Add parallel Print Page Options

TZILAJ JTAQUIL CHIRIJ KAKAJ JESUCRISTO RI XTZˈIBˈAJ MATEO

Ri jbˈijak yak jmam Kakaj Jesucristo

Riˈ ri jbˈijak yak jmam Kakaj Jesucristo ri rijajl David y Abraham. Abraham riˈ ri jkaj Isaac, Isaac riˈ ri jkaj Jacob y Jacob riˈ ri jkaj Judá pach yak jkˈun y ratz. Judá riˈ ri jkajak Fares pach Zara y jchuchak riˈ Tamar. Fares riˈ ri jkaj Esrom y Esrom riˈ ri jkaj Aram. Aram riˈ ri jkaj Aminadab, Aminadab riˈ ri jkaj Naasón y Naasón riˈ ri jkaj Salmón. Salmón riˈ ri jkaj Booz y jchuch riˈ Rahab, Booz riˈ ri jkaj Obed y jchuch riˈ Rut y Obed riˈ ri jkaj Isaí. Isaí riˈ ri jkaj rey David, David riˈ ri jkaj Salomón y jchuch Salomón riˈ ri anm ri xwaˈx pire rixokl Urías. Salomón riˈ ri jkaj Roboam, Roboam riˈ ri jkaj Abías y Abías riˈ ri jkaj Asa. Asa riˈ ri jkaj Josafat, Josafat riˈ ri jkaj Joram y Joram riˈ ri jkaj Uzías. Uzías riˈ ri jkaj Jotam, Jotam riˈ ri jkaj Acaz y Acaz riˈ ri jkaj Ezequías. 10 Ezequías riˈ ri jkaj Manasés, Manasés riˈ ri jkaj Amón y Amón riˈ ri jkaj Josías. 11 Josías riˈ ri jkaj Jeconías pach yak jkˈun y ratz laˈ mak junabˈ cuando yak rijajl Israel xcˈamsajtakbˈi prexil Babilonia. 12 Cuando xkˈajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia, xwaˈx jun jcˈajol Jeconías y xcoj jbˈij pi Salatiel. Salatiel riˈ ri jkaj Zorobabel. 13 Zorobabel riˈ ri jkaj Abiud, Abiud riˈ ri jkaj Eliaquim y Eliaquim riˈ ri jkaj Azor. 14 Azor riˈ ri jkaj Sadoc, Sadoc riˈ ri jkaj Aquim y Aquim riˈ ri jkaj Eliud. 15 Eliud riˈ ri jkaj Eleazar, Eleazar riˈ ri jkaj Matán y Matán riˈ ri jkaj Jacob. 16 Jacob riˈ ri jkaj José ri richjil María, María riˈ ri jchuch Kakaj Jesús y Kakaj Jesús riˈ ri tibˈijsaj re chi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.

17 Y jilonli xwaˈxiˈ cajlajuj (14) kˈat ijajl ri xcholmajch chirij Abraham asta chirij David. Y xwaˈxiˈ cajlajuj (14) kˈat ijajl chic ri xcholmajch chirij David asta cuando yak rijajl Israel xcˈamsajtakbˈi prexil Babilonia. Y xwaˈxiˈ cajlajuj (14) kˈat ijajl chic ri xcholmajch cuando xkˈajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia asta chirij Kakaj Jesús.

Tiqˈuisiˈy Kakaj Jesucristo

18 Jilonri xqˈuisiˈy Kakaj Jesucristo, María ri jchuch Kakaj Jesucristo tzˈonalchak jwiˈl José pire ticˈuliˈy riqˈuil, pero ajquiˈ chi jcˈam ribˈak riqˈuil cuando xan yaj anm jwiˈlke jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 19 José ri tzˈonawinak re María, juntir ri tran pi jcholajliˈn, re riˈ raj taˈ tresaj jqˈuixbˈ María ri nen jcholajl. Xchomorsaj roj xcan jyeˈ chi mukukil. 20 Re jilonli tijin tijchomorsaj, cuando xrichcˈaj xpe jun anjl ri takalch jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, xij re: At José ri at rijajl David, mi tzaak achˈol chi jcˈamic María pi awixokl jwiˈl man ra ricˈlal ri tiqˈuisiˈy rechiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 21 María tiqˈuisiˈy jun ra ricˈlal winak y tacoj jbˈij pi Jesús. Jilonli jbˈij jwiˈl riˈ re ticolow rechak juntir yak jwinak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ.

22 Juntir li ri xaan pirechiˈ xtaw chiwch juntir Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri:
23     Jun kˈapoj anm ri taˈ echbˈel jwiˈl ni jono winak tican yaj anm, tiqˈuisiˈy jun ra ricˈlal winak y tijcojtak jbˈij pi Emanuel, xcheˈ.

Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj Emanuel, Kakaj Dios wiˈchak kiqˈuil.

24 Cuando xcˈastaj jwich José, xan chapcaˈ xijsaj re jwiˈl anjl ri takalch jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl. Jilonli xcˈam María pire rixokl. 25 Pero taˈ xrechbˈej ribˈak asta xqˈuisiˈy ra ricˈlal winak ri xcojsaj jbˈij pi Jesús jwiˈl José, ajrucˈreˈ xrechbˈej ribˈak.