó. 58 Trong khi đó Phi-rơ đi theo Ngài xa xa; ông vào tận trong sân của dinh thượng tế. Khi vào được trong sân rồi, ông ngồi xuống với các cảnh binh để xem kết cuộc sẽ ra sao.

59 Bấy giờ các trưởng tế và cả Hội Ðồng tìm chứng dối để vu cáo Ðức Chúa Jesus hầu có thể kết án tử hình Ngài, 60 nhưng họ không tìm được điều nào, mặc dầu có lắm kẻ đứng ra làm chứng dối. Sau cùng có hai kẻ bước ra 61 và nói, “Người nầy đã nói rằng, ‘Ta có thể phá đền thờ của Ðức Chúa Trời và xây lại trong ba ngày.’”

62 Vị thượng tế đứng dậy và nói với Ngài, “Ngươi không trả lời sao? Những người nầy tố cáo ngươi điều gì thế?”

63 Nhưng Ðức Chúa Jesus vẫn im lặng. Vị thượng tế nói với Ngài, “Ta buộc ngươi thề trước mặt Ðức Chúa Trời hằng sống, rồi nói cho chúng ta biết: Có phải ngươi là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời không?”

64 Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Ðúng như ngươi đã nói. Hơn nữa, Ta nói với các ngươi, từ nay trở đi, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Ðấng Quyền Năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến.”

65 Bấy giờ vị thượng tế xé toạc áo choàng của ông ra và nói, “Hắn đã phạm thượng! Tại sao chúng ta phải cần người làm chứng nữa? Ðấy, quý vị đã nghe những lời phạm thượng của hắn rồi đó. 66 Quý vị nghĩ sao?”

Họ trả lời, “Hắn thật đáng chết.”

67 Bấy giờ họ nhổ vào mặt Ngài và đánh Ngài. Có mấy kẻ tát Ngài 68 và nói, “Hỡi Ðấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng tôi biết, ai đã đánh ông đó?”

Phi-rơ Chối Chúa

69 Khi ấy Phi-rơ đang ngồi ở ngoài sân; một cô tớ gái đến gần ông và nói, “Ông cũng là người của ông Jesus người Ga-li-lê.”

70 Nhưng Phi-rơ chối phăng trước mặt mọi người rằng, “Tôi không biết cô nói gì.” 71 Nói xong ông bỏ đi ra cổng.

Một cô tớ gái khác thấy ông, cô ấy nói với những người đứng đó, “Ông nầy là người của ông Jesus ở Na-xa-rét đó.”

72 Ông lại chối nữa và thề, “Tôi không biết người ấy.”

73 Một lát sau những người đứng đó đến gần và nói với Phi-rơ, “Chắc chắn ông là người trong bọn đó rồi. Giọng địa phương của ông đã tố cáo ông.”

74 Bấy giờ Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, “Tôi không biết người ấy.” Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. 75 Phi-rơ nhớ lại những lời Ðức Chúa Jesus đã nói, “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Footnotes:

  1. Ma-thi-ơ 26:6 nt: phung. Chữ "phung" ở đây chỉ chung cho các thứ bịnh ngoài da, chứ không nhất thiết là bịnh cùi
  2. Ma-thi-ơ 26:24 nt: “Tốt hơn cho người ấy nếu nó chẳng sinh ra”
  3. Ma-thi-ơ 26:28 Bản Byzantine có chữ “mới”
  4. Ma-thi-ơ 26:31 Xa 13:7
  5. Ma-thi-ơ 26:33 nt: skandalizo, sợ bị liên lụy mà bỏ đi
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes