Add parallel Print Page Options

Ngụ ngôn về gieo giống(A)

Dân chúng họp lại rất đông, họ đến từ đủ mọi tỉnh để gặp Chúa Giê-xu. Ngài kể cho họ nghe ngụ ngôn sau đây: “Có một nông gia kia đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hột rơi trên đường. Người qua kẻ lại dẫm lên rồi chim đáp xuống ăn hết. Một số rơi trên đất đá, khi bắt đầu nẩy mầm thì chết héo vì thiếu nước. Một số rơi giữa cỏ gai, cỏ gai cùng mọc lên chèn ép cây non. Còn một số rơi trên đất tốt, mọc lên và sinh ra hàng trăm hột khác.” Sau khi kể chuyện ấy xong, Ngài kêu lên, “Ai nghe ta được hãy lắng tai nghe!”

Read full chapter