A A A A A
Bible Book List

MARCOS 5 Uspanteco (USP)

Tiesaj etzl re jun winak aj Gadara

Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak chˈakap re nimlaj alagun laj jluwrak yak aj Gadara. Cuando xelch Kakaj Jesús li barc, xpe jun winak ri wiˈ etzl laj ranm, relicch li camposant. Man winak li jiˈ jekel li camposant. Taˈ ni jun cristian ticwin chi jximic ni laˈ caden. Qˈuilaj bˈwelt xximtak chi rakan y chi jkˈabˈ laˈ caden, pero ticwiniˈ chi jkˈatzic. Taˈ nen ticwin chirij jwiˈl wiˈ mas jchokˈbˈ. Man winak li tiwoˈcot chi lakˈj chi lakˈabˈ tichˈejej bˈak witz y li camposant y tran cˈax ribˈ laˈ abˈaj. Man winak li, cuando xrilch jwich Kakaj Jesús chinaj, tijolin xpetc, xyuk jxucbˈaˈ ribˈ chiwch chi jcojic jkˈij. Man etzl ri wiˈ laj ranm man winak xchˈejejc, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chawaj chwe Kaj Jesús, at Jcˈajol Kakaj Dios lecj? ¡Chiwch Kakaj Dios bˈan tokˈobˈ chwe, min achˈuˈjursaj! xcheˈ.

Man etzl xij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xij re: ¡At etzl, elambˈi laj ranm winak ri! xcheˈ.

Kakaj Jesús xtzˈonaj re man etzl: ¿Nen abˈj? xcheˈ re.

Man etzl xij: Qˈui imbˈj, jwiˈl ojiˈ subˈlaj qˈui woj laj ranm winak, xcheˈ.

10 Ajrucˈreˈ mak etzl li xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi taˈ titaksajtakbˈi chinaj re man luwar li. 11 Claˈ wiˈ subˈlaj aak tijin jyukˈicak wich witz. 12 Mak etzl xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús: Cojatakeˈbˈi riqˈuilak mak aak. Yeˈ luwar chike ojoc laj jtioˈjlak, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

13 Kakaj Jesús xyaˈ luwar rechak. Xeltakbˈi mak etzl laj ranm man winak. Xeˈ octak laj jtioˈjlak mak aak. Raj wiˈ quibˈ mil (2,000) chi aak y mak aak xchˈuˈjartak y xmajtak jol wich witz y xkejtakbˈi pi xulan asta xeˈ tzaaktak li nimlaj alagun, claˈ xjikˈtak.

14 Mak ajyukˈultak aak xelmajtak, xeˈtak li tilmit y lak luwar nakaj chi jyolic ri xaanc. Xpetak cristian chi rilic nen xan Kakaj Jesús chi resaj mak etzl laj ranm man winak. 15 Cuando xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús xriltak man winak ri xwaˈx mak qˈuitaklaj etzl laj ranm, cubˈulchak, cojolchak ritzˈik jwiˈl y taˈ chiquiˈ chˈuˈj. Rechak xtzaak jchˈolak chi rilic. 16 Y mak cristian ri xiliwtak nen xan Kakaj Jesús re man winak ri xwaˈx mak etzl laj ranm, xyoltak re mak cristian ri xtawtak claˈ ri nen xan Kakaj Jesús re man winak ri xwaˈx mak etzl laj ranm y ri nen xantak mak aak. 17 Ajrucˈreˈ xoctak chi jtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tielbˈi laj jtilmitak.

18 Cuando Kakaj Jesús tijin tijaw li barc, man winak ri xesaj mak etzl laj ranm xtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tibˈe chirij. 19 Pero Kakaj Jesús taˈ xyeˈ luwar re man winak xeˈ chirij y xij re: Jat laj awichoch xoˈlak awechˈelxic y yolta rechak juntir ri nen xansaj chawe jwiˈl Awajawl y nen mo xan chi rilic cˈur awch, xcheˈ Kakaj Jesús re man winak.

20 Ajrucˈreˈ man winak xecˈ y xoc chi jyolic rechak cristian re Decápolis juntir ri nen xan Kakaj Jesús re y juntir xsaach jchˈolak chi jtaic jyolj.

Ticˈastasaj jwich jrabˈin Jairo y titzibˈsaj jun anm

21 Cuando Kakaj Jesús xkˈax chicbˈi li barc chˈakap re nimlaj alagun, xtaw subˈlaj cristian riqˈuil chiˈ nimlaj alagun lamas xtawiˈ. 22 Ajrucˈreˈ xtaw jun winak ri jbˈij Jairo ri jun rechak mak jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog. Cuando xril jwich Kakaj Jesús xxucbˈaˈ ribˈ chiwch. 23 Y xtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re, xij: Inrabˈin camic tran. Bˈan tokˈobˈ, yeˈta akˈbˈ chibˈ pire titzibˈ, xcheˈ re.

24 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xeˈ riqˈuil y subˈlaj cristian xeˈtak chirijak tichak jpitzˈ ribˈak chirij Kakaj Jesús. 25 Y xoˈlak cristian wiˈ jun anm yaj ri wiˈchak cabˈlajuj (12) junabˈ chi ticar chi cocˈxoˈlke tikej man chˈojnic chirij. 26 Mas cˈax tijil jwiˈl. Poc qˈui ajcun quiek riqˈuil xsachwiˈ juntir jpwaak ri wiˈ, pero taˈ ni jun xcwin chi jcunajc. Masneˈ xnimaˈtan jyaj. 27 Cuando xta jtaquil chi Kakaj Jesús ticwiniˈ chi tzibˈsanc, man anm li xjutun chirij Kakaj Jesús xoˈlak cristian y xchap raquitz ritzˈik Kakaj Jesús 28 jwiˈl xchomorsaj laj ranm: Xike wi xincwin chi jchapic raquitz ritzˈik, intzibˈiˈn, xcheˈ.

29 Xike cuando xchap raquitz ritzˈik Kakaj Jesús, laj or xtanar man chˈojnic chirij man anm y xricˈajiˈ chi xtzibˈiˈ re jyaj. 30 Kakaj Jesús xricˈaj chi xtzibˈsajiˈ jun cristian laˈ jcwinel, xsolcopij ribˈ y xtzˈonaj: ¿Nen xchapow witzˈik? xcheˈ.

31 Yak ajtijol ribˈak chirij xtzˈonajtak: ¿Nen chac tatzˈonaj nen chi cristian lal xchapow awitzˈik? Juntir cristian atpitzˈowc y atjtucˈtak, xcheˈtak re.

32 Kakaj Jesús tijin tinaˈtun chirij chi rilic nen xchapow ritzˈik. 33 Man anm tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol, jwiˈl retamiˈ chi riˈ xchapow re ritzˈik Kakaj Jesús. Xxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús y xij jcholajl re nen quiek jwiˈl xchap ritzˈik.

34 Kakaj Jesús xij re: At inrabˈin, xattzibˈiˈn, jwiˈl xcubˈar achˈol chwij. Jat pi utzil, lajori taˈ chiquiˈ at yaj, xcheˈ re man anm.

35 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈui man anm li cuando xtawtak nicˈj winak jpeticak laj richoch Jairo ri jbˈabˈalak man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog y xijtak re: Xcamiˈ arabˈin. Taˈ chiquiˈ nen tichacuj talatzˈabˈsaj jwich sicˈ ajtijonl, xcheˈtak mak winak re Jairo.

36 Kakaj Jesús xan chapcaˈ taˈ tijta ri xijtak mak cristian re Jairo y xij re: Mi tzaak achˈol, xike cubˈaˈ achˈol chwij, xcheˈ re.

37 Taˈ xyeˈ luwar xambˈer mas cristian chirij, xike Pedro, Santiago y Juan ri jkˈun Santiago. 38 Y cuando xtawtak laj richoch Jairo xtatak poc tichˈejejtak cristian chi okˈej. 39 Kakaj Jesús xoc la ja y xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac poc atchˈejejtak chi okˈej? Man ra anm taˈ camnak, warajke tran, xcheˈ rechak.

40 Mak cristian xtzeˈjtak jwich Kakaj Jesús cuando xtatak xij chi yoˈliˈ man ra anm. Kakaj Jesús xij rechak cristian chi tieltak la ja, xike xcantak la ja jkaj jchuch man ra anm pach yak ri bˈesaltak chirij. Xoctak lamas wiˈ man ra anm ri xcamc. 41 Kakaj Jesús xchap chi jkˈabˈ, xij re: ¡Talita cumi! xcheˈ re.

Ri jcholajl tielwiˈ mak yoloj talita cumi, noy, tambˈij chawe, bˈiiten.

42 Man ra anm ri wiˈ cabˈlajuj (12) junbˈ, laj or xbˈiitc y xoc chi woˈcotem. Juntir xsaach jchˈolak chi rilic.

43 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj tokˈobˈ rechak chi mi jyoltak re cristian ri nen xriltak y xij rechak chi tijyeˈtak jwa man ra anm.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes